Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku

(w tysiącach złotych) Nota za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
Zysk netto z działalności kontynuowanej   649.322 681.353
Korekty o pozycje:      
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 21 (2.896) (18.649)
Amortyzacja 31 608.608 389.901
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych   284.656 155.181
Odsetki i dywidendy    145.912 58.344
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej   182.728 87.097
Podatek dochodowy bieżącego okresu 13.1 (97.943) 40.586
Podatek dochodowy zapłacony   (182.005) (84.219)
(Zwiększenie) stanu należności 31 (441.378) (298.709)
(Zwiększenie) stanu zapasów 31 (1.352.908) (1.483.647)
Zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 31 1.006.005 1.159.614
Zwiększenie stanu rezerw 31 38.200 9.851
(Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych 31 (13.655) (6.969)
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych   130.430 193.036
Inne korekty 31 (52.717) (77)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   902.359 882.693
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
Dywidendy otrzymane   514 10.490
Odsetki otrzymane   3.135 1.378
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych   13.676 15.642
Sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych   680 -
Sprzedaż krótkoterminowych aktywów finansowych   - 83
Spłata udzielonych pożyczek   308 -
Utrata kontroli nad jednostką zależną po odjęciu środków pieniężnych   1.104 -
Inne wpływy z tytułu aktywów finansowych   971 -
Inne wpływy inwestycyjne   - 3.012
Udzielone pożyczki   (1.805) (8)
Nabycie UAB Meditus po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych   (108.879) -
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 31 (629.333) (1.027.273)
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie   (48.662) (57.064)
Zakup długoterminowych aktywów finansowych   (16.256) (14)
Inne wydatki z tytułu aktywów finansowych 31 (48.643) -
Inne wydatki inwestycyjne   (13.753) (1.836)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (846.943) (1.055.590)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek   876.876 1.273.297
Emisja obligacji   572.712 102.670
Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostce zależnej nie skutkujące utratą kontroli długoterminowych aktywów finansowych   (9.726) (11.554)
Inne wpływy finansowe   2.216 -
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek   (597.082) (630.530)
Wykup obligacji   (628.000) (50.000)
Zapłacone odsetki   (137.075) (97.804)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (8.532) (4.786)
Rozliczenie instrumentów finansowych   (106.912) (119.585)
Inne wydatki finansowe   (59) (3.020)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (35.582) 458.688
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   23.485 (1.970)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 31 43.319 283.821
Środki pieniężne na początek okresu 31 118.233 (165.588)
Środki pieniężne na koniec okresu 31 161.552 118.233
- o ograniczonej możliwości dysponowania 30 4.384 33.654

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część