Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

1. Informacje ogólne

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”), będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 18 września 1991 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (obecnie Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w dniu 10 kwietnia 2002 roku, pod numerem KRS 0000106150. Spółce nadano numer statystyczny REGON 190541636.

Siedziba Spółki mieści się na ul. Elbląskiej 135, 80 - 718 Gdańsk.

W 2003 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 maja 2003 roku została dokonana zmiana firmy Rafineria Gdańska Spółka Akcyjna na Grupa LOTOS Spółka Akcyjna.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz ich sprzedaż hurtowa i detaliczna. Grupa prowadzi również działalność w zakresie pozyskiwania oraz eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Jednostka Dominująca posiada następujące koncesje związane z podstawowym zakresem działalności:

 • wytwarzanie paliw ciekłych udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 28 listopada 1998 roku, przedłużoną na okres do 31 grudnia 2025 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2007 roku,
 • obrót paliwami ciekłymi udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 23 grudnia 1998 roku, przedłużoną na okres do 31 grudnia 2025 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 października 2007 roku,
 • magazynowanie paliw ciekłych na okres do 15 października 2016 roku udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 października 2006 roku,
 • wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 29 września 2000 roku, przedłużoną na okres do dnia 1 września 2018 roku decyzją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 lipca 2009 roku,
 • obrót energią elektryczną udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 września 2001 roku, przedłużoną na okres do dnia 1 września 2021 roku decyzją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 12 lipca 2010 roku,
 • przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 września 2001 roku, przedłużoną na okres do dnia 1 września 2021 roku decyzją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 12 lipca 2010 roku.

Ponadto, spółki z Grupy Kapitałowej posiadają m.in. koncesje i licencje:

 • udzielone spółce LOTOS Petrobaltic S.A. przez Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w poszczególnych rejonach (rejon Gaz Południe do 14 grudnia 2012 roku, rejony: Gaz Północ do 14 grudnia 2013 roku, Gotlandia do 14 grudnia 2016 roku, Łeba i Rozewie do 14 grudnia 2014 roku, Sambia - E do 14 grudnia 2014 roku, Sambia – W do 14 grudnia 2014 roku),
 • udzielone spółce LOTOS Petrobaltic S.A. przez Ministra Środowiska na eksploatację z poszczególnych złóż (złoże B6 do 7 listopada 2032 roku, złoże B - 3 do 29 lipca 2016 roku, złoże B - 8 do 5 września 2031 roku i złoże B - 4 do 11 maja  2032 roku),
 • udzielone spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii na eksploatację złóż węglowodorów na obszarze oznaczonym PL 316, PL 316B obejmującą 20% udziału w złożu YME (od 29 sierpnia 2008 roku) oraz na poszukiwanie i rozpoznanie PL 455 - 45% udziału na Norweskim Szelfie Kontynentalnym,
 • udzielone przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii w wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2008 udziały w koncesjach poszukiwawczych w obszarze południowej części Morza Północnego oraz na Morzu Norweskim:
 1. PL 497: LOTOS Exploration and Production Norge AS -10% udział,
 2. PL 498: LOTOS Exploration and Production Norge AS (Operator) - 25% udział,
 3. PL 503: LOTOS Exploration and Production Norge AS (Operator) - 25% udział,
 4. PL 515: LOTOS Exploration and Production Norge AS - 20% udział,
 • udzielone spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii w wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2009 jako 10% udział w koncesji PL 497B (rozszerzenie koncesji PL 497),
 • udzielone spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii w wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2010 jako 25% udziału oraz status operatora w koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie PL 503B zlokalizowanej w obszarze Morza Norweskiego,
 • udzielone AB LOTOS Geonafta bezterminowo przez Rząd Republiki Litewskiej w dniu 7 czerwca 1994 roku na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy węglowodorów w rejonie Plunge,
 • udzielone AB LOTOS Geonafta bezterminowo przez Rząd Republiki Litewskiej  na wydobywanie węglowodorów w poszczególnych rejonach (rejon Girkaliai – udzielone w dniu 7 czerwca 1994 roku, Kretinga udzielone w dniu 16 marca 1992 roku, Nousodis udzielone w dniu 16 marca 1992 roku),
 • udzielone UAB Genciu Nafta bezterminowo przez Rząd Republiki Litewskiej w dniu 27 marca 1993 roku na wydobywanie węglowodorów w rejonie Genciu,
 • udzielone UAB Manifoldas – 50%, AB LOTOS Geonafta - 50% bezterminowo przez Rząd Republiki Litewskiej w dniu 19 maja 1998 roku, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy węglowodorów w rejonie Kłajpeda na złożach Vežaičiai i Ablinga,
 • udzielone UAB Minijos Nafta – 50%, AB LOTOS Geonafta - 50% bezterminowo przez Rząd Republiki Litewskiej w dniu 23 marzec 1995 roku na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy węglowodorów w rejonie Gargżdai,
 • udzielone spółce RCEkoenergia Sp. z o.o. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki m.in. na: dystrybucję i obrót paliwami gazowymi, przesyłanie i dystrybucję ciepła, wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie i dystrybucję energii, obrót energią elektryczną do dnia 31 stycznia 2026 roku,
 • udzielone spółce LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. na czas nieokreślony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego na wytwarzanie biokomponentów, magazynowanie biokomponentów, wprowadzanie do obrotu biokomponentów (rodzaj biokomponentu - ester metylowy),
 • udzielone spółce LOTOS Kolej Sp. z o.o. na czas nieokreślony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy z dnia 8 października 2003 roku i udostępnianie pojazdów trakcyjnych z dnia 12 stycznia 2004 roku.
   
 •  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część