Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Nagrody i wyróżnienia

Koncern ceni sobie otrzymywane ze strony zewnętrznych specjalistów i ekspertów wyróżnienia.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS są laureatami licznych nagród i wyróżnień, przyznawanych w kluczowych dla przedsiębiorstwa obszarach: społecznej odpowiedzialności, jakości produktów i usług, a także zarządzania firmą. Poniżej zaprezentowano wyróżnienia otrzymane w 2011 r. w poszczególnych kategoriach.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

 1. Grupa LOTOS zajęła 1. miejsce w kategorii „Relacje z inwestorami” corocznego rankingu Giełdowa Spółka Roku oraz 5. miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku, który na zlecenie Pulsu Biznesu przygotowuje Instytut Pentor. Pierwsze miejsce Grupy LOTOS w kategorii „Relacje z inwestorami” to najwyższa ocena jakości informacji i komunikacji z rynkiem. W tej kategorii istotne było to, jak Spółka prowadzi dialog z inwestorami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi, a także jak szybko odpowiada na pytania inwestorów. Giełdowa Spółka Roku to ranking najlepszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, biorąc pod uwagę następujące kryteria: kompetencje zarządu, sukces w danym roku, perspektywy rozwoju, relacje z inwestorami, jakość produktów i usług. Wyboru laureatów dokonują specjaliści rynków kapitałowych – analitycy giełdowi, doradcy inwestycyjni i maklerzy reprezentujący domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze, departamenty kapitałowe banków i firmy konsultingowe.
 2. Grupa LOTOS otrzymała wyróżnienie w kategorii „Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu” w konkursie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda jest prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym, będącym formą uhonorowania firm  wnoszących znaczący wkład w rozwój gospodarczy kraju oraz budowanie prestiżu i pozytywnego obrazu polskiej gospodarki.
 3. Grupa LOTOS otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” w konkursie organizowanym przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play" ma na celu promowanie rzetelnych i etycznych firm w Polsce, które na co dzień respektują wartości etyczne i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów, jak i dostawców. Firmy te wyróżniają się zespołem zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy ludzi, a społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność wykraczają poza przyjęte granice.
 4. Program stypendialny „LOTOS Cup - Szukamy Następców Mistrza” został nagrodzony w kategorii „Programy stypendialne firm” w konkursie zorganizowanym przez Fundację Dobra Sieć oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Nagrodę wręczono podczas konferencji „Obywatelskie programy stypendialne”. Jej celem jest promocja standardów dobrych programów stypendialnych, dzięki którym młodzi ludzie mogą w pełni wykorzystywać własne talenty oraz podejmować decyzje życiowe zgodnie ze swoimi umiejętnościami i marzeniami. Dobre programy stypendialne przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych i stają się trwałym fundamentem kapitału społecznego i ludzkiego. 
 5. Grupa LOTOS została jednym z liderów Indeksu BI-NGO 2010. Indeks sprawdza jakość komunikowania w Internecie kwestii zaangażowania społecznego 500 największych firm z listy dziennika Rzeczpospolita. Spółka zdobyła w rankingu maksymalną liczbę punktów. Główne obszary poddawane badaniu to: polityka i przywództwo firmy, strategia zaangażowania, budowanie relacji, przejrzystość finansowa i mierzenie efektów oraz komunikowanie. 
 6. Grupa LOTOS została laureatem Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, otrzymując Bursztynową Statuetkę. To piąte z rzędu wyróżnienie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dla Spółki, tym razem za rozwój zasobów ludzkich w ramach autorskiego programu „Mistrz”. Statuetki przyznawane są corocznie za osiągnięcia w obszarach, takich jak: restrukturyzacja zatrudnienia, systemy ocen pracowniczych, szkolenia i rozwój personelu, nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, równowaga pomiędzy życiem a pracą zawodową. Wybór laureatów poprzedził audyt i rekomendacje komitetu oceniającego. Nagrody przyznawane są przez kapitułę, w skład której wchodzą m.in. Minister Pracy i Spraw Socjalnych, dyrektor Instytutu Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele NBP, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiej Rady Biznesu. Konkurs odbywa się pod patronatem Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy i najlepszych doświadczeń praktycznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wyróżnianie organizacji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie zarządzania.
 7. Grupa LOTOS zajęła 2. miejsce w sektorze firm energetycznych w rankingu atrakcyjności pracodawców, opracowanym przez międzynarodową firmę Antal International. Koncern znalazł się w gronie najbardziej pożądanych pracodawców w 2011 r. Swoje opinie na temat pracodawców wyraziło ponad 1.900 polskich specjalistów i menadżerów z różnych branż. Jako najbardziej pożądane cechy pracodawcy, zostały wymienione: wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna.   
 8. Grupa LOTOS zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim etapie konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników. Nagrodę przyznaje Okręgowa Komisja Konkursowa Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. Jako laureat Spółka została również wpisana na tzw. Złotą Listę Pracodawców. Tym samym Grupa LOTOS dołączyła do grupy pracodawców, których cechuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy i dobro pracowników. Oprócz wdrożenia efektywnych rozwiązań systemowych i szeregu działań dodatkowych, jako liderów bezpieczeństwa Państwowa Inspekcja Pracy postrzega zakłady przykładające dużą wagę do budowania wysokiej kultury bezpieczeństwa oraz dobrego przygotowania pracowników do wykonywanej pracy.  
 9. Grupa LOTOS zajęła 1. miejsce w województwie pomorskim w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Nagrodę przyznano w kategorii dużych zakładów. Celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc zatrudnienia.
 10. Grupa LOTOS otrzymała nagrodę Urzędu Dozoru Technicznego za wieloletnią współpracę oraz czynny udział w kształtowaniu polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego.
 11. Spółka LOTOS Parafiny zdobyła 1. miejsce w województwie podkarpackim w konkursie „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” organizowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie, w kategorii przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 250 osób.
 12. Spółka LOTOS Jasło otrzymała złotą statuetkę „Mecenas Kultury 2011” za wspieranie wydarzeń kulturalnych w Jaśle, przyznawaną przez burmistrza miasta sponsorom imprez kulturalnych.
 13. Spółka LOTOS Czechowice otrzymała Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Firma Społecznie Odpowiedzialna”. Platynowe Laury przyznawane są przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wybitnym osobowościom, organizacjom i instytucjom, których aktywność ma wymiar ponadregionalny i międzynarodowy, a wartości płynące z ich pracy są uniwersalne i godne naśladowania.
 14. Grupa LOTOS otrzymała tytuł „Mecenasa Sportu 2010 w województwie pomorskim”. Wyróżnienie przyznano w plebiscycie „Gazety Wyborczej Trójmiasto” w ramach konkursu „Trójmiejskie Gwiazdy Sportu 2010”.

Marka LOTOS – jakość produktów i usług

 1. Marka LOTOS otrzymała wyróżnienie Business Superbrand przyznane przez The Superbrands Ltd. - niezależną organizację obecną w ponad 80 krajach świata. Jej celem jest promowanie i nagradzanie sukcesów marek, które oferując konsumentom wyjątkowe korzyści, osiągnęły wysoką reputację w sektorze konsumenckim lub biznesowym i zdobyły trwałą przewagę nad konkurencją. O przyznaniu statusu Business Superbrand decydowało niezależne gremium ekspertów w dziedzinie marketingu, reklamy i brandingu, a także grupa 2.700 osób biorących udział w badaniu konsumenckim.
 2. Produkty spółki LOTOS Oil po raz kolejny zostały uhonorowane Medalem Europejskim, wyróżniającym producentów, których wyroby i usługi spełniają najwyższe europejskie standardy. W 2011 r. kapituła wyróżniła linię olejów LOTOS Quazar K, przeznaczoną do zastosowania w samochodach marki KIA, wieloletniego partnera strategicznego LOTOS Oil. Nominowana usługa lub wyrób musi spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje i patenty. Przy przyznawaniu nagrody istotna jest także dynamika rozwoju firmy oraz zdobyte dotychczas nagrody i certyfikaty.
 3. Stacja paliw LOTOS przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy uzyskała maksymalną ocenę 100 procent w międzynarodowym badaniu mystery shopping, którego celem jest  pomiar jakości obsługi polskich i zagranicznych stacji benzynowych. Badanie przeprowadzane jest przez firmę International Service Check. Cała sieć stacji LOTOS zajęła w tym samym badaniu 3. miejsce w Polsce. Badaniem objęto 9 krajów, 31 sieci paliwowych oraz 52 oddziały sieci.
 4. Paliwa LOTOS Dynamic, po raz trzeci z rzędu, zdobyły 1. miejsce w programie „Laur Klienta” w kategorii Paliwa Premium, otrzymując tym samym wyróżnienie specjalne – „Grand Prix Laur Klienta 2011”. Spółka LOTOS Paliwa jest jedyną firmą w branży, której przyznano ten tytuł. 
 5. Spółka LOTOS Kolej otrzymała wyróżnienie „Lider Transportu Szynowego 2011” w kategorii przewoźnik, które przyznawane jest licencjonowanym przewoźnikom kolejowym zarówno pasażerskim, jak i towarowym. Do organizatorów konkursu należy Forum Transportu Szynowego, redakcja czasopisma Transport i Komunikacja oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. O przyznaniu nagrody w poszczególnych kategoriach decyduje jury, w skład którego wchodzą uznani w środowisku kolejowym naukowcy, eksperci, a także przedstawiciele mediów i branżowych organizacji biznesowych. Spółka została wyróżniona za dynamiczny rozwój firmy i przejście od lokalnego operatora bocznicy do liczącego się przewoźnika kolejowego w Polsce, a także za znaczące inwestycje w tabor trakcyjny i stosowanie nowoczesnych metod informatycznych w przewozach, co podnosi jakość usług oferowanych przez polskich przewoźników.
 6. Spółka LOTOS Parafiny otrzymała certyfikat „Polish Product 2011” - wyróżnienie Kapituły Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej w kategorii Firma Roku. Certyfikat ma na celu wyróżnienie polskich podmiotów gospodarczych i ich produktów na rynkach zagranicznych i krajowym.

