Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

7. Data bilansowa oraz okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. obejmuje dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2011 roku, dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2010 roku. Sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie zmian w kapitałach własnych Grupy prezentuje dane za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Zaprezentowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku oraz za rok zakończony tą datą, zawarte w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Dane finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania w dniu 11 kwietnia 2011 roku (nie dotyczy wybranych danych przekształconych o czym mowa w Nocie 9.2 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część