Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Wynagradzanie Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania członków Rady określiło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 2000 roku.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS podlegają ograniczeniom i zasadom określonym w Ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło w 2000 r. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z nimi:

 • członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń, jednak nie dotyczy to miesięcy, w których członek Rady nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń,
 • wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego,
 • Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady powierzonych im funkcji oraz, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera od wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ww. Ustawy, Członkom Rady Nadzorczej w 2011 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej w 2010 r.

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w 2011 r.
  Kwota (w zł)
Wiesław Skwarko 41.454,96
Rafał Wardziński 41.454,96
Oskar Pawłowski 41.454,96
Małgorzata Hirszel 41.454,96
Michał Rumiński 41.454,96
Leszek Starosta 41.454,96
Ewa Sibrecht-Ośka 38.921,58
Rafał Lorek 23.836,53