Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Deklaracje

Ogłoszone publicznie przez Grupę LOTOS zasady prowadzenia przez nią działalności biznesowej.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 r. Grupa LOTOS przestrzegała większości zaleceń skodyfikowanych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych", a od początku 2008 r. realizowała „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zmienione Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r. Dobre Praktyki są normami związanymi z utrwaleniem dobrych obyczajów korporacyjnych i dostosowaniem systemu nadzoru korporacyjnego do standardów Unii Europejskiej. 

Grupa LOTOS, jako spółka publiczna, dba o to, aby relacje z inwestorami budować w sposób partnerski i satysfakcjonujący dla obu stron, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego (ang. Corporate Governance). Spółka przez ład korporacyjny rozumie z jednej strony zbiór etycznych zachowań w działalności gospodarczej, z drugiej zaś regulacje zmierzające do zapewnienia równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapitałowego zaangażowanych w funkcjonowanie spółek.

Podstawowe cele realizacji zasad ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS to:

 • przejrzystość jej działania, jako spółki giełdowej,
 • zaufanie w relacjach z interesariuszami,
 • otwartość i konsekwentne budowanie wartości spółki dla akcjonariuszy.

Zgodnie z nowymi zasadami informowania, określonymi w Dobrych Praktykach, Spółka raportuje wobec interesariuszy wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z zasad ładu korporacyjnego w sposób incydentalny lub trwały. Raporty są publikowane analogicznie do raportów bieżących i umieszczane w dwóch wersjach językowych w internetowym serwisie relacji inwestorskich Spółki.

 

Grupa LOTOS popiera i stosuje, we wszystkich sferach swojej działalności, dziesięć zasad United Nations Global Compact – największej na świecie dobrowolnej inicjatywy obywatelstwa korporacyjnego. Spółka, jako członek tej organizacji, zobowiązała się do:

 1. popierania i przestrzegania praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową,
 2. eliminowania wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę,
 3. poszanowanie wolności stowarzyszania się,
 4. eliminowania wszelkich form pracy przymusowej,
 5. popierania zniesienia pracy dzieci,
 6. efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia,
 7. prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego,
 8. podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej,
 9. stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii,
 10. przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Grupa LOTOS jest także sygnatariuszem Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce, ogłoszonej z inicjatywy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Deklaracja podkreśla:

 • potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania firm i całej branży, mając na względzie zarówno bezpieczeństwo energetyczne, jak i ochronę środowiska,
 • potrzebę wspólnej promocji energooszczędnych rozwiązań, opracowania i wdrażania czystszych i efektywnych technologii, przezwyciężania barier dla inwestycji w sektorze energetyki oraz uwzględnienia wpływu na środowisko na każdym etapie realizacji inwestycji,
 • potrzebę budowania otwartego rynku, na którym skutecznie realizowane są prawa przyznane odbiorcom i dostawcom energii,
 • troskę o klientów, z uwzględnieniem odbiorców wrażliwych społecznie, poprzez wypracowanie programów pomocy ułatwiających im dostęp do energii,
 • uczestnictwo w rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz uwzględnienie możliwości, które dla energetyki odnawialnej tworzą nowe osiągnięcia nauki i techniki oraz konsekwentne i stabilne uwarunkowania regulacyjne,
 • poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyrównanie szans rozwoju kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.
 •  
Zobacz także: