Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (narastająco)

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
narastająco
PLN m
4Qn11 3Qn11 2Qn11 1Qn11 4Qn10 3Qn10 2Qn10 1Qn10 4Qn09 3Qn09 2Qn09 1Qn09
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 902,4 203,6 -269,6 316,1 882,7 823,0 465,6 410,6 695,0 656,4 507,1 57,1
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 649,3 575,3 906,6 636,6 681,4 429,9 -621,5 24,2 911,8 682,7 103,2 -657,5
Amortyzacja 608,6 439,8 273,4 123,5 389,9 273,5 171,2 79,8 284,8 202,4 129,9 62,4
Odsetki i dywidendy zapłacone netto 145,9 100,4 63,2 20,4 58,3 39,0 1,7 -2,5 37,4 9,0 6,2 12,0
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 130,4 72,4 -58,4 -93,1 193,0 202,9 322,0 97,0 -1,5 -28,4 2,1 221,8
Pozostałe 118,3 (69,4) -336,7 -192,9 172,9 105,1 726,6 -6,8 -418,0 -222,4 33,6 415,6
                         
Zmiana w pozycjach kapitału pracującego (750,1) (914,97) -1 117,7 -178,4 -612,8 -227,4 -134,4 218,9 -119,5 13,1 232,1 2,8
Zmiana stanu należności
(- zwiększenie)
(441,4) (533,2) -450,1 -443,5 -298,7 -316,0 -285,5 -159,5 -187,5 -367,1 -282,6 76,5
Zmiana stanu zapasów
(- zwiększenie)
(1 352,9) (1 285,6) -806,8 -215,9 -1 483,6 -827,4 -783,6 -65,1 -575,8 -461,0 -343,4 -62,1
Zmiana stanu zobowiązań i RMB
(- zmniejszenie)
1 006,0 898,2 132,5 482,3 1 159,6 909,6 925,6 445,6 692,7 836,8 865,5 -19,4
Zmiana stanu rezerw
(- zmniejszenie)
38,2 5,7 6,7 -1,3 9,9 6,4 9,1 -2,1 -48,9 4,4 -7,4 7,8
                         
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (846,9) (592,3) -404,0 -225,8 -1 055,6 -913,7 -638,6 -373,0 -3 333,6 -2 805,2 -1 970,5 -861,0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (35,6) 263,9 293,1 288,9 458,7 471,1 258,0 275,5 2 181,5 1 853,6 1 319,8 635,8
                         
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 43,4 (105,5) -384,5 376,0 283,8 372,7 84,1 307,6 -454,8 -295,5 -104,5 -165,2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 161,6 12,7 -266,3 494,2 118,2 207,1 -81,5 142,0 -165,6 -6,3 184,7 124,0