Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Status niezależności

Grupa LOTOS nie posiada informacji dotyczących niezależności członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Termin „niezależni członkowie rady nadzorczej” zawarty został w odniesieniu do spółek publicznych w zbiorze „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, stanowiących wyrażenie tradycji polskiego ruchu corporate governance i mających na celu m.in. umacnianie transparentności spółek giełdowych. 

Zgodnie z zasadą nr 6 z działu III przywołanych powyżej Dobrych Praktyk przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, w rozumieniu niniejszej zasady osoba, będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, a także posiadająca rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W związku z powyższym termin niezależnego członka rady nadzorczej oznacza osoby niepozostające w jakichkolwiek relacjach z akcjonariuszami, spółką lub jej pracownikami, co mogłyby być dla nich potencjalnym źródłem konfliktu interesu.

W odniesieniu do ostatnich 6 miesięcy funkcjonowania Rady Nadzorczej VII kadencji, przypadających na I połowę 2011 r., Grupa LOTOS posiadała informację dotyczącą niezależności jedynie jednego z członków Rady Nadzorczej – Rafała Lorka. Wobec powyższego zasada niezależności nie była w 2011 r. w pełni stosowana przez Spółkę.

Grupa LOTOS nie posiada informacji dotyczących niezależności członków Rady Nadzorczej VIII kadencji. Stosowanie przez Spółkę zasady nr 6 z działu III „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” będzie możliwe po otrzymaniu informacji dotyczącej powołania lub uznania co najmniej dwóch członków rady nadzorczej za członków niezależnych, zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.