Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

2. Skład Grupy Kapitałowej

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wchodziły Grupa LOTOS S.A. jako Podmiot Dominujący oraz 34 spółek o profilu produkcyjnym i usługowym, w tym:

 • 16 spółek zależnych od Grupy LOTOS S.A.,
 • 16 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS S.A. oraz 2 spółki wyceniane metodą proporcjonalną.

Poniżej przedstawiono jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wraz z ich przedmiotem działalności, metodą konsolidacji oraz udziałem Grupy w ogólnej liczbie głosów w kapitale podstawowym („zakładowy”).

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji
/wyceny udziałów
Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
31.12.2011 31.12.2010
 Podmiot dominujący
Grupa LOTOS S.A. Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Spółki bezpośrednio zależne
LOTOS Paliwa
Sp. z o.o.
Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Gaz S.A.
w likwidacji (1)
Kraków (1) Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Oil S.A. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz krajowa sprzedaż olejów bazowych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Asfalt
Sp. z o.o.
Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów pełna 100,00% (2) 100,00%
LOTOS Ekoenergia S.A.(3) Gdańsk Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Kolej
Sp. z o.o.
Gdańsk Transport kolejowy pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Serwis
Sp. z o.o.
Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Lab 
Sp. z o.o.
Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Straż
Sp. z o.o.
Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Ochrona
Sp. z o.o.
Gdańsk Ochrona mienia i osób pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Parafiny
Sp. z o.o.
Jasło Produkcja i sprzedaż  mas parafinowych pełna 100,00% (4) 100,00%
LOTOS Tank
Sp. z o.o.
Gdańsk Handel paliwem lotniczym do dnia 16 października
2011 roku, obecnie usługi logistyczne
pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Czechowice S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw pełna 100,00% (6) 97,55% (5)
LOTOS Jasło S.A. Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi od 24 marca 2011 roku pełna 100,00% (6) 98,12% (5)
LOTOS Petrobaltic S.A. (8)
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pełna 99,95% (7) 99,32%
LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.
Jasło Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej pełna 100,00% 100,00% (9)
Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia
Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu pełna 100,00% (10) 97,55% (10,11)
LOTOS Biopaliwa
Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) pełna 100,00% (10) 97,55% (10,11)
"PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. Jasło Działalność usługowa - (12) 93,70% (10)
Miliana Shipholding Company Ltd. (Miliana Shipping Company Ltd.)
(spółka posiada swoją grupę kapitałową) (15)
Cypr, Nikozja Magazynowanie i transport ropy naftowej oraz inne usługi w obszarze transportu morskiego oraz zarządzanie posiadanymi aktywami finansowymi pełna 99,95 % (13,14) 99,32 %
Miliana Shipmanagement Ltd. Cypr, Nikozja Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego pełna 99,95% (13, 15) -
Miliana Shipping Group Ltd.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową) (15)
Cypr, Nikozja Zarządzanie posiadanymi aktywami  pełna 99,95% (13, 15) -
Bazalt Navigation Co. Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku pełna 99,95% (13, 15) -
Granit Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku pełna 99,95% (13, 15) -
Kambr Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku pełna 99,95% (13, 15) -
St. Barbara Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku pełna 99,95% (13, 15) -
Petro Icarus Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku pełna 99,95% (13, 15) -
Petro Aphrodite Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku pełna 99,95% (13, 15) -
LOTOS Exploration and Production Norge AS Stavanger Norwegia Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej  pełna 99,95% (13, 16) 99,32% (16)
Aphrodite Offshore Services N.V. Antyle Holenderskie, Curaçao Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej od dnia 17 października 2011 roku pełna 99,95% (13) 99,32%
Energobaltic Sp. z o.o. Władysławowo  Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego pełna 99,95% (13) 99,32%
AB LOTOS Baltija
(spółka posiada swoją grupę kapitałową) (18,19)
Wilno, Litwa Doradztwo handlowe i prawne pełna - (13,18) 99,32% (17)
AB Meditus
(spółka posiada swoją grupę kapitałową) (18,20)
Wilno, Litwa Doradztwo handlowe i prawne pełna - (13,18) -
AB LOTOS Geonafta
(spółka posiada swoją grupę kapitałową) (18)
Gargżdai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej pełna 99,95% (13,18, 21) 40,31%
UAB Genciu Nafta Gargżdai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej pełna 99,95% (13,18) 40,31%
Spółki wyceniane metodą proporcjonalną
UAB Manifoldas Gargżdai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej metoda proporcjonalna 49,98% (13,18) 20,15%
UAB Minijos Nafta Gargżdai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej metoda proporcjonalna 49,98% (13,18) 20,15%

(1) W dniu 10 stycznia 2011 roku Walne Zgromadzenie spółki LOTOS Gaz S.A. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki LOTOS Gaz S.A. poprzez likwidację. Ponadto, Zarząd spółki LOTOS Gaz S.A. w dniu 3 stycznia 2011 roku w Sądzie Rejonowym, Wydział Gospodarczy w Płocku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki LOTOS Gaz S.A. Zgodnie z powziętymi informacjami wyżej wymieniony wniosek został skutecznie cofnięty, a postępowanie upadłościowe umorzone w dniu 7 stycznia 2011 roku. Powyższe zdarzenie nie miało wpływu na zaprezentowane dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Z dniem 8 lipca 2011 roku zarejestrowana została nowa siedziba spółki w Krakowie, poprzednią siedzibą było miasto Mława.

(2) W dniu 29 grudnia 2011 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z kwoty 2.000 tysiące złotych do kwoty 20.000 tysiące złotych w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów z 500 złotych za każdy udział na 5.000 złotych za każdy udział. Podwyższenie kapitału zostało przeprowadzone ze środków własnych spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

(3) Z dniem 6 maja 2010 roku dokonano rejestracji zmiany formy prawnej spółki, spółka akcyjna na spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecna firma, pod którą działa spółka to LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o.

(4) W dniu 7 grudnia 2011 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. z kwoty 19.783 tysięcy złotych do poziomu 28.783 tysięcy złotych w drodze utworzenia 9.000 nowych udziałów po 1.000 złotych każdy udział. Podwyższenie kapitału nastąpiło ze środków własnych spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Grupę LOTOS S.A. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Spółka wykazała wartość bilansową udziałów spółki zależnej LOTOS Parafiny Sp. z o.o. jako aktywa przeznaczone do sprzedaży (patrz Nota 22 Dodatkowych informacji i objaśnień).

(5) Do dnia 31 grudnia 2010 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła od udziałowców niekontrolujących dodatkowe 12,51% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 13,11% akcji spółki LOTOS Jasło S.A.

(6) W procesie wykupu przymusowego akcji opisanego poniżej oraz dokonaniu wpisu w księgach akcyjnych z dniem 7 i 8 kwietnia 2011 roku odpowiednio spółek LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A. Grupa LOTOS S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 100% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Jasło S.A.

(7) Do dnia 31 grudnia 2011 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła od udziałowców niekontrolujących dodatkowe 0,63% akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A., ponadto dnia 29 listopada 2011 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o 4.200 tysięcy złotych, tj. z poziomu 92.400 tysięcy złotych do kwoty 96.600 tysięcy złotych, poprzez emisję 420.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja w zamian za wkład gotówkowy. Grupa LOTOS S.A. objęła łącznie 419.979 sztuk akcji nowej emisji serii B, pokrywając je wkładem gotówkowym w łącznej kwocie 80.968 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa LOTOS S.A. posiada 99,95% w kapitale zakładowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

(8) W dniu 31 marca 2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano zmianę nazwy spółki z: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” Spółka Akcyjna na: LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna w skrócie: LOTOS Petrobaltic S.A.

(9) W dniu 31 marca  2010 roku nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. do poziomu 50 tysięcy złotych. Kapitał zakładowy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. dzieli się na 100 udziałów. Po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym udział Grupy LOTOS S.A. w kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. wynosi 100%.

(10) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (5, 6) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy w kapitale podstawowym spółek zależnych spółek LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A.

(11) W dniu 5 listopada 2010 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła od LOTOS Czechowice S.A. 1 udział spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. stanowiący 0,005% kapitału zakładowego spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. oraz 1 udział spółki RCEkoenergia Sp. z o.o. stanowiący 0,005% kapitału zakładowego spółki RCEkoenergia Sp. z o.o.

(12) W dniu 11 lutego 2011 roku spółka LOTOS Jasło S.A. podpisała umowę sprzedaży pięciu obszarów inwestycyjnych, w tym zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz pakietu 95,5% akcji spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. Nabywcą był podmiot zewnętrzny. Efekt utraty kontroli nad jednostką zależną został zaprezentowany w pozycji Utrata kontroli nad jednostką zależną w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku w kwocie 679 tysięcy złotych.

(13) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (7) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy w kapitale podstawowym spółek zależnych spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

(14) W dniu 24 czerwca 2011 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. objęła 1 udział w spółce Miliana Shipping Company Ltd. na podstawie umowy zbycia przez Aphrodite Offshore Services N.V. na rzecz spółki LOTOS Petrobaltic S.A. z dnia 21 kwietnia 2011 roku 1 udziału w spółce Miliana Shipping Company Ltd. za kwotę 19,8 tysięcy USD (tj. 53,8 tysięcy złotych wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 21 kwietnia 2011 roku). Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. posiada obecnie 100% w kapitale zakładowym spółki Miliana Shipping Company Ltd.

