Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Grupa LOTOS na giełdzie

Kapitalizacja rynkowa Grupy LOTOS wyniosła 3.026 mld zł na koniec 2011 r.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Grupa LOTOS zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 9 czerwca 2005 r. Na podstawie Prospektu Emisyjnego do publicznego obrotu wprowadzono 78.700.000 akcji zwykłych Serii A o wartości nominalnej 1 zł każda oraz 35.000.000 akcji zwykłych Serii B, również o wartości nominalnej 1 zł każda. W wyniku emisji akcji serii B  w dniu 28 czerwca 2005 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS do wysokości 113.700.000 zł.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 29 zł, a cena akcji po rozpoczęciu notowań wzrosła o 10,34% do poziomu 32 zł.

W drodze oferty publicznej Grupa LOTOS uzyskała 1.015.000 tys. zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup akcji Rafinerii Czechowice S.A. (80,04%), Rafinerii Jasło S.A. (80,01%), Rafinerii Nafty Glimar S.A. (91,54%) oraz Petrobalticu S.A. (69%), a także na realizację Programu Kompleksowego Rozwoju Technologicznego na terenie rafinerii Spółki w Gdańsku (późniejszy Program 10+).

17 lipca 2009 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS w wyniku emisji 16.173.362 akcji zwykłych Serii C pokrytych wkładami w postaci akcji spółek LOTOS Petrobaltic, LOTOS Jasło, LOTOS Czechowice.

Łączna liczba papierów wartościowych Spółki to 129.873.362.

Kurs akcji i wolumen Grupy LOTOS

Analiza akcji na tle indeksów

Rok 2011 był okresem spadków i giełdowych zawirowań. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych na tle spowolnienia gospodarczego i kryzysu strefy euro wykazała się trendem spadkowym. W ciągu całego roku warszawski indeks giełdowy WIG spadł o 20,8%, a WIG20 o 21,9%. Indeks spółek paliwowych WIG-PALIWA spadł o 16,6% w 2011 r. w porównaniu do 2010 r.

Notowania akcji Grupy LOTOS przez pierwszą połowę 2011 r. wykazały się trendem wzrostowym, osiągając dodatnią stopę zwrotu na początku okresu w przedziale 10%-30%. Z rozpoczęciem roku trend wzrostowy Spółki był wyraźnie silniejszy od trendu indeksów WIG, WIG20 oraz WIG-PALIWA. 21 kwietnia cena akcji osiągnęła roczne maksimum w wysokości 49,50 zł za walor.

Druga połowa 2011 r. charakteryzowała się trendem spadkowym dla akcji Spółki, które podążały za rynkiem. Na zamknięciu sesji 31 grudnia 2011 r. za jeden walor płacono 23,30 zł. Stopa zwrotu na akcję za 2011 r. wynosiła -35,90%. Kapitalizacja rynkowa Grupy LOTOS wyniosła 3.026 mld zł na koniec 2011 r.

Zmiana kursu akcji Grupy LOTOS, indeksów WIG, WIG20 i WIG-Paliwa oraz RESPECT w 2011 r.
Notowane minimalne i maksymalne wartości na zamknięciu notowań rynku akcji zwykłych oraz kursy zamknięcia na GPW
Stan na koniec roku
 Rok Kurs minimalny (zł) Kurs maksymalny (zł) Kurs zamknięcia (zł)
2009 7,21 32,80 31,80
2010 25,05 37,85 36,35
2011 22,26 49,50 23,30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

W rozbiciu miesięcznym - rok 2011
 Miesiąc Kurs minimalny (zł) Kurs maksymalny (zł) Kurs zamknięcia (zł)
Styczeń 35,01 42,69 41,25
Luty 39,12 43,15 40,27
Marzec 40,09 44,30 44,15
Kwiecień 44,00 49,50 47,51
Maj 43,10 48,00 46,70
Czerwiec 43,57 47,80 45,15
Lipiec 37,00 46,43 38,23
Sierpień 28,00 39,49 30,84
Wrzesień 23,70 31,00 25,24
Październik 22,32 30,00 28,68
Listopad 22,89 29,24 25,00
Grudzień 22,26 26,45 23,30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Stopa zwrotu
Stan na koniec roku
 Rok Stopa zwrotu na koniec okresu (%) Stopa zwrotu na początku okresu (%)
2009 166,11 166,11
2010 14,31 14,31
2011 -35,90 -35,90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

W rozbiciu miesięcznym - rok 2011
 Miesiąc Stopa zwrotu na koniec okresu (%) Stopa zwrotu na początku okresu (%)
Styczeń 13,48 13,48
Luty -2,38 10,78
Marzec 9,64 21,46
Kwiecień 7,61 30,70
Maj -1,70 28,47
Czerwiec -3,32 24,21
Lipiec -15,33 5,17
Sierpień -19,33 -15,16
Wrzesień -18,16 -30,56
Październik 13,63 -21,10
Listopad -12,83 -31,22
Grudzień -6,80 -35,90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Według danych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie łączna wartość obrotów, tj. łączna wartość wszystkich transakcji zawartych dla papierów wartościowych Grupy LOTOS w 2011 r. wyniosła 3.299,07 mln zł. W tym okresie dokonano obrotu 73,10% akcji Grupy LOTOS. Średni dzienny wolumen obrotu wyniósł 377 tys. akcji na sesję.

Wolumen i wartość obrotów akcjami Spółki
Stan na koniec roku
 Rok Wartość obrotów (mln zł) Udział w obrotach GPW (%) Wskaźnik obrotu (%)* Średni wolumen na sesję
2009 3642,56 1,11 173,00 381.938
2010 3684,33 0,88 53,40 234.464
2011 3299,07 1,31 73,10 377.048

* Wskaźnik obrotu - relacja urocznionych obrotów na bieżący okres i kapitalizacji giełdowej na koniec tego okresu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

W rozbiciu miesięcznym - rok 2011
 Miesiąc Wartość obrotów (mln zł) Udział w obrotach (%) Wskaźnik obrotu (%) Średni wolumen na sesję
Styczeń 272,12 1,33 5,50 350.709
Luty 248,99 1,26 4,70 303.908
Marzec 305,68 1,28 5,60 313.718
Kwiecień 285,75 1,51 4,60 315.443
Maj 445,54 1,94 7,50 464.260
Czerwiec 171,52 0,77 2,90 177.348
Lipiec 230,24 1,19 4,40 274.450
Sierpień 345,68 1,29 8,10 478.356
Wrzesień 258,08 1,18 7,50 442.567
Październik 287,72 1,41 8,60 532.307
Listopad 209,86 1,06 6,00 391.731
Grudzień 237,88 1,57 7,60 467.967

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Wskaźniki analityczne
Zakończenie roku 31 grudnia
 Rok Liczba akcji (mln) Średnia ważona liczby akcji (mln) Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) Wartość księgowa (mln zł) Zysk na jedną akcję (zł) C/Z* C/WK*
2009 129,87 121,144 4.130 6.809,4 7,44 4,28 0,61
2010 129,87 - 4.721 7.498,8 5,23 7,00 0,63
2011 129,87 - 3.026 7.781,4 5,00 4,66 0,39

* W oparciu o cenę z końca roku.

Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spółki i GPW.