Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

9. Podstawa sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2011 roku.

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („Rada”, „RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w Unii Europejskiej proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Jednostka Dominująca oraz LOTOS Petrobaltic S.A., LOTOS Exploration and Production Norge AS, LOTOS Asfalt Sp. z o.o., LOTOS Oil S.A., LOTOS Paliwa Sp. z o.o., LOTOS Kolej Sp. z o.o., LOTOS Tank Sp. z o.o., LOTOS Serwis Sp. z o.o. i AB LOTOS Geonafta, UAB Minijos Nafta prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Pozostałe spółki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz politykami, standardami rachunkowości zależnymi od siedziby zagranicznej spółki. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty które nie są zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy stosujących inne standardy niż MSSF, wprowadzone w celu doprowadzenia danych finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.

W okresach rozpoczynających się po 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską:

 • Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 „Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania” (mają zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku lub później),
 • Zaktualizowany MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później),
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF opublikowane w maju 2010 roku ( MSSF 1, MSSF 3, MSSF 7, MSR 1, MSR 27, MSR 34 oraz KIMSF 13) – część zmian ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku, a część dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku,
 • Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: transfer aktywów finansowych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później).

Grupa dokonała weryfikacji nowych interpretacji, standardów oraz zmian do standardów już obowiązujących. Nowe interpretacje, standardy oraz zmiany do istniejących standardów obowiązujących i przyjętych do stosowania przez Unię Europejską nie mają istotnego wpływu na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości.

9.1 Nowe standardy i interpretacje

Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską są następujące:

 • MSSF 9 „Instrumenty finansowe”: Klasyfikacja i Wycena (ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku lub później),
 • Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów” (ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 lub później),
 • Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy” (ma zastosowanie od 1 lipca 2011 lub później),
 • MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku lub później),
 • MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia” (ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku lub później),
 • MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” (ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku lub później),
 • MSSF 13 „Wycena według wartości godziwej” (ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku lub później),
 • Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” (ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku lub później),
 • Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych: Prezentacja pozycji pozostałych całkowitych dochodów” (ma zastosowanie od 1 lipca 2012 roku lub później),
 • KIMSF 20 „Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej” (ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku lub później),
 • Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później),
 • Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja: kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później,
 • Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: Pożyczki rządowe” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później).

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego z powyższych standardów, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.

Faza pierwsza standardu MSSF 9 „Instrumenty Finansowe”: Klasyfikacja i Wycena – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później, do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie została zatwierdzona przez Unię Europejską. W kolejnych fazach Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zajmie się rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości. Zastosowanie pierwszej fazy MSSF 9 będzie miało wpływ na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych Grupy. Grupa dokona oceny tego wpływu w powiązaniu z innymi fazami, gdy zostaną one opublikowane, w celu zaprezentowania spójnego obrazu.

Zarząd jest w trakcie analizy powyższych standardów oraz interpretacji w zakresie oceny wpływu na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości.

9.2 Zmiany zasad rachunkowości oraz korekty błędów

Przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa zastosowała takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku, za wyjątkiem:

 • zmiany z dniem 1 stycznia 2011 roku zasad rachunkowości w zakresie stosowanych kursów do operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych. Od 1 stycznia 2011 roku wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się na dzień ich zawarcia odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut; średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie faktycznego kursu, a także w przypadku pozostałych operacji. Zastosowanie nowych zasad rachunkowości nie wpływa na wyniki netto ogółem Grupy, natomiast wpływa na wartości prezentowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów odpowiednio w części operacyjnej i finansowej. W związku z powyższym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku koszt własny sprzedaży uległ zmniejszeniu o kwotę 298.039 tysięcy złotych, przychody finansowe uległy zmniejszeniu o 199.400 tysięcy złotych, a koszty finansowe wzrosły o kwotę 98.639 tysięcy złotych.

Ponadto, od 1 stycznia 2011 roku Spółka wdrożyła zasady rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych w odniesieniu do kredytów walutowych przeznaczonych na finansowanie Programu 10+ wyznaczonych na instrument zabezpieczający dla przyszłych transakcji sprzedaży produktów naftowych denominowanych w USD szerzej opisane w w Nocie 10.30 Dodatkowych informacji i objaśnień. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wartość ujemnych różnic kursowych odniesionych na kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych wyniosła 517.631 tysięcy złotych, przed korektą o efekt podatkowy na kwotę 98.350 tysięcy złotych.

Grupa z dniem 1 stycznia 2011 roku dokonała zmiany zasad prezentacji wyceny i rozliczenia instrumentów finansowych. Efekt wyceny i rozliczenia instrumentów finansowych prezentowany jest w ujęciu netto w przychodach lub kosztach finansowych. W wyniku tej zmiany zarówno przychody finansowe jak i koszty finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku uległy zmniejszeniu o 3.112 tysięcy złotych.

Grupa na dzień 31 grudnia 2010 roku, dokonała w sprawozdaniu z pozycji finansowej reklasyfikacji prezentacji pozycji wcześniej ujmowanych jako środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania do pozycji oprocentowane kredyty krótkoterminowe w zakresie lokat zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych kredytów na finansowanie Programu 10+ w kwocie 8.665 tysięcy złotych (1 stycznia 2010: 9.928 tysięcy złotych). Ponadto, w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych zmianie uległy na dzień 31 grudnia 2010 roku środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania o kwotę (8.665) tysięcy złotych oraz przepływy z działalności operacyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku o kwotę 1.263 tysiące złotych. Aktualna prezentacja została opisana w Nocie 34 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Grupa za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku dokonała korekty przychodów ze sprzedaży towarów i wartości sprzedanych towarów. Za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zmniejszeniu uległa wartość przychodów ze sprzedaży i kosztu własnego sprzedaży o kwotę 17.729 tysięcy złotych.

Grupa dokonała analizy przewidywanego okresu realizacji instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej IRS i zaklasyfikowała je odpowiednio jako pozycje aktywów i zobowiązań krótkoterminowych lub długoterminowych według przepływów dotyczących instrumentu finansowego. Poprzednio Grupa klasyfikowała instrumenty zabezpieczających ryzyko stopy procentowej IRS według terminu wygaśnięcia instrumentu. Grupa dokonała korekty danych porównywalnych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość krótkoterminowych i długoterminowych aktywów i zobowiązań instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej IRS wyniosła odpowiednio: 10.259 tysięcy złotych i 18.828 tysięcy złotych; 148.253 tysięcy złotych i 79.644 tysięcy złotych.

Na dzień 1 stycznia 2011 roku w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zmianie uległa wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 10.463 tysiące złotych z tytułu kredytu w rachunku bieżącym nie stanowiącego ekwiwalentu środków pieniężnych. W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku zmianie uległy przepływy z działalności finansowej o kwotę 10.982 tysięcy złotych.

Grupa za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku dokonała reklasyfikacji części kosztów ogólnego zarządu (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ubezpieczenia majątkowe, opłaty koncesyjne). W wyniku korekty koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się o 24.025 tysięcy złotych, natomiast koszty sprzedaży wzrosły o 1.092 tysiące złotych, a koszt własny sprzedaży zwiększył się o 22.933 tysiące złotych.

Grupa na dzień 31 grudnia 2011 roku prezentuje zobowiązanie z tytułu naliczonego funduszu na przyszłą likwidację zakładu górniczego w pozycji zobowiązań długoterminowych wcześniej ujmowane w pozycji zobowiązań krótkoterminowych. W wyniku tej zmiany na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość zobowiązań długoterminowych uległa zwiększeniu o kwotę 21.668 tysięcy złotych. Ponadto, z dniem 1 stycznia 2011 roku Grupa prezentuje wartość utworzonej na ten cel rezerwy w pozycji rezerwy długoterminowe. Przewidywany czas rozpoczęcia likwidacji zakładu górniczego jest zaplanowany nie wcześniej niż od roku 2016. W wyniku tej zmiany na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość rezerw długoterminowych uległa zwiększeniu o kwotę 2.400 tysięcy złotych.

Grupa na dzień 31 grudnia 2010 roku w sprawozdaniu z pozycji finansowej zaprezentowała Aktywa przeznaczone do sprzedaży w kwocie 7.911 tysięcy złotych w pozycji Aktywa przeznaczone do sprzedaży wcześniej wykazywane w pozycjach Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w kwocie 6.018 tysięcy złotych i Aktywa obrotowe przeznaczone do sprzedaży w kwocie 1.893 tysięcy złotych.

Grupa dokonała reklasyfikacji prezentacji pozycji wcześniej ujmowanych jako zobowiązania inwestycyjne do pozycji