Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku

(w tysiącach złotych) Nota Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitały własne razem
1 stycznia 2010
(dane przekształcone)
  129.873 1.311.348 - 5.353.895 14.277 6.809.393 36.752 6.846.145
Zysk netto z działalności kontynuowanej za rok zakończony
31 grudnia 2010
  - - - 679.180 - 679.180 2.173 681.353
Inne całkowite dochody netto za rok zakończony
31 grudnia 2010
  - - (739) 5 (1.996) (2.730) (14) (2.744)
Zmiany w udziale własnościowym 2 - - - 12.976 - 12.976 (24.253) (11.277)
31 grudnia 2010   129.873 1.311.348 (739) 6.046.056 12.281 7.498.819 14.658 7.513.477
                   
1 stycznia 2011   129.873 1.311.348 (739) 6.046.056 12.281 7.498.819 14.658 7.513.477
Zysk netto z działalności kontynuowanej za rok zakończony
31 grudnia 2011
  - - - 648.994 - 648.994 328 649.322
Inne całkowite dochody netto za rok zakończony
31 grudnia 2011
  - - (418.542) - 46.819 (371.723) 29 (371.694)
Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy   - - - 1.080 - 1.080 (214) 866
Zmiany w udziale własnościowym 2 - - - 4.266 - 4.266 (13.854) (9.588)
31 grudnia 2011   129.873 1.311.348 (419.281) 6.700.396 59.100 7.781.436 947 7.782.383

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część