(15) W dniu 22 lipca 2011 roku spółka Miliana Shipping Company Ltd., w związku z realizowanym procesem restrukturyzacji obszaru transportu morskiego w Grupie Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A., zawiązała na terenie Republiki Cypru dwie spółki: Miliana Shipmanagement Ltd. oraz  Miliana Shipping Group Ltd. Miliana Shipping Company Ltd. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym obu tych podmiotów. Pośrednio poprzez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. udziały Grupy w kapitałach zakładowych tych spółek wynoszą 99,95%.
Dodatkowo, w dniu 13 września 2011 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. pozyskała formalne potwierdzenie objęcia kontroli przez Miliana Shipping Company Ltd. z dniem 28 lipca 2011 roku własności 4 spółek: Granit Navigation Company Limited, Kambr Navigation Company Limited, Petro Icarus Company Limited, St.Barbara Navigation Company Limited oraz z dniem 29 lipca 2011 roku kolejnych 2 spółek: Bazalt Navigation Company Limited, Petro Aphrodite Company Limited.
W dniu 23 stycznia 2012 roku nastąpiła rejestracja zmiany nazwy spółki Miliana Shipping Company Limited na Miliana Shipholding Company Limited.

(16) W dniu 15 listopada 2010 roku został podwyższony o 1 NOK kapitał zakładowy w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS. Nową 1 akcję o wartości nominalnej 1 NOK (tj.0,4822 złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 15 listopada 2010 roku) objęła Grupa LOTOS S.A.
W dniu 21 grudnia 2011 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Exploration and Production Norge AS z kwoty 430.000.001 NOK do kwoty 572.733.964 NOK, tj. o 142.733.963 NOK, poprzez emisję nowych akcji serii B o wartości nominalnej 1 NOK każda akcja w zamian za wkład gotówkowy. Wszystkie akcje nowej emisji objęła spółka LOTOS Petrobaltic S.A.

(17) W dniu 9 grudnia 2010 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką LOTOS Petrobaltic S.A. umowę zbycia 5.876 akcji spółki UAB LOTOS Baltija stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki za łączną cenę sprzedaży w wysokości 485 tysięcy złotych.

(18) Po uzyskaniu zgód Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki LOTOS Petrobaltic S.A. oraz litewskiego urzędu antymonopolowego w dniu 3 lutego 2011 roku nastąpiło nabycie przez spółkę zależną od LOTOS Petrobaltic S.A. spółkę UAB LOTOS Baltija 100% akcji spółki UAB Meditus, będącej właścicielem 59,41% akcji spółki AB Geonafta. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. posiada bezpośrednio 40,59% akcji spółki AB Geonafta. W wyniku transakcji spółka LOTOS Petrobaltic S.A. objęła kontrolę nad spółką AB Geonafta.

W dniu 30 listopada 2011 roku zostało zarejestrowane połączenie spółek AB Geonafta, AB LOTOS Baltija i AB Meditus oraz zmiana nazwy spółki AB Geonafta na AB LOTOS Geonafta. Po rejestracji struktura kapitału zakładowego spółki AB LOTOS Geonafta ukształtowała się następująco: LOTOS Petrobaltic S.A. – 43,1980822%, Grupa LOTOS S.A. – 0,0005934%, akcje własne AB LOTOS Geonafta – 56,8013244%, jednakże udział głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy AB LOTOS Geonafta z których możliwe jest wykonywanie prawa głosu ukształtował się następująco: LOTOS Petrobaltic S.A.   99,99862%, Grupa LOTOS S.A.  0,00137% Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. zachowała kontrolę nad spółką AB LOTOS Geonafta. Nabyte w skutek połączenia akcje własne, Spółka AB LOTOS Geonafta planuje dobrowolnie umorzyć.

(19) Z dniem 23 maja 2011 roku dokonano rejestracji zmiany formy prawnej spółki z UAB LOTOS Baltija na AB LOTOS Baltija. Firma, pod którą działała spółka to AB LOTOS Baltija do momentu połączenia o którym mowa w punkcie (18).

(20) Z dniem 10 maja 2011 roku dokonano rejestracji zmiany formy prawnej spółki z UAB Meditus na AB Meditus. Firma, pod którą działała spółka to AB Meditus do momentu połączenia o którym mowa w punkcie (18).

(21) W dniu 23 marca 2011 roku została podpisana umowa pomiędzy spółką LOTOS Petrobaltic S.A. a Grupą LOTOS S.A. w wyniku której Grupa LOTOS S.A. stała się właścicielem 1 akcji spółki AB Geonafta za cenę 3 tysięcy LTL (3,5 tysiące złotych).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek, za wyjątkiem udziału w spółce AB LOTOS Geonafta, opisany poniżej. Na dzień 31 grudnia 2010 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.

Nabycie akcji spółki LOTOS Jasło S.A.

W dniu 4 lutego 2010 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła propozycję nabycia akcji spółki LOTOS Jasło S.A. Propozycja niniejsza została skierowana wyłącznie do następujących osób: pracowników lub byłych pracowników LOTOS Jasło S.A., którzy nabyli akcje nieodpłatnie w trybie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, spadkobierców tych osób, członków najbliższej rodziny tych osób, którzy nabyli akcje w formie darowizny bezpośrednio od osób o których mowa powyżej. Propozycja była ważna do dnia 22 marca 2010 roku. Cena nabycia akcji wynosiła w okresie od dnia 8 lutego 2010 roku do dnia 8 marca 2010 roku 4,90 złotych za jedną akcję, w okresie od dnia 9 marca 2010 roku do dnia 22 marca 2010 roku 4,23 złotych za jedną akcję. W dniu 20 maja 2010 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła kolejną propozycję nabycia akcji spółki LOTOS Jasło S.A. skierowaną do wszystkich pozostałych akcjonariuszy, ważną do dnia 11 czerwca 2010 roku, z ceną nabycia 4,45 złotych za jedną akcję. Proces wykupu akcji został zakończony pod koniec 2010 roku. Wobec pozostałych akcji będących w rękach udziałowców niekontrolujących Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LOTOS Jasło S.A. podjęło w dniu 30 listopada 2010 roku uchwałę o przymusowym wykupie akcji od udziałowców niekontrolujących. Od dnia 8 kwietnia 2011 roku po przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji oraz dokonaniu wpisu w księdze akcyjnej spółki LOTOS Jasło S.A. Grupa LOTOS S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Jasło S.A.

Nabycie akcji spółki LOTOS Czechowice S.A.

W dniu 4 lutego 2010 roku Grupy LOTOS S.A. złożyła propozycję nabycia akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. Propozycja niniejsza została skierowana wyłącznie do następujących osób: pracowników lub byłych pracowników LOTOS Czechowice S.A., którzy nabyli akcje nieodpłatnie w trybie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, spadkobierców tych osób, członków najbliższej rodziny tych osób, którzy nabyli akcje w formie darowizny bezpośrednio od osób o których mowa powyżej. Propozycja była ważna do dnia 22 marca 2010 roku. Cena nabycia akcji wynosiła w okresie od dnia 8 lutego 2010 roku do dnia 8 marca 2010 roku 7,98 złotych za jedną akcję, w okresie od dnia 9 marca 2010 roku do dnia 22 marca 2010 roku 6,89 złotych za jedną akcję. W dniu 20 maja 2010 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła kolejną propozycję nabycia akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. skierowaną do wszystkich pozostałych akcjonariuszy, ważną do dnia 11 czerwca 2010 roku, z ceną nabycia 7,25 złotych za jedną akcję. Proces wykupu akcji został zakończony pod koniec 2010 roku. Wobec pozostałych akcji będących w rękach udziałowców niekontrolujących Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LOTOS Czechowice S.A. podjęło w dniu 1 grudnia 2010 roku uchwałę o przymusowym wykupie akcji od udziałowców niekontrolujących. Od dnia 7 kwietnia 2011 roku po przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji oraz dokonaniu wpisu w księdze akcyjnej spółki LOTOS Czechowice S.A. Grupa LOTOS S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Czechowice S.A.

Rozliczenie nabycia akcji spółek LOTOS Jasło S.A. oraz LOTOS Czechowice S.A. od udziałowców niekontrolujących do dnia 31 grudnia 2010 roku

Do dnia 31 grudnia 2010 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła 938.701 akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. o łącznej wartości 7.574 tysięcy złotych stanowiących 12,51% kapitału podstawowego oraz 786.924 akcji spółki LOTOS Jasło S.A. o łącznej wartości 3.980 tysięcy złotych stanowiących 13,11% kapitału podstawowego.

W wyniku przeprowadzonych transakcji Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada 97,55% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Czechowice S.A oraz 98,12% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Jasło S.A.

Zgodnie z MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe wyżej opisana transakcja została rozliczona jako transakcja kapitałowa, w wyniku której do zysków zatrzymanych przypisanych Jednostce Dominującej odniesiona została kwota 12.976 tysięcy złotych.

Rozliczenie przejęcia akcji spółek LOTOS Jasło S.A. oraz LOTOS Czechowice S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku od udziałowców niekontrolujących:

(w tysiącach złotych)  
Wartość udziałów niekontrolujących na dzień 31 grudnia 2010 roku (A) 24.253
Wartość nabytych (cena zapłacona) 12,51% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 13,11% akcji spółki LOTOS Jasło S.A. (B)  11.554
Koszty powiązane z przejęciem (C) (277)
Nadwyżka wartości udziałów niekontrolujących nad wartością nabytych akcji (A-B-C) 12.976

Rozliczenie nabycia akcji spółek LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A. od udziałowców niekontrolujących w ramach procesu przymusowego wykupu akcji

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w ramach procesu przymusowego wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących opisanego powyżej Grupa LOTOS S.A. nabyła 183.429 akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. o łącznej wartości 1.833 tysięcy złotych stanowiących 2,45% jej kapitału podstawowego oraz 112.908 akcji spółki LOTOS Jasło S.A. o łącznej wartości 471 tysięcy złotych stanowiących 1,88% jej kapitału podstawowego. W wyniku przeprowadzonych transakcji Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2011 roku posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Czechowice S.A oraz 100% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Jasło S.A.

Zgodnie z MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe wyżej opisane transakcje zostały rozliczone jako transakcje kapitałowe, w wyniku których do zysków zatrzymanych przypisanych Jednostce Dominującej odniesiona została kwota 2.773 tysięcy złotych.

Rozliczenie przejęcia akcji spółek LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A. na dzień 31 grudnia 2011 roku w ramach procesu przymusowego wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących:

(w tysiącach złotych)  
Wartość udziałów niekontrolujących na dzień 31 grudnia 2011 roku (A) 5.072
Wartość nabytych 2,45% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 1,88% akcji spółki LOTOS Jasło S.A. (B) 2.304
Koszty powiązane z przejęciem (C) (5)
Nadwyżka wartości udziałów niekontrolujących nad wartością nabytych akcji (A-B-C) 2.773

Propozycja nabycia akcji serii A spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

W dniu 17 grudnia 2010 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła propozycję nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. Propozycja niniejsza została skierowana wyłącznie do następujących osób: pracowników lub byłych pracowników LOTOS Petrobaltic S.A., którzy nabyli akcje nieodpłatnie w trybie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, spadkobierców tych osób, członków najbliższej rodziny tych osób, którzy nabyli akcje w formie darowizny bezpośrednio od osób, o których mowa powyżej. Propozycja była ważna do dnia 30 stycznia 2011 roku. Cena nabycia akcji wynosiła 126 złotych za jedną akcję. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego proces wykupu akcji nie został zakończony.

Rozliczenie nabycia akcji serii A spółki LOTOS Petrobaltic S.A. od udziałowców niekontrolujących

Do dnia 31 grudnia 2011 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła 57.850 akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o łącznej wartości 7.422 tysięcy złotych stanowiących 0,63% kapitału podstawowego.

Zgodnie z MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe wyżej opisana transakcja została rozliczona jako transakcja kapitałowa, w wyniku której do zysków zatrzymanych przypisanych Jednostce Dominującej odniesiona została kwota 1.493 tysięcy złotych.

Rozliczenie przejęcia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. na dzień 31 grudnia 2011 roku od udziałowców niekontrolujących:

(w tysiącach złotych)  
Wartość udziałów niekontrolujących na dzień 31 grudnia 2011 roku (A) 8.782
Wartość nabytych 0,63% akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. (B) 7.422
Koszty powiązane z przejęciem (C) (133)
Nadwyżka wartości udziałów niekontrolujących nad wartością nabytych akcji (A-B-C) 1.493

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce LOTOS Petrobaltic S.A.

Dnia 29 listopada 2011 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o 4.200 tysięcy złotych, tj. z poziomu 92.400 tysięcy złotych do kwoty 96.600 tysięcy złotych, poprzez emisję 420.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja w zamian za wkład gotówkowy. Grupa LOTOS S.A. objęła łącznie 419.979 sztuk akcji nowej emisji serii B, pokrywając je wkładem gotówkowym w łącznej kwocie 80.968 tysięcy złotych.

W wyniku przeprowadzonych transakcji nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. od udziałowców niekontrolujących oraz podwyższenia kapitału zakładowego w spółce LOTOS Petrobaltic S.A. Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2011 roku posiada 99,95% w kapitale zakładowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A., w tym 9.654.829 akcji z których możliwe jest wykonywanie przez Grupę LOTOS S.A. prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

Nabycie akcji spółki AB Geonafta przez spółkę pośrednio zależną

Po uzyskaniu zgód Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki LOTOS Petrobaltic S.A. oraz litewskiego urzędu antymonopolowego w dniu 3 lutego 2011 roku nastąpiło nabycie przez spółkę zależną od LOTOS Petrobaltic S.A. spółkę UAB LOTOS Baltija 100% akcji spółki UAB Meditus, będącej właścicielem 59,41% akcji spółki AB Geonafta. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. na dzień nabycia posiadała bezpośrednio 40,59% akcji spółki AB Geonafta. W wyniku transakcji spółka LOTOS Petrobaltic S.A. objęła kontrolę nad spółką AB Geonafta.

AB Geonafta (obecnie AB LOTOS Geonafta) posiada swoją grupę kapitałową, w skład której wchodzą spółki:

 • UAB Minijos Nafta (AB Geonafta  posiada 50% udziałów w spółce),
 • UAB Genciu Nafta ( AB Geonafta  posiada 100% udziałów w spółce),
 • UAB Manifoldas (AB Geonafta  posiada 50% udziału w spółce).

Spółka AB Geonafta (obecnie AB LOTOS Geonafta) wraz ze spółkami wchodzącymi w skład jej grupy kapitałowej: UAB Genciu Nafta, UAB Minijos Nafta oraz UAB Manifoldas zajmuje się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy naftowej na terenie Republiki Litwy. Wydobycie ropy naftowej prowadzone jest na złożach lądowych. Wielkość przynależnych do GK AB Geonafta zasobów ropy na dzień transakcji kształtowała się na poziomie około 1 miliona ton (kategoria 2P - zasoby pewne oraz zasoby prawdopodobne i 2C -zasoby warunkowe).

Na cenę nabycia spółki UAB Meditus, posiadającej 59,41% akcji spółki AB Geonafta składała się: kwota 56,8 miliona EUR skorygowana o zadłużenie netto oraz część ewentualnych wpływów od jednego z dłużników AB Geonafty.

W związku z faktem, iż na dzień połączenia Grupa posiadała 40,59% akcji spółki AB Geonafta przejmowanej wraz ze swoją grupą kapitałową poprzez transakcję nabycia przez spółkę UAB LOTOS Baltija 100% akcji spółki UAB Meditus, transakcja połączenia została rozliczona i zaprezentowana jako połączenie jednostek realizowane etapami w rozumieniu MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć. W połączeniu jednostek realizowanym etapami jednostka przejmująca ponownie wycenia uprzednio należące do niej udziały kapitałowe w jednostce przejmowanej do wartości godziwej na dzień przejęcia i ujmuje powstały zysk lub stratę w przychodach lub kosztach finansowych.

Początkowe rozliczenie połączenia było prezentowane przez Grupę w śródrocznych sprawozdaniach finansowych opublikowanych w roku 2011. Zgodnie z przepisami znowelizowanego MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć do początkowego rozliczenia księgowego transakcji połączenia zastosowane zostały wstępne wartości godziwe zidentyfikowanych nabytych aktywów i przejętych zobowiązań.

Ostateczne rozliczenie transakcji połączenia, które zgodnie z przepisami MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć należy rozliczyć w ciągu roku od dnia przejęcia, zostało dokonane przez Grupę i zaprezentowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Grupa dokonała ostatecznego rozliczenia księgowego połączenia na dzień 3 lutego 2011 roku następująco:

(w tysiącach złotych) 3 lutego 2011 roku
Przekazana zapłata według wartości godziwej na dzień przejęcia (A) (1) 163.735
Wartość godziwa na dzień przejęcia udziałów w kapitale jednostki przejmowanej, należącego poprzednio do jednostki przejmującej (B) 202.423
Razem (A+B) 366.158
   
Udział w kapitale własnym jednostki przejmowanej 100%
   
Aktywa obrotowe, w tym: 74.222
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37.513
   
Aktywa trwałe,  w tym: 451.288
Wartości niematerialne 358.148
Rzeczowe aktyw trwałe 85.281
Aktywa razem 525.510
   
Rezerwy 69.726
Zobowiązania długoterminowe 38.387
Zobowiązania krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe bierne 31.319
   
Zobowiązania i rezerwy razem 139.432
   
Aktywa netto (C) 386.078
   
Udział w przejętych aktywach netto  386.078
   
Zysk z okazyjnego nabycia (C-A-B) 19.920

(A) Reprezentuje wartości godziwą na dzień przejęcia zapłaty za 100% udziałów UAB Meditus, będącej właścicielem 59,41% akcji spółki AB Geonafta.

(B) Reprezentuje wartości godziwą posiadanych bezpośrednio przez LOTOS Petrobaltic S.A. 40,59% akcji spółki AB Geonafta.

(C) Reprezentuje wartość godziwą aktywów netto na dzień ich przejęcia.

(1) Dla celów rozliczenia księgowego połączenia przekazana zapłata według wartości godziwej na dzień przejęcia w kwocie 283.505 tysięcy złotych została pomniejszona o wartość przejętych wcześniej  zobowiązań akcjonariuszy sprzedających akcje spółki UAB Meditus względem spółek przejmowanych w kwocie 105.571 tysięcy LTL (tj. 119.770 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla LTL przez NBP na dzień 3 lutego 2011 roku). 

W ramach połączenia jednostek, o którym mowa powyżej, Grupa ujęła możliwe do zidentyfikowania wartości niematerialne w kwocie 315.600 tysięcy LTL (tj. 358.048 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla LTL przez NBP na dzień 3 lutego 2011 roku) reprezentujące koncesje przyznane spółce AB Geonafta oraz spółkom wchodzącym w skład jej grupy kapitałowej: UAB Genciu Nafta, UAB Minijos Nafta oraz UAB Manifoldas. Z niniejszych koncesji wynika prawo do eksploatacji złóż ropy i gazu na terenie Republiki Litwy.
Rozpoznana wartość koncesji korygowana jest o 15 % efekt podatkowy w kwocie  47.340 tysięcy LTL (tj. 53.707 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla LTL przez NBP na dzień 3 lutego 2011 roku).

W związku z przeprowadzeniem przez Grupę stosownych procedur związanych z alokacją ceny nabycia dokonano analiz i badań w zakresie prognozowanych przychodów i kosztów związanych z przyszłą eksploatacją złóż, do których koncesje Grupa nabyła w ramach połączenia oraz innych parametrów w tym, m.in. wysokości  rynkowych stóp zwrotu i adekwatnej dla ryzyka stopy dyskontowej.

Wartość godziwą koncesji zidentyfikowanych w ramach połączenia oszacowano stosując się do międzynarodowych standardów wyceny (zastosowano metodę nadwyżki zysku, ang. „excess earnings method”). Przyjęte dla potrzeb tej wyceny fakty i założenia, w tym w szczególności dotyczące zasobów złóż, prognozowanych poziomów wydobycia, jak również wyższych niż zakładane uprzednio dla celów transakcyjnych cen ropy spowodowały, iż oszacowana na ich podstawie wartość godziwa koncesji na dzień rozliczenia transakcji objęcia kontroli nad grupą kapitałową AB Geonafta była wyższa od pierwotnie zakładanej. Było to przyczyną ujawnienia nadwyżki wartości godziwej przejętych aktywów netto w stosunku  do zapłaconej ceny skutkując tym samym rozpoznaniem zysku z okazyjnego nabycia. Wycena oraz zastosowane w niej założenia i metodologia zostały poparte raportami niezależnych ekspertów i opracowane z zachowaniem zasady ostrożności.

Zysk z okazyjnego nabycia w kwocie 19.920  tysięcy złotych oraz  wzrost wartości 40,59% udziałów w spółce AB LOTOS Geonafta uprzednio należących do spółki LOTOS Petrobaltic S.A. wynikający z wyceny do wartości godziwej na dzień przejęcia w wysokości 106.463  tysiące  złotych zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „efekt rozliczenia stopniowego przejęcia  kontroli AB LOTOS Geonafta” w łącznej kwocie 126.383 tysięcy złotych.

Do dnia 3 lutego 2011 roku (dzień połączenia) Grupa Kapitałowa LOTOS Petrobaltic S.A. posiadała 40,59% akcji spółki AB Geonafta. Udział w przyroście aktywów netto Grupy Kapitałowej AB Geonafta w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia połączenia wyniósł 2.896 tysięcy złotych i został zaprezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku w pozycji Udziały w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych.

Kwota przychodów i zysku jednostki przejmowanej od dnia przejęcia wynoszą odpowiednio 230.971 tysięcy złotych  oraz  38.918 tysięcy złotych  i  zostały uwzględnione w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok 2011. Z uwagi na fakt, iż transakcja połączenia miała miejsce na początku okresu sprawozdawczego, jakim jest rok 2011, w ocenie Grupy, z zachowaniem zasady istotności można przyjąć, iż zaprezentowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przychody i zysk jednostki połączonej odzwierciedlają odpowiednie wartości wyliczone w taki sposób, jak gdyby datą przejęcia był początek okresu sprawozdawczego.

Do dnia 31 grudnia 2011 roku spółka AB LOTOS Baltija, uregulowała zobowiązania z tytułu nabycia udziałów w UAB Meditus w kwocie 229.437 tysięcy LTL (tj. 293.496  tysięcy złotych według średniego kursu obowiązującego dla LTL przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku), w tym 105.571 tysięcy LTL (tj. 135.046  tysięcy złotych według średniego kursu obowiązującego dla LTL przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku) tytułem przejęcia wcześniejszych zobowiązań akcjonariuszy sprzedających akcje spółki UAB Meditus względem spółek przejmowanych.

Po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych w wysokości 33.066 tysięcy LTL (tj. 42.298 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla LTL przez NBP na dzień 31 grudnia  2011 roku), wartość nabycia UAB Meditus wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku wyniosła (90.800) tysięcy LTL (tj. 108.879 tysięcy złotych).

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku wartość zobowiązania spółki AB LOTOS Geonafta (wcześniej AB LOTOS Baltija) z tytułu nabycia udziałów w spółce UAB Meditus wynosi 20.457 tysięcy LTL (tj. 26.169 tysięcy złotych według średniego kursu obowiązującego dla LTL przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku). Kwota zobowiązania zablokowana została na rachunku escrow na okres roczny od daty połączenia i stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń AB LOTOS Geonafta (dawniej AB LOTOS Baltija) wobec akcjonariuszy sprzedających. W dniu 3 lutego 2012 roku kwota ta  została w całości zapłacona.

Nabycie udziału spółki Miliana Shipping Company Ltd. przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A.

W dniu 24 czerwca 2011 roku na podstawie umowy zbycia przez Aphrodite Offshore Services N.V. z dnia 21 kwietnia 2011 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. objęła 1 udział w spółce Miliana Shipping Company Ltd. za kwotę 19,8 tysięcy USD (tj. 53,8 tysięcy złotych wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 21 kwietnia 2011 roku).

Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. posiada obecnie 100% w kapitale zakładowym spółki Miliana Shipping Company Ltd.

Utworzenie przez Miliana Shipping Company Ltd. nowych spółek

W dniu 22 lipca 2011 roku spółka Miliana Shipping Company Ltd., w związku z realizowanym procesem restrukturyzacji obszaru transportu morskiego w Grupie Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A., zawiązała na terenie Republiki Cypru dwie spółki: Miliana Shipmanagement Ltd. oraz  Miliana Shipping Group Ltd. Miliana Shipping Company Ltd. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym obu tych podmiotów.

W dniu 13 września 2011 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. pozyskała formalne potwierdzenie objęcia kontroli przez Miliana Shipping Company Ltd. z dniem 28 lipca 2011 roku własności 4 spółek: Granit Navigation Company Limited, Kambr Navigation Company Limited, Petro Icarus Company Limited, St.Barbara Navigation Company Limited oraz z dniem 29 lipca 2011 roku kolejnych 2 spółek: Bazalt Navigation Company Limited, Petro Aphrodite Company Limited.

Podwyższenie kapitału zakładowego w Miliana Shipping Company Ltd.

W dniu 12 października 2011 roku Walne Zgromadzenie spółki Miliana Shipping Company Ltd. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału spółki Miliana Shipping Company Ltd. o 9.000 udziałów o wartości nominalnej 1,71 EUR każdy i przydzieleniu ich spółce LOTOS Petrobaltic S.A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci statków Granit i Bazalt. Podwyższenie kapitału zakładowego Miliana Shipping Company Ltd. oraz transfer statków nastąpił w dniu 1 listopada 2011 roku.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółek shippingowych - transfer statków do spółek shippingowych

W spółkach:

 • Petro Icarus Company Ltd.
 • Kambr Navigation Company Ltd.
 • St. Barbara Navigation Company Ltd.
 • Granit Navigation Company Ltd.
 • Bazalt Navigation Company Ltd.

Miliana Shipping Company podwyższyła kapitał zakładowy w drodze objęcia nowych udziałów w zamian za aport statków MV Icarus III, MV Kambr, MV ST. Barbara, MV Granit, MV Bazalt.

Transfer statków został zrealizowany w październiku i listopadzie 2011 roku do następujących podmiotów Kambr Navigation Company Ltd., Petro Icarus Company Ltd., Petro Aphrodite Company Ltd., St. Barbara Navigation Company Ltd., Bazalt Navigation Company Ltd., Granit Navigation Company Ltd. a łączna wartość statków będących przedmiotem transakcji zgodnie z dokonaną wyceną wyniosła około 17.027 tysięcy EUR.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miliana Shipping Group Ltd.

Dnia 13 grudnia 2011 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Miliana Shipping Group Ltd. o 1.000 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR za każdy udział. Nowe udziały objęła Miliana Shipping Company Ltd. w zmian za wkład niepieniężny w postaci udziałów następujących spółek:

 • Petro Icarus Company Ltd.
 • Kambr Navigation Company Ltd.
 • Petro Aphrodite Company Ltd.
 • St. Barbara Navigation Company Ltd.
 • Granit Navigation Company Ltd.
 • Bazalt Navigation Company Ltd.

W dniach 12 i 13 grudnia 2011 roku zostały wystawione cypryjskie certyfikaty potwierdzające transfer udziałów sześciu spółek z Miliana Shipping Company Ltd. do Miliana Shipping Group Ltd. i tym samym zostało zakończone formowanie docelowej struktury kapitałowej dla obszaru transportu morskiego w Grupie Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A.

W dniu 23 stycznia 2012 roku nastąpiła rejestracja zmiany nazwy spółki Miliana Shipping Company Limited na Miliana Shipholding Company Limited.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na zaprezentowane dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część