Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

15. Zysk przypadający na jedną akcję

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Zysk przypadający na jedną akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku z działalności kontynuowanej za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

  za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w tysiącach złotych (A) 648.994 679.180
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk (B) 129.873 129.873
Zysk na jedną akcję (w złotych) (A/B)  5,00 5,23

Grupa nie prezentuje rozwodnionego zysku na akcję, ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk na akcję.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część