Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Grupa LOTOS w RESPECT Index

Uwzględnianie kryteriów CSR w procesie budowania portfeli może przyczynić się do ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Logo Respect Index i wyjaśnienie znaczenia nazwy

Nieprzerwanie od 19 listopada 2009 r. Grupa LOTOS jest uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych - RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Począwszy od 2011 r. skład indeksu jest dwa razy w roku aktualizowany. Oznacza to, że w 2011 r. Spółka dwukrotnie była poddana zewnętrznej weryfikacji w celu potwierdzenia, że spełnia kryteria dopuszczające do uczestnictwa w składzie indeksu. Projekt ten ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Jednocześnie mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych.

Analizą objęte są spółki notowane na GPW, z wyłączeniem spółek z rynku NewConnect, spółek zagranicznych i będących w dual listingu. Po dokonaniu wstępnej klasyfikacji spółek pod względem spełnienia kryterium płynności, przedmiotem badania są ich praktyki w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarze ich działań prośrodowiskowych, społecznych i adresowanych do pracowników. Nad prawidłowością procesu oceny czuwa audytor badania – firma Deloitte.

Spółka ocenia, iż wartość społecznie odpowiedzialnych inwestycji (ang. Socially Responsible Investing, SRI) na świecie stale wzrasta. Transparentna i otwarta polityka informacyjna, która potwierdza wiarygodność wśród interesariuszy oraz stwarza możliwości jej szerokiej oceny, to ważny element strategii społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS, jako spółki giełdowej.

Zobacz także: