Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (kwartalnie)

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
kwartalnie
PLN m
4Q11 3Q11 2Q11 1Q11 4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 698,8 473,2 -585,7 316,1 59,7 357,4 55,0 410,6 38,6 149,3 450,0 57,1
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 74,0 (331,3) 270,0 636,6 251,5 1 051,4 -645,7 24,2 229,1 579,5 760,7 -657,5
Amortyzacja 168,8 166,4 149,9 123,5 116,4 102,3 91,4 79,8 82,4 72,5 67,5 62,4
Odsetki i dywidendy zapłacone netto 45,5 37,2 42,8 20,4 19,3 37,3 4,2 -2,5 28,4 2,8 -5,8 12,0
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 58,0 130,8 34,7 -93,1 -9,9 -119,1 225,0 97,0 26,9 -30,5 -219,7 221,8
Pozostałe 187,7 267,3 -143,8 -192,9 67,8 -621,5 733,4 -6,8 -195,6 -256,0 -382,0 415,6
                         
Zmiana w pozycjach kapitału pracującego 164,8 202,8 -939,3 -178,4 -385,4 -93,0 -353,3 218,9 -132,6 -219,0 229,3 2,8
Zmiana stanu należności
(- zwiększenie)
91,8 (83,1) -6,6 -443,5 17,3 -30,5 -126,0 -159,5 179,6 -84,5 -359,1 76,5
Zmiana stanu zapasów
(- zwiększenie)
(67,3) (478,8) -590,9 -215,9 -656,2 -43,8 -718,5 -65,1 -114,8 -117,6 -281,3 -62,1
Zmiana stanu zobowiązań i RMB
(- zmniejszenie)
107,8 765,7 -349,8 482,3 250,0 -16,0 480,0 445,6 -144,1 -28,7 884,9 -19,4
Zmiana stanu rezerw
(- zmniejszenie)
32,5 (1,0) 8,0 -1,3 3,5 -2,7 11,2 -2,1 -53,3 11,8 -15,2 7,8
                         
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (254,6) (188,3) -178,2 -225,8 -141,9 -275,1 -265,6 -373,0 -528,4 -834,7 -1 109,5 -861,0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (299,5) (29,2) 4,2 288,9 -12,4 213,1 -17,5 275,5 327,9 533,8 684,0 635,8
                         
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 148,9 279,0 -760,5 376,0 -88,9 288,6 -223,5 307,6 -159,3 -191,0 60,7 -165,2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 161,6 12,7 -266,3 494,2 118,2 207,1 -81,5 142,0 -165,6 -6,3 184,7 124,0