Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Zgłaszanie rekomendacji

Interesariusze koncernu korzystają z możliwości zgłaszania uwag i rekomendacji dotyczących jego działalności.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Spółka zapewnia stosowanie mechanizmów umożliwiających akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji oraz innego rodzaju uwag bezpośrednio członkom organów odpowiadających za sprawowanie nadzoru nad prawidłowością sposobu zarządzania organizacją. W sposób szczegółowy odnoszą się do tych kwestii m.in., wynikające z Kodeksu spółek handlowych, zapisy Statutu Grupy LOTOS oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki. Określają one zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania przez nich prawa głosu oraz tryb zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad.

Zgodnie z wymienionymi uregulowaniami akcjonariusze mogą wpływać na działalność Spółki oraz dokonywać weryfikacji czynności podejmowanych przez jej organy zarządzające i kontrolne poprzez przysługujące im prawa. Jednym z najistotniejszych jest prawo akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że przysługuje ono osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji przypadającym na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Wraz z prawem udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługuje prawo m.in. do:

 • składania wniosków przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia,
 • żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 • zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 • zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 • zabierania głosu podczas Walnego Zgromadzenia,
 • zgłaszania sprzeciwu oraz zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.

Ponadto akcjonariusze mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

Walne Zgromadzenie w 2011 r.

W 2011 r. Walne Zgromadzenie obradowało dwukrotnie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 8 sierpnia. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS m.in. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej  LOTOS za 2011 r., a także zadecydowało o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Zarządu i dokonało wyboru Rady Nadzorczej VIII-wspólnej kadencji.

Podczas wspomnianego Walnego Zgromadzenia Spółki dwie osoby: p. J. Kotecki, pełnomocnik akcjonariusza - Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz akcjonariusz mniejszościowy p. B. Kamola skutecznie skorzystali z prawa zabierania przez nich głosu podczas obrad Zgromadzenia. Zgłaszane przez akcjonariuszy wnioski i komentarze dotyczyły działalności Spółki, głównie spraw ekonomiczno-finansowych oraz projektu YME. Zadane przez akcjonariuszy pytania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zarząd zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki.