Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Unikanie konfliktu interesów

Spółka nie ma informacji dotyczących zaistnienia w 2011 r. ewentualnych konfliktów interesów w odniesieniu do członków Rady.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Zgodnie z regulacjami ustawowymi wynikającymi z przepisu art. 387 KSH mającymi na celu niedopuszczenie do połączenia funkcji nadzoru i zarządzania, przede wszystkim z punktu widzenia rady nadzorczej, członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej. Ww. norma stanowi o zakazie kumulowania funkcji w organie nadzoru spółki kapitałowej ze stanowiskiem członka zarządu z uwagi na założenie, że nadzorowany nie może być jednocześnie nadzorującym.

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa, zgodnie z zasadami nr 2 i 4 zawartymi w dziale III „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Ponadto o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Wyżej opisane działania leżą w gestii członków rad nadzorczych spółek giełdowych.

Członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS dwa razy do roku, na potrzeby przygotowywanych sprawozdań finansowych (rocznych i półrocznych) składają oświadczenia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zawierające ujawnienia dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi stosownie do uregulowań zawartych w MSR 24 Transakcje z jednostkami. Z oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki złożonych za 2011 r. wynika, że żaden z nich nie miał powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę Nadzorczą, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS.

Spółka nie posiada informacji dotyczących kwestii zaistnienia w 2011 r. ewentualnych konfliktów interesów lub możliwości ich powstania, o których członek Rady Nadzorczej w przypadku ich wystąpienia powinien poinformować Radę i w konsekwencji powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w tej sprawie.

Niezależnie od wspomnianych powyżej regulacji członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS z chwilą powołania ich do Rady zobowiązani są do składania oświadczeń o niewykonywaniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Grupy LOTOS oraz, że nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.