Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (kwartalnie)

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
kwartalnie
PLN m
4Q11 3Q11 2Q11 1Q11 4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09
Przychody ze sprzedaży 8 365,5 7 597,5 6 781,4 6 515,2 5 735,4 5 279,8 4 742,7 3 904,9 4 024,5 4 132,0 3 447,9 2 716,6
Koszt własny sprzedaży -7 509,2 -7 149,3 -6 130,2 -5 783,7 -5 028,1 -4 605,7 -4 137,2 -3 498,2 -3 612,6 -3 658,1 -3 038,1 -2 467,0
Zysk na sprzedaży 856,3 448,2 651,2 731,5 707,3 674,1 605,5 406,7 411,9 473,9 409,8 249,6
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty sprzedaży -270,5 -261,0 -246,5 -222,3 -241,2 -236,6 -218,6 -176,0 -205,3 -193,0 -169,2 -158,9
Koszty ogólnego zarządu -134,3 -99,6 -97,9 -100,5 -117,4 -94,6 -86,3 -78,8 -106,3 -75,6 -68,9 -81,8
Pozostałe przychody operacyjne 8,8 5,5 20,4 7,0 27,2 14,0 8,6 7,2 46,7 8,5 7,6 11,5
Pozostałe koszty operacyjne -317,2 -4,9 -10,3 -5,5 -71,1 -24,6 -16,9 -27,1 -82,2 -29,5 -21,3 -7,7
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (AB LOTOS Geonafta) 0,0 0,0 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zysk/(Strata) operacyjny 143,1 88,2 316,9 536,6 304,8 332,3 292,3 132,0 64,8 184,3 158,0 12,7
Przychody finansowe 4,5 -268,8 47,6 239,0 6,4 7,1 1,3 8,6 313,0 604,0 31,9 6,0
Koszty finansowe -227,0 -256,4 -48,3 -27,6 -84,8 959,3 -1 116,2 -139,8 -147,7 -89,7 731,1 -797,6
Udział w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych 0,0 0,0 0,0 2,9 18,6 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
Utrata kontroli nad jednostką zależną 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 30,8 0,0 0,0
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -79,4 -437,0 316,2 751,6 245,0 1 298,7 -822,6 0,8 238,1 729,4 921,0 -778,9
Podatek dochodowy 153,4 105,7 -46,2 -115,0 6,5 -247,3 176,9 23,4 -9,0 -149,9 -160,3 121,4
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 74,0 -331,3 270,0 636,6 251,5 1 051,4 -645,7 24,2 229,1 579,5 760,7 -657,5
 - przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 74,1 -331,4 270,0 636,3 251,3 1 051,0 -646,0 22,9 227,3 578,9 744,7 -650,1
 - przypadający udziałom niekontrolującym -0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,4 0,3 1,3 1,8 0,6 16,0 -7,4
                         
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych i poz.całk.dochody -141,1 -428,3 69,5 128,2 -4,1 -18,9 28,3 -8,1 -4,4 -3,0 -94,9 119,2
Dochody całkowite razem -67,1 -759,6 339,5 764,8 247,4 1 032,5 -617,4 16,1 224,7 576,5 665,8 -538,3
 - przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej -67,0 -759,7 339,5 764,5 247,2 1 032,3 -618,0 14,9 213,4 575,7 649,9 -530,9
 - przypadające udziałom niekontrolującym -0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,6 1,2 11,3 0,8 15,9 -7,4

Akcyza i opłata paliwowa

Akcyza i opłata paliwowa 2 514,9 2 549,7 2 316,4 1 987,5 2 279,6 2 259,0 1 947,9 1 774,0 1 821,9 1 980,0 1 709,6 1 473,1

EBITDA

Amortyzacja 168,8 166,4 149,9 123,5 116,4 102,3 91,4 79,8 82,4 72,5 67,5 62,4
EBITDA 311,9 254,5 466,8 660,1 421,2 434,6 383,7 211,8 147,2 256,8 225,5 75,1