Jakość zarządzania

 1. Grupa LOTOS otrzymała tytuł „Mistrza Biznesu” w kategorii Energia i Surowce miesięcznika Businessman.pl. Nagrodę wyróżnia wszechstronność kryteriów. Jury brało pod uwagę różne kryteria: wyniki ekonomiczne, śmiałość gospodarczej wizji, biegłość w zarządzaniu, radzenie sobie z przeciwnościami, podbój nowych rynków, talent w doborze kadr i społeczną odpowiedzialność biznesu firm.
 2. Grupa LOTOS oraz spółka LOTOS Oil otrzymały tytuły „Ambasadora Polskiej Gospodarki” w kategorii Eksporter. Konkurs zorganizował Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego.
 3. Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz został uhonorowany przez organizację Pracodawcy Pomorza nagrodą gospodarczą „Złoty Oxer" za zakończony z sukcesem Program 10+. Oxer to podwójna przeszkoda w zawodach jeździeckich, przez którą często koń się potyka, a jeździec może spaść z siodła. Nagroda przyznawana jest przedsiębiorcom, którzy zrobili wielki skok w nowy wymiar gospodarczy.
 4. Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz został wyróżniony w kategorii etyka w rankingu „Twarze Biznesu" prowadzonego przez redakcje: "Dziennik Gazeta Prawna" i TVN CNBC.
 5. Grupa LOTOS otrzymała tytuł „2011 Refinery Plant of the Year” podczas konferencji Central and Eastern European Refining and Petrochemicals zorganizowanej przez World Refining Association. WRA to niezależna brytyjska instytucja, która od 14 lat działa na rzecz rozwoju sektora przemysłowo-energetycznego. Międzynarodowe gremium złożone ze specjalistów sektora przemysłowo-energetycznego przyznało Spółce wyróżnienie za pomyślną realizację Programu 10+. 
 6. W konkursie redakcji Businessman.pl „Teleinfo 100" Grupa LOTOS otrzymała „Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej firmy 2011 r." w kategorii: energetyka i przemysł paliwowy. Wyróżnienie przyznano za trzy projekty IT: bazę CRM, system zarządzania ryzykiem (ang. Enterprise Risk Management, ERM), kontrolę dostepu do danych biznesowych ERP (ang. Governance Risk Compliance, GRC).
 7. Spółki: LOTOS Asfalt i LOTOS Kolej otrzymały wyróżnienie w rankingu „Diamenty Forbesa 2011” w kategorii firm z poziomem przychodów przekraczającym 250 mln zł rocznie. W zestawieniu dla województwa pomorskiego LOTOS Kolej zajęła 5., a LOTOS Asfalt 8. miejsce w kategorii największych firm. To samo wyróżnienie otrzymała także spółka LOTOS Parafiny, która zajęła 23. miejsce w rankingu dla województwa podkarpackiego w kategorii firm średnich o przychodach 50-250 mln zł. Zestawienie „Diamenty Forbesa 2011” przygotowała firma Dun & Bradstreet. Znalazły się w nim przedsiębiorstwa z całej Polski, które najdynamiczniej zwiększyły swoją wartość na przestrzeni ostatnich trzech lat.
 8. Ministerstwo Gospodarki wyróżniło spółkę LOTOS Oil specjalnym dyplomem za efektywną współpracę gospodarczą z Uzbekistanem. Dzięki dynamicznej ekspansji na rynkach zagranicznych spółka obecna jest już w ponad 45 krajach i cały czas rozwija swoje udziały w rynkach zagranicznych. W Uzbekistanie od kilku lat istnieje silna sieć dystrybucji LOTOS Oil.
 9. Spółka LOTOS Czechowice otrzymała tytuł „Super Firma 2011” - nagrodę przedsiębiorców Czechowic-Dziedzic.
 10. Spółka LOTOS Parafiny otrzymała tytuł „Gepard Biznesu 2011” województwa podkarpackiego w kategorii „Wzrost wartości rynkowej firmy i dynamiczny rozwój”. Misją konkursu jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków. Nagrody przyznawane są przez Magazyn Przedsiębiorców Europejska Firma, Klub Gepardów Biznesu i ULAN Sp. z o.o.
 11. Podczas uroczystości oficjalnego zakończenia przez Grupę LOTOS realizacji Programu 10+ osoby najbardziej zasłużone dla tej inwestycji otrzymały, przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczenia państwowe. Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Wiceprezesi Zarządu: Marek Sokołowski i Mariusz Machajewski oraz Dyrektor ds. Rozbudowy Rafinerii Zbigniew Paszkowicz, Dyrektor ds. Produkcji Marek Herra, Szef Biura Organizacji Finansowania Stanisław Pokojski i ekspert Biura Technologii Karol Sęp. Wiceprezes Zarządu Maciej Szozda otrzymał podczas tej samej uroczystości Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
 12. Prezes Zarządu LOTOS Parafiny Dominik Tomczyk otrzymał Honorowy medal Instytutu Odlewnictwa w Krakowie za szczególne zasługi dla tej placówki.

 

  

Zobacz także: