Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Stałe komitety Rady Nadzorczej

Stałe komitety Rady to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS może powoływać stałe lub doraźne Komitety, mające charakter organów pomocniczych, doradczych i opiniotwórczych.

W skład każdego Komitetu wchodzi od trzech do pięciu osób wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący wybierany przez Radę Nadzorczą spośród członków Komitetu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach poszczególnych Komitetów.

Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania. Szczegółowe kompetencje Komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulaminy Komitetów.

Komitet Audytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

W 2011 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 27 czerwca 2011 r. (do końca VII kadencji Rady Nadzorczej):

 1. Michał Rumiński – przewodniczący,
 2. Rafał Lorek,
 3. Oskar Pawłowski,
 4. Wiesław Skwarko,
 5. Rafał Wardziński.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r. Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, 11 lipca 2011 r. dokonała wyboru Komitetu Audytu w następującym składzie:

 1. Michał Rumiński – przewodniczący (wybór na przewodniczącego Komitetu 11 sierpnia 2011 r.)
 2. Oskar Pawłowski,
 3. Ewa Sibrecht-Ośka,
 4. Wiesław Skwarko,
 5. Rafał Wardziński.

Po złożeniu 8 listopada 2011 r. przez Ewę Sibrecht-Ośkę rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiał się następująco:

 1. Michał Rumiński – przewodniczący,
 2. Oskar Pawłowski,
 3. Wiesław Skwarko,
 4. Rafał Wardziński.

Od 27 stycznia 2012 r. (rezygnacja Rafała Wardzińskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej) do 29 lutego 2012 r. – Komitet Audytu nie funkcjonował.

Po dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r. (odwołany: Leszek Starosta; powołani: Agnieszka Trzaskalska oraz Marcin Majeranowski), Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie, które odbyło się 8 marca 2012 r., powołała do składu Komitetu Audytu spośród członków Rady - Marcina Majeranowskiego.

Mając powyższe na uwadze, skład Komitetu Audytu od 8 marca 2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawiał się następująco:

 1. Michał Rumiński – przewodniczący,
 2. Oskar Pawłowski,
 3. Wiesław Skwarko,
 4. Marcin Majeranowski.

Komitet Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki oraz dotyczących wieloletnich strategii Spółki.

W 2011 r. Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Grupy LOTOS działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 27 czerwca 2011 r. (do końca VII kadencji Rady Nadzorczej):

 1. Wiesław Skwarko – przewodniczący,
 2. Małgorzata Hirszel,
 3. Michał Rumiński,
 4. Leszek Starosta,
 5. Rafał Wardziński.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r. Rady Nadzorczej VIII kadencji, Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu 11 lipca 2011 r. dokonała wyboru Komitetu Strategii i Rozwoju, który do 31 grudnia 2011 r. działał w następującym składzie:

 1. Wiesław Skwarko – przewodniczący, (wybór na przewodniczącego Komitetu 11 lipca 2011 r.),
 2. Małgorzata Hirszel,
 3. Michał Rumiński,
 4. Leszek Starosta,
 5. Rafał Wardziński.

Od 27 stycznia 2012 r. (rezygnacja Rafała Wardzińskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej) do 29 lutego 2012 r. – Komitet Strategii i Rozwoju nie funkcjonował.

W związku z zaistniałymi okolicznościami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r. zadecydowało o zmianach składu Rady Nadzorczej VIII kadencji (odwołany: Leszek Starosta; powołani: Agnieszka Trzaskalska oraz Marcin Majeranowski), a Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie 8 marca 2012 r. zadecydowała o powołaniu do składu Komitetu Strategii i Rozwoju spośród członków Rady: Agnieszki Trzaskalskiej oraz Marcina Majeranowskiego.

Mając powyższe na uwadze, skład Komitetu Strategii i Rozwoju od 8 marca 2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawiał się następująco:

 1. Wiesław Skwarko – przewodniczący
 2. Małgorzata Hirszel,
 3. Michał Rumiński,
 4. Agnieszka Trzaskalska,
 5. Marcin Majeranowski.

Komitet Organizacji i Zarządzania

Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry, umożliwiających osiąganie strategicznych celów Spółki.

W 2011 r. Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 27 czerwca 2011 r. (do końca VII kadencji Rady Nadzorczej):

 1. Leszek Starosta – przewodniczący,
 2. Małgorzata Hirszel,
 3. Oskar Pawłowski,
 4. Michał Rumiński,
 5. Ewa Sibrecht-Ośka.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r. Rady Nadzorczej VIII kadencji, Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu 11 lipca 2011 r. dokonała wyboru Komitetu Organizacji i Zarządzania, w następującym składzie:

 1. Leszek Starosta – przewodniczący, (wybór na przewodniczącego Komitetu 11 lipca 2011 r.),
 2. Małgorzata Hirszel,
 3. Oskar Pawłowski,
 4. Michał Rumiński,
 5. Ewa Sibrecht-Ośka.

Po złożeniu 8 listopada 2011 r. przez Ewę Sibrecht-Ośkę rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiał się następująco:

 1. Leszek Starosta – przewodniczący,
 2. Małgorzata Hirszel,
 3. Oskar Pawłowski,
 4. Michał Rumiński.

Od 27 stycznia 2012 r. (rezygnacja Rafała Wardzińskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej) do 29 lutego 2012 r. – Komitet Organizacji i Zarządzania nie funkcjonował.

W związku z zaistniałymi okolicznościami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r. zadecydowało o zmianach składu Rady Nadzorczej VIII kadencji (odwołany: Leszek Starosta - pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania; powołani: Agnieszka Trzaskalska oraz Marcin Majeranowski). Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie, które odbyło się 8 marca 2012 r., dokonała uzupełnienia składu Komitetu Organizacji i Zarządzania poprzez powołanie spośród członków Rady Marcina Majeranowskiego oraz Agnieszki Trzaskalskiej - powierzając jej funkcję przewodniczącej. Ponadto podczas wyżej wymienionego posiedzenia Michał Rumiński złożył rezygnację z pracy we wspomnianym Komitecie.

Mając powyższe na uwadze skład Komitetu Organizacji i Zarządzania od 8 marca 2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawiał się następująco:

 1. Agnieszka Trzaskalska – przewodnicząca (wybór na przewodniczącą Komitetu 8 marca 2012 r.),
 2. Małgorzata Hirszel,
 3. Oskar Pawłowski,
 4. Marcin Majeranowski.