Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
PLN m 4Qn11 3Qn11 2Qn11 1Qn11 4Qn10 3Qn10 2Qn10 1Qn10 4Qn09 3Qn09 2Qn09 1Qn09
Aktywa 20 423,2 20 466,1 19 576,7 19 044,3 17 727,4 17 016,4 17 091,6 15 761,6 15 226,0 14 952,4 14 507,4 13 141,0
Aktywa trwałe 11 582,2 11 565,7 11 270,8 11 228,9 10 872,1 10 737,7 10 852,5 10 412,5 10 101,4 9 603,9 8 971,2 8 508,3
Aktywa obrotowe, z tego: 8 731,9 8 782,2 8 196,1 7 815,4 6 847,4 6 273,1 6 234,7 5 344,6 5 119,4 5 344,1 5 531,9 4 624,3
Zapasy 5 855,8 5 766,2 5 270,9 4 742,1 4 506,8 3 850,5 3 806,8 3 088,3 3 023,1 2 936,2 2 918,8 2 509,3
Należności 2 322,9 2 448,0 2 361,3 2 343,4 1 869,4 1 935,0 1 906,7 1 778,6 1 668,2 1 788,1 1 687,5 1 329,5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 383,7 390,2 342,0 520,1 382,6 407,3 436,3 398,9 355,1 410,1 610,5 442,8
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 109,1 118,2 109,8 0,0 7,9 5,6 4,4 4,5 5,2 4,4 4,3 8,4
Pasywa 20 423,2 20 466,1 19 576,7 19 044,3 17 727,4 17 016,4 17 091,6 15 761,6 15 226,0 14 952,4 14 507,4 13 141,0
Kapitał podstawowy 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 113,7 113,7
Kapitał zapasowy 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 971,0 971,0
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny -419,3 -272,6 201,4 133,5 -0,7              
Zyski zatrzymane 6 700,4 6 625,2 6 956,6 6 685,3 6 046,0 5 794,7 4 742,6 5 390,5 5 353,9 5 116,9 4 524,8 3 780,1
Różnice kursowe z przeliczenia 59,1 53,6 7,8 6,3 12,3 15,6 34,4 6,3 14,3 28,3 31,4 126,2
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 7 781,4 7 847,4 8 607,0 8 266,3 7 498,8 7 251,5 6 218,2 6 838,0 6 809,4 6 586,4 5 640,9 4 991,0
Udziały niekontrolujące 1,0 1,1 1,0 3,4 14,7 14,6 15,8 17,1 36,8 35,0 404,5 388,6
Kapitał własny razem 7 782,4 7 848,5 8 608,0 8 269,7 7 513,5 7 266,1 6 234,0 6 855,1 6 846,2 6 621,4 6 045,4 5 379,6
Zobowiązania, z tego: 12 640,8 12 617,6 10 968,7 10 774,6 10 213,9 9 750,3 10 857,6 8 906,5 8 379,8 8 331,0 8 462,0 7 761,4
Kredyty i pożyczki długoterminowe 4 983,9 6 311,8 4 381,3 4 385,8 4 403,5 5 536,6 6 245,4 5 247,4 4 942,6 4 677,8 4 714,6 4 786,5
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 2 407,7 998,5 2 219,7 1 828,8 1 923,3 648,0 894,7 591,1 758,5 660,6 618,7 509,9

Dług i kapitał zaangażowany

Dług finansowy 7 391,6 7 310,3 6 601,0 6 214,6 6 326,8 6 184,6 7 140,1 5 838,5 5 701,1 5 338,4 5 333,3 5 296,4
Dług netto 7 007,9 6 920,1 6 259,0 5 694,5 5 944,2 5 777,3 6 703,8 5 439,6 5 346,0 4 928,3 4 722,8 4 853,6
Kapitał zaangażowany 14 790,3 14 768,6 14 867,0 13 964,2 13 457,7 13 043,4 12 937,8 12 294,7 12 192,2 11 549,7 10 768,2 10 233,2