Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

Rada w 2011 r. odniosła się do wyników, szans i ryzyk Spółki w obszarach kluczowych dla zrównoważonego rozwoju.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Wychodząc naprzeciw międzynarodowym standardom w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, które stanowią istotny element prawa międzynarodowego, a na gruncie prawa polskiego zostały podniesione do rangi konstytucyjnej w artykule 5. Konstytucji RP, Rada Nadzorcza implementując zasadę zrównoważonego rozwoju, objęła analizą kluczowe dla działalności Grupy LOTOS obszary i zagadnienia - zarówno w aspekcie dostępu do surowców naturalnych, jak i społecznego oraz środowiskowego oddziaływania koncernu na otoczenie.

Na przestrzeni 2011 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie 6 posiedzeń, podejmując 41 uchwał, w tym jedną w trybie pisemnym (Rada Nadzorcza VII kadencji odbyła 3 posiedzenia i podjęła 27 uchwał, Rada Nadzorcza VIII kadencji zebrała się 3 razy i podjęła 14 uchwał).

Do głównych zagadnień, omawianych przez Radę Nadzorczą w 2011 r., odnoszących się do oceny wyników, szans i ryzyk Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju, należy zaliczyć:

 • działalność poszukiwawczo-wydobywczą,
 • bieżące wyniki finansowe Grupy LOTOS i jej spółek zależnych oraz realizacja budżetu na 2011 r.,
 • przebieg realizacji inwestycji Programu 10+,
 • sprzedaż przez Grupę LOTOS 100% udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o.,
 • finansowanie przez Grupę LOTOS przedsięwzięć społecznych,
 • działalność sponsoringową Spółki.

Działania Rady Nadzorczej podlegają ocenie dokonywanej przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielanie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podstawę decyzji Walnego Zgromadzenia o udzieleniu absolutorium stanowi przedkładana corocznie przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, ocena sytuacji Spółki, zawierająca m.in. zagadnienia odnoszące się do wskazanych wyżej kwestii z dziedziny zrównoważonego rozwoju.