Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (narastająco)

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
narastająco
PLN m
4Qn11 3Qn11 2Qn11 1Qn11 4Qn10 3Qn10 2Qn10 1Qn10 4Qn09 3Qn09 2Qn09 1Qn09
Przychody ze sprzedaży 29 259,6 20 894,1 13 296,6 6 515,2 19 662,8 13 927,4 8 647,6 3 904,9 14 321,0 10 296,5 6 164,5 2 716,6
Koszt własny sprzedaży -26 572,4 -19 063,2 -11 913,9 -5 783,7 -17 269,2 -12 241,1 -7 635,4 -3 498,2 -12 775,8 -9 163,2 -5 505,1 -2 467,0
Zysk na sprzedaży 2 687,2 1 830,9 1 382,7 731,5 2 393,6 1 686,3 1 012,2 406,7 1 545,2 1 133,3 659,4 249,6
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty sprzedaży -1 000,3 -729,8 -468,8 -222,3 -872,4 -631,2 -394,6 -176,0 -726,4 -521,1 -328,1 -158,9
Koszty ogólnego zarządu -432,3 -298,0 -198,4 -100,5 -377,1 -259,7 -165,1 -78,8 -332,6 -226,3 -150,7 -81,8
Pozostałe przychody operacyjne 41,7 32,9 27,4 7,0 57,0 29,8 15,8 7,2 74,3 27,6 19,1 11,5
Pozostałe koszty operacyjne -337,9 -20,7 -15,8 -5,5 -139,7 -68,6 -44,0 -27,1 -140,7 -58,5 -29,0 -7,7
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcie kontroli (AB LOTOS Geonafta) 126,4 126,4 126,4 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zysk/(Strata) operacyjny 1 084,8 941,7 853,5 536,6 1 061,4 756,6 424,3 132,0 419,8 355,0 170,7 12,7
Przychody finansowe 22,3 17,8 286,6 239,0 23,4 17,0 9,9 8,6 954,9 641,9 37,9 6,0
Koszty finansowe -559,3 -332,3 -75,9 -27,6 -381,5 -296,7 -1 256,0 -139,8 -303,9 -156,2 -66,5 -797,6
Udział w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych 2,9 2,9 2,9 2,9 18,6 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
Utrata kontroli nad jednostką zależną 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6 30,8 0,0 0,0
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 551,4 630,8 1 067,8 751,6 721,9 476,9 -821,8 0,8 1 109,6 871,5 142,1 -778,9
Podatek dochodowy 97,9 -55,5 -161,2 -115,0 -40,5 -47,0 200,3 23,4 -197,8 -188,8 -38,9 121,4
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 649,3 575,3 906,6 636,6 681,4 429,9 -621,5 24,2 911,8 682,7 103,2 -657,5
 - przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 649,0 574,9 906,3 636,3 679,2 427,9 -623,1 22,9 900,8 673,5 94,6 -650,1
 - przypadający udziałom niekontrolującym 0,3 0,4 0,3 0,3 2,2 2,0 1,6 1,3 11,0 9,2 8,6 -7,4
                         
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych i poz.całk.dochody -371,7 -230,6 197,7 128,2 -2,8 1,3 20,2 -8,1 16,9 21,3 24,3 119,2
Dochody całkowite razem 227,6 344,7 1 104,3 764,8 678,6 431,2 -601,3 16,1 928,7 704,0 127,5 -538,3
 - przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 277,3 344,3 1 104,0 764,5 676,4 429,2 -603,1 14,9 908,1 694,7 119,0 -530,9
 - przypadające udziałom niekontrolującym 0,3 0,4 0,3 0,3 2,2 2,0 1,8 1,2 20,6 9,3 8,5 -7,4

Akcyza i opłata paliwowa

Akcyza i opłata paliwowa 9 368,5 6 853,6 4 303,9 1 987,5 8 260,5 5 980,9 3 721,9 1 774,0 6 984,6 5 162,7 3 182,7 1 473,1

EBITDA

Amortyzacja 608,6 439,8 273,4 123,5 389,9 273,5 171,2 79,8 284,8 202,4 129,9 62,4
EBITDA 1 693,4 1 381,5 1 126,9 660,1 1 451,3 1 030,1 595,5 211,8 704,6 557,4 300,6 75,1