Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Plany rozwoju

W Norwegii planowane jest w 2012 roku zakończenie zagospodarowania i uruchomienie produkcji ze złoża YME.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W perspektywie roku 2012 przyjęto następujące plany działań w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej:

Polska:
 • stabilizacja wydobycia na złożu B3,
 • kontynuacja zagospodarowania złoża B8,
 • uczestnictwo w programie poszukiwań ropy i gazu na lądowych obszarach Polski, w tym poszukiwanie złóż niekonwencjonalnych,
 • poszukiwanie potencjalnego partnera do współpracy w celu przyspieszenia działań poszukiwawczych oraz zagospodarowania koncesji gazowych.
Litwa:
 • integracja biznesowa AB LOTOS Geonafta.
Norwegia – Norweski Szelf Kontynentalny
 • zakończenie zagospodarowania i uruchomienie produkcji ze złoża YME,
 • rozwój portfela koncesji poszukiwawczych.

Prowadzony będzie także monitoring pozostałych obszarów w odniesieniu do projektów o niskim i umiarkowanym poziomie ryzyka w rejonie Afryki Północnej oraz państw akwenu Morza Kaspijskiego, a także Europy Środkowo–Wschodniej.

AB LOTOS Geonafta

Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej LOTOS Geonafta to: AB LOTOS Geonafta, UAB Genciu, UAB Manifoldas oraz UAB Minijos Nafta. Zamknięcie transakcji przejęcia pełnej kontroli nad spółką AB Geonafta nastąpiło 3 lutego 2011 r.  W 2011 r. w celu uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic przeprowadzono proces konsolidacji aktywów litewskich.

LOTOS E&P Norge

Pod koniec 2011 r. realizowano w Norwegii działania na terenie 6 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych. Prowadzono także prace nad uruchomieniem produkcji ze złoża YME w Norwegii. Platforma produkcyjna po wypłynięciu z portu w Abu Dhabi 16 sierpnia 2010 r. przypłynęła do Stavanger 19 września 2010 r., a następnie została przeholowana na złoże YME 24 czerwca 2011 r. Operacja posadowienia platformy na złożu została przeprowadzona do 26 czerwca 2011 r. Obecnie trwają prace podłączeniowe i przygotowujące platformę do rozruchu i wydobycia pierwszej ropy.

Do zewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju i priorytetów Grupy Kapitałowej LOTOS w segmencie poszukiwawczo–wydobywczym należy zaliczyć:

 • koniunkturę gospodarczą na światowych rynkach, w tym na rynku surowców, szczególnie w obszarze ropy i gazu,
 • polityczną i fiskalną stabilność gospodarczą Polski i krajów, w których prowadzona lub planowana jest działalność operacyjna,
 • zmiany legislacyjne w obszarze poszukiwań i wydobycia,
 • ceny materiałów i usług oferowanych w przemyśle wydobywczym ropy i gazu, a także ich dostępność,
 • kursy walut, w tym przede wszystkim kurs USD, LTL, NOK oraz EUR i GBP,
 • awersję do ryzyka przez instytucje finansujące i potencjalnych partnerów biznesowych LOTOS Petrobaltic,
 • dostateczną podaż potencjalnych aktywów na rynku, spełniających kryteria LOTOS Petrobaltic i ich płynność,
 • poziom aktywności firm na rynku akwizycji,

Do wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju i priorytetów Grupy Kapitałowej LOTOS w segmencie poszukiwawczo–wydobywczym należy zaliczyć zapewnienie dostatecznych zasobów finansowych, ludzkich i know–how wewnątrz centrum kompetencji sektora poszukiwawczo-wydobywczego.