Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

3. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. był następujący:

Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych,
Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju,
Maciej Szozda – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu.

Na dzień 1 stycznia 2011 roku skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji był następujący:

Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Oskar Pawłowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej,
Rafał Wardziński – Członek Rady Nadzorczej,
Ewa Sibrecht – Ośka – Członek Rady Nadzorczej,
Rafał Lorek – Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 27 czerwca 2011 roku Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki na VIII kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano Małgorzatę Hirszel, Ewę Sibrecht-Ośka, Leszka Starostę, Oskara Pawłowskiego, Michała Rumińskiego oraz Rafała Wardzińskiego. Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie powierzyło Wiesławowi Skwarko, który zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki został powołany przez Skarb Państwa.

W dniu 8 listopada 2011 roku Pani Ewa Sibrecht-Ośka, Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., złożyła oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VIII kadencji był następujący:
Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Rafał Wardziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Oskar Pawłowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej,
Leszek Starosta– Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 27 stycznia 2012 roku Pan Rafał Wardziński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

W dniu 29 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Powołało Panią Agnieszkę Trzaskalską i Pana Marcina Majeranowskiego oraz odwołano Pana Leszka Starostę.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VIII kadencji był następujący:
Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Marcin Majeranowski – Członek Rady Nadzorczej,
Oskar Pawłowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej,
Agnieszka Trzaskalska – Członek Rady Nadzorczej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część