Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji wchodzi obecnie 6 członków.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS w skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady jest powoływany przez Walne Zgromadzenie, natomiast wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę spośród jej członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.

Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej powinien udostępnić Spółce ich uzasadnienia wraz z życiorysami zawodowymi zgłoszonych kandydatur, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi akcjonariuszom w celu dokonania weryfikacji ich kwalifikacji i doświadczenia.

Wiesław SkwarkoPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS

Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pozostaje od 30 czerwca 2008 r.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 1987-1994 asystent w Szkole Głównej Handlowej. Od 1990 do 1999 roku sprawował funkcję Partnera w Access Sp. z o.o., następnie wszedł w skład Zarządu firmy Rothschild Polska Sp. z o.o. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku Dyrektora Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. W 2006 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii Finansowej i Rozwoju Kapitałowego w spółce CTL Maczki Bór w Sosnowcu, a następnie w CTL Logistics S.A. w Warszawie. Od 10 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Nafcie Polskiej S.A., natomiast od 1 stycznia 2010 r. do końca kwietnia 2011 r. sprawował funkcję Likwidatora w spółce Nafta Polska S.A. w likwidacji. Od 27 października 2010 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ZAK S.A. w Kędzierzynie Koźlu.

Marcin MajeranowskiWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS

Do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS został powołany 29 lutego 2012 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2003 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Uczestnik szeregu kursów, w tym kursu prawa porównawczego w ramach Faculté Internationale de Droit Comparé organizowanego przez Uniwersytet im. Roberta Schumana w Strasbourgu.

Od 1997 r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa. W latach 2006-2010 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zastępstwa Procesowego, gdzie poza obsługą postępowań sądowych zdobył m.in. doświadczenie w zakresie międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego oraz arbitrażu handlowego. Od 2010  r. jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych, do którego zadań należy w szczególności wykonywanie praw i obowiązków Skarbu Państwa  wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, przygotowywanie rozwiązań systemowych z obszaru nadzoru właścicielskiego nad podmiotami o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa oraz koordynowanie i wykonywanie zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rad nadzorczych, w tym Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Oskar PawłowskiSekretarz Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS

Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS jest od 11 lutego 2010 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej.

W 2006 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych.
W latach 2000-2002 prawnik w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński s.j. W latach 2002-2003 prawnik w Kancelarii D. Janczak i Wspólnicy Sp. k./Domański Zakrzewki Palinka Sp. k. – Ernst & Young Law Alliance – Grupa Energetyczna, natomiast od 2003 r. do 2007 r. w Kancelarii Radcy Prawnego Włodzimierz Głowacki. Obecnie Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy Sp. k.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Specjalizuje się w otoczeniu regulacyjnym przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć.

Pełni funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Włada językiem angielskim. Autor publikacji „Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich ochrony” (Rynek Energii, 2/2009), „Badanie stanu prawnego nieruchomości due dilligence” (Inwestor, 1/2010).

Małgorzata HirszelCzłonek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS

Członkiem Rady Nadzorczej pozostaje od 30 czerwca 2008 r.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: studia europejskie). Doktorantka Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych.

Od 2000 r. zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do 2002 r. zajmowała stanowisko Głównego Specjalisty/Radcy Szefa KPRM, następnie Radcy Wiceprezesa RM i Radcy Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Ekonomiczno-Społecznym (później przekształconym w Departament Komitetu RM). Od 2002 do 2006 roku pełniła funkcję p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Gospodarczych w ww. Departamencie. Następnie p.o. Dyrektora Departamentu Programowego KPRM. Od 2007 r. Dyrektor Departamentu Komitetu Rady Ministrów i Sekretarz stałego Komitetu Rady Ministrów.

Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach SP złożyła w 2002 r.

Agnieszka TrzaskalskaCzłonek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS

Do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS została powołana 29 lutego 2012 r.

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studiowała na kierunku prawo.

Od 1999 r. pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa na różnych stanowiskach w następujących departamentach: Departament Agencji i Fundacji, Departament Instytucji Finansowych, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V i IV. Obecnie Naczelnik Wydziału w Departamencie Prywatyzacji, gdzie koordynuje projekty zbycia pakietów akcji/udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego, jak również zdobyte w organach nadzoru spółek prawa handlowego i innych podmiotów, w tym m.in. jako: Wiceprzewodnicząca/Członek Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (2007 r.- obecnie), Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A. (2007- 2012), Członek Rady Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (2000- 2003), Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PKRB FABUD S.A. w Siemianowicach Śląskich (2005-2007).

Michał RumińskiCzłonek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS

Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS jest od 11 lutego 2010 r.

