Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Dokonania

W 2011 roku sfinalizowano przejęcie całkowitej kontroli nad litewską spółką wydobywczą AB Geonafta.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Do najważniejszych osiągnięć w działalności poszukiwawczo-wydobywczej w 2011 r. należy zaliczyć:

Polska:
 • kontynuowanie produkcji ze złoża B3,
 • prace zmierzające do zagospodarowania złoża B8, w tym uzyskanie pozytywnych wyników z otworu zatłaczającego B8-Z5, które potwierdziły parametry zakładanej koncepcji zagospodarowania,
 • prace zmierzające do partnerskiego zagospodarowania złóż gazowych (B4, B6, obiekt B21) na koncesjach poszukiwawczych Gaz Północ i Gaz Południe,
 • budowanie kompetencji w zakresie poszukiwania gazu łupkowego w Polsce,
 • złożenie dwóch wniosków koncesyjnych na obszary Słupsk W i Słupsk E,
 • przeprowadzenie restrukturyzacji obszaru transportu morskiego.
Litwa:
 • zamknięcie transakcji przejęcia kontroli nad aktywami litewskimi - udział w AB LOTOS Geonafta wzrósł z 40,59% do 100%,
 • wykonanie 5 otworów produkcyjnych w spółkach grupy AB LOTOS Geonafta.
Norwegia – Norweski Szelf Kontynentalny:
 • kontynuacja udziału w zagospodarowaniu złoża YME przez LOTOS E&P Norge,
 • wykonanie badań sejsmicznych na koncesji PL 503, w której LOTOS E&P Norge pełni rolę operatora,
 • przyznanie w styczniu 2011 r. 25% udziałów w koncesji PL 503B,
 • koncesje PL 497/PL497B i PL 498 – przygotowania do wiercenia otworów poszukiwawczych,
 • koncesja PL 556: na podstawie oszacowanych potencjalnych zasobów i oceny ryzyka w odniesieniu do odwiercenia otworu na prospekcie Snowlion, Operator, w uzgodnieniu z partnerami, podjął decyzję o nierekomendowaniu wejścia w drugą fazę poszukiwań (wiercenie otworu) – złożono aplikację o rezygnację z koncesji,
 • koncesja PL 455: na podstawie ustaleń partnerów działających na tej koncesji, podjęto decyzję o złożeniu do Ministerstwa Ropy i Energii pisma o zmianę (przedłużenie) I etapu poszukiwawczego o 12 miesięcy, tj. do czasu uzyskania informacji z otworu Gafdorfa planowanego do realizacji w 2011 r. na sąsiedniej koncesji (PL 406). Ministerstwo zaakceptowało wniosek o przedłużenie czasu dla podjęcia decyzji o wierceniu otworu lub rezygnacji z koncesji o 12 miesięcy, zmieniając również strukturę udziałów w tej koncesji (Skeie 55%; LOTOS E&P Norge 45%), przyznając operatorstwo na tej koncesji na rzecz LOTOS E&P Norge,
 • kontynuowanie projektów poszukiwawczych – w wyniku aplikacji złożonych w 2011 r. uzyskano w styczniu 2012 r. dwie nowe koncesje, w których LOTOS E&P Norge jest partnerem (PL 643 - LOTOS E&P Norge 30%; PL 655 - LOTOS E&P Norge 30%).
 •  

W 2011 r. produkcja ropy naftowej wyniosła łącznie 227,1 tys. ton, z czego:

 • 78,1 tys. ton wydobyto na Litwie,
 • 149 tys. ton. wydobyto w Polsce.

Według stanu na 31.12.2011 r. zasoby ropy naftowej Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic klasyfikowane w kategorii 2P, wynoszą 6,9 mln ton (53,5 mln bbl), a w kategorii 2C 1,4 mln ton (10,8 mln bbl), natomiast zasoby gazu ziemnego, klasyfikowane według kategorii 2P, wynoszą 0,5 mld m3, a w kategorii 2C 6,4 mld m3.

Wpływ na sytuację Grupy Kapitałowej LOTOS i całego sektora poszukiwawczo–wydobywczego w 2011 r. miały przede wszystkim notowania ropy na światowych rynkach oraz kursy walut. Kryzys na światowych rynkach finansowych był przyczyną wycofywania kapitału z giełd i lokowania go w aktywa niefinansowe, takie jak surowce, co doprowadziło do istotnego wzrostu cen ropy. Wysokie ceny ropy wprost znalazły swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu przychodów LOTOS Petrobaltic. Spowolnienie gospodarcze oraz niepewność co do możliwości spłacania zadłużenia przez kraje strefy euro, takie jak Grecja, Włochy czy Hiszpania, doprowadziły do znaczącego osłabienia walut krajów rozwijających się, w tym Polski. Niepewność w regionie wpływa również na postrzeganie ryzyka rozwojowych projektów inwestycyjnych w sektorze poszukiwawczo–wydobywczym i ocenę atrakcyjności tych projektów przez instytucje finansujące.