Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

18. Wartości niematerialne

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Koszty zakończonych prac rozwojowych 184 184
Oprogramowanie 2.312 3.914
Patenty, znaki towarowe, licencje i koncesje, w tym: 464.839 81.136
- koncesje GK AB LOTOS Geonafta (1) 361.975 -
Pozostałe 8.245 9.591
Razem 475.580 94.825

(1)  w roku 2011 zakończona została transakcja przejęcia przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. kontroli nad aktywami litewskimi - udział spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w AB LOTOS Geonafta wzrósł z 40,59% do 100% (patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień).

  

Zmiany stanu wartości niematerialnych

w tysiącach złotych Koszty zakończonych prac rozwojowych Oprogramowanie Patenty, znaki towarowe i licencje i koncesje Pozostałe Zaliczki na wartości niematerialne Razem - w tym: aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych(1)
(dane przekształcone)
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2010
528 14.901 134.054 11.415 - 160.898 41.146
Zwiększenia - 1.589 33.090 5.544 - 40.223 26.160
- zakup - 965 21.873 3.040 - 25.878 21.872
- z rozliczenia inwestycji - 551 10.009 2.504 - 13.064 3.080
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 40 1.208 - - 1.248 1.208
- pozostałe - 33 - - - 33 -
Zmniejszenia - (126) (95) (28) - (249) -
- sprzedaż - (45) - - - (45) -
- likwidacja - (81) (47) (28) - (156) -
- pozostałe - - (48) - - (48) -
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2010
528 16.364 167.049 16.931 - 200.872 67.306
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2011
528 16.364 167.049 16.931 - 200.872 67.306
Zwiększenia - 2.547 471.646 910 - 475.103 21.176
- zakup - 131 12.836 92 79 13.138 12.836
- z rozliczenia inwestycji - 247 47.210 352 - 47.809 456
- objęcie kontrolą GK AB LOTOS Geonafta - 1.669 378.436 438 47 380.590 -
- transfer - (32) - - - (32) -
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 378 33.164 28 - 33.570 7.884
- rozliczone zaliczki - 126 - - (126) - -
- pozostałe - 28 - - - 28 -
Zmniejszenia - (816) (700) (838) - (2.354) (602)
- sprzedaż - (11) - (3) - (14) -
- likwidacja - (399) (616) (558) - (1.573) (602)
- przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (406) (15) (277) - (698) -
- pozostałe - - (69) - - (69) -
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2011
528 18.095 637.995 17.003 - 673.621 87.880
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2010
371 10.079 49.207 6.076 - 65.733 4.280
Zwiększenia - 2.364 8.533 1.288 - 12.185 981
- amortyzacja - 2.345 8.517 1.288 - 12.150 981
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 19 - - - 19 -
- pozostałe - - 16 - - 16 -
Zmniejszenia - (123) (47) (24) - (194) -
- sprzedaż - (45) - - - (45) -
- likwidacja - (78) (47) (24) - (149) -
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2010
371 12.320 57.693 7.340 - 77.724 5.261
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2011
371 12.320 57.693 7.340 - 77.724 5.261
Zwiększenia - 4.115 51.780 2.007 - 57.902 1.497
- amortyzacja - 2.219 49.166 1.541 - 52.926 1.497
- objęcie kontrolą GK AB LOTOS Geonafta - 1.610 - 438 - 2.048 -
- transfer - (32) - - - (32) -
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 289 2.614 28 - 2.931 -
- pozostałe - 29 - - - 29 -
Zmniejszenia - (705) (631) (589) - (1.925) (602)
- sprzedaż - (12) - - - (12) -
- likwidacja - (324) (616) (558) - (1.498) (602)
- przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (369) (15) (31) - (415) -
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2011
371 15.730 108.842 8.758 - 133.701 6.156
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
1 stycznia 2010
(27) 136 5.816 - - 5.925 5.813
Zwiększenia - - 21.950 - - 21.950 21.950
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 454 - - 454 454
Zmniejszenia - (6) - - - (6) -
Odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2010
(27) 130 28.220 - - 28.323 28.217
Odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2011
(27) 130 28.220 - - 28.323 28.217
Zwiększenia - - 30.646 - - 30.646 30.646
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 5.448 - - 5.448 5.448
Zmniejszenia - (77) - - - (77) -
Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości
31 grudnia 2011
(27) 53 64.314 - - 64.340 64.311
Wartość księgowa netto
1 stycznia 2010
184 4.686 79.031 5.339 - 89.240 31.053
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2010
184 3.914 81.136 9.591 - 94.825 33.828
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2011
184 2.312 464.839 8.245 - 475.580 17.413

(1) Wartość aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów obejmuje wartość kosztów kapitalizowanych do momentu dowiedzenia technicznej wykonalności i komercyjnej zasadności wydobywania zasobów mineralnych.

Koszty amortyzacji wartości niematerialnych, dla których dowiedziono techniczną wykonalność i komercyjną zasadność wydobywania zasobów mineralnych za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku wyniosły 39.981 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 804 tysięcy złotych).

Koszty amortyzacji aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów wykazanych w wartościach niematerialnych, za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku wyniosły 1.497 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 981 tysięcy złotych).

Wartość przepływów pieniężnych dotyczących działalności inwestycyjnej związanej z nakładami na aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów wyniosły za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku 12.114 tysiące złotych (2010: 26.581 tysiące złotych).

Koszty odpisów z tytułu utraty wartości aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów ujętych w wartościach niematerialnych za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku wyniosły 30.646 tysięcy złotych i dotyczą opisanej poniżej koncesji PL 455 (31 grudnia 2010: roku 21.950 tysięcy złotych).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS posiada następujące koncesje poszukiwawcze: 45% udziału w koncesji PL 455, 10% udziału w koncesji PL 497/497B,  25% udziału w koncesji PL 498, 25% udziału w koncesji PL 503/ 503B, 20% udziału w koncesji PL 515.
W pozycji wartości niematerialne spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ewidencjonuje nakłady poniesione na koncesje poszukiwawcze. Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan tych nakładów wyniósł 140.042 tysięcy NOK (tj. 79.488   tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP z dnia 31 grudnia 2011 roku) (2010: 115.892 tysięcy NOK na dzień 31 grudnia 2010 roku (tj. 58.769  tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku)), głównie dotyczyły koncesji PL 455. W związku z brakiem pozytywnych rezultatów wierceń na licencji PL 455, na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku dokonano odpisu aktualizującego skapitalizowanych kosztów badań na tej licencji w wysokości 57.660 tysięcy NOK (tj. 32.728  tysięcy złotych według  średniego kursu obowiązującego przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku) (2010: 55.646 tysięcy NOK na dzień 31 grudnia 2010 roku (tj. 28.218 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku)). Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość netto wartości niematerialnych z tytułu koncesji poszukiwawczych z uwzględnieniem odpisu aktualizującego wynosi 26.737  tysięcy NOK (tj. 15.176 tysięcy złotych według  średniego kursu obowiązującego przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku), patrz Nota 46 Dodatkowych informacji i objaśnień (2010: 60.246 tysięcy NOK na dzień 31 grudnia 2010 roku (tj. 30.551  tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku)).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część