Absolwent University of Chicago - Booth School of Business, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie Prezes Zarządu ABC Data S.A. Od 2007 r. w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures pełni funkcje: Partner Inwestycyjny, Członek Zarządu spółki ABC Data S.A., Prezes Zarządu i Partner Zarządzający Cleantech Venture Partners. Wcześniej (do momentu sprzedaży przez MCI akcji w tych spółkach) pełnił także funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy Lew Sp. z o.o. oraz Bankier.pl S.A. W latach 2000-2007 związany z KBC Group, w tym od 2004 r. na stanowisku Dyrektora ds. Corporate Finance w KBC Securities SA., gdzie był odpowiedzialny za zbudowanie strategii i utworzenie działu corporate finance w banku inwestycyjnym KBC Securities w Polsce. Wcześniej zarządzał działem bankowości inwestycyjnej w Kredyt Banku.

Autor publikacji „Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej”, Narodowy Bank Polski (wrzesień 2004), „Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej”, INFOR (luty 2000).

W 2011 r. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS działała w następującym składzie:

Od 1 stycznia 2011 r. do 27 czerwca 2011 r. skład Rady Nadzorczej VII kadencji przedstawiał się następująco:

 1. Wiesław Skwarko – przewodniczący,
 2. Leszek Starosta – wiceprzewodniczący,
 3. Oskar Pawłowski – sekretarz,
 4. Małgorzata Hirszel – członek,
 5. Michał Rumiński – członek,
 6. Rafał Wardziński – członek,
 7. Ewa Sibrecht-Ośka – członek,
 8. Rafał Lorek – niezależny członek.

W związku z upływającą VII kadencją Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS 27 czerwca 2011 r., zgodnie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, na mocy uchwały nr 24 ustaliło liczę członków Rady Nadzorczej kolejnej - VIII kadencji na siedem osób i stosownie do postanowień art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki powołało następujących członków Rady Nadzorczej VIII kadencji: Leszka Starostę, Oskara Pawłowskiego, Małgorzatę Hirszel, Michała Rumińskiego, Rafała Wardzińskiego oraz Ewę Sibrecht-Ośka.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Spółki akcjonariusz – Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, powołał Wiesława Skwarko do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS na okres VIII wspólnej trzyletniej kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 27 czerwca 2011 r. Wyżej wymienione Zgromadzenie, działając na podstawie 11 ust. 4 Statutu Grupy LOTOS, na mocy uchwały nr 31 powierzyło funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji Wiesławowi Skwarko.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji na dzień 27 czerwca 2011 r. przedstawiał się następująco:

 1. Wiesław Skwarko – przewodniczący,
 2. Rafał Wardziński – wiceprzewodniczący, (wybór na wiceprzewodniczącego RN 11 lipca 2011 r.)
 3. Oskar Pawłowski – sekretarz, (wybór na sekretarza RN 11 lipca 2011 r.)
 4. Leszek Starosta – członek,
 5. Małgorzata Hirszel – członek,
 6. Michał Rumiński – członek,
 7. Ewa Sibrecht Ośka – członek.

Ewa Sibrecht-Ośka złożyła 8 listopada 2011 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS. W związku z powyższym Rada Nadzorcza od 8 listopada 2011 r. działała w ograniczonym składzie osobowym w stosunku do liczby członków Rady określonej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27 czerwca 2011 r. na siedem osób.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. skład Rady Nadzorczej VIII kadencji przedstawiał się następująco:

 1. Wiesław Skwarko – przewodniczący,
 2. Rafał Wardziński – wiceprzewodniczący,
 3. Oskar Pawłowski – sekretarz,
 4. Leszek Starosta – członek,
 5. Małgorzata Hirszel – członek,
 6. Michał Rumiński – członek.

Rafał Wardziński, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS, złożył 27 stycznia 2012 r. oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie, co spowodowało, iż skład osobowy tego organu spadł poniżej przewidzianej Statutem minimalnej liczby sześciu osób. Skutkiem powyższego od 27 stycznia 2012 r. do czasu uzupełnienia składu Rada Nadzorcza nie mogła wykonywać obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz Statutu Spółki. Utrata bytu przez Radę Nadzorczą, jako organu Spółki, nie wpłynęła jednak na mandaty pozostałych jej Członków, którzy po uzupełnieniu składu nadal pełnią swoje funkcje. Wyżej wymieniona zasada odnosi się również do Komitetów Rady Nadzorczej, które także nie mogły w tym okresie funkcjonować.

W związku z zaistniałymi okolicznościami 29 lutego 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji, powołując do składu organu nadzorczego Agnieszkę Trzaskalską i Marcina Majeranowskiego oraz odwołując Leszka Starostę.

W rezultacie wprowadzonych zmian skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII wspólnej kadencji od 29 lutego 2012 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawiał się następująco:
1.  Wiesław Skwarko – przewodniczący,
2. Marcin Majeranowski  – wiceprzewodniczący (wybór na wiceprzewodniczącego RN 8 marca 2012 r.),
3. Oskar Pawłowski – sekretarz,
4. Małgorzata Hirszel – członek,
5. Agnieszka Trzaskalska – członek,
6. Michał Rumiński – członek.