Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

16. Dywidendy

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W dniu 27 czerwca 2011 roku Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku. Zgodnie z treścią uchwały zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku w wysokości 464.954 tysięcy złotych w całości wyłącza się od podziału pomiędzy Akcjonariuszy Spółki i przeznacza się na:

 • kapitał zapasowy Spółki – w kwocie 463.454 tysięcy złotych,
 • zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – w kwocie 1.500 tysięcy złotych.

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółka zaprezentowała podzielony wynik w pozycji „Zyski zatrzymane”. Dodatkowo podział wyniku na Fundusz Celowy został ujęty jako koszt za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku i zaprezentowany w pozycji rezerwy krótkoterminowe.

Do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału wyniku za rok 2011.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część