Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

19. Inwestycje w nieruchomości

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Wartość brutto na początek okresu 7.789 5.768
Zwiększenia: - 2.134
- transfer z rzeczowych aktywów trwałych - 2.134
Zmniejszenia: (7.789) (113)
- transfer do rzeczowych aktywów trwałych (4.183) (113)
- przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (3.606) -
Wartość brutto na koniec okresu - 7.789
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 4.413 2.006
Zwiększenia: 424 2.464
- transfer z rzeczowych aktywów trwałych - 1.399
- aktualizacja wartości 424 1.065
Zmniejszenia: (4.837) (57)
- transfer do rzeczowych aktywów trwałych (2.332) (57)
- przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (2.505) -
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - 4.413
Wartość netto na początek okresu 3.376 3.762
Wartość netto na koniec okresu - 3.376

Na dzień 31 grudnia 2010 roku do nieruchomości inwestycyjnych obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz budynki i budowle Grupa zaliczyła takie nieruchomości, które nie są użytkowane na własne potrzeby, ale które przyniosą korzyści w postaci przyrostu wartości lub przychodów z wynajmu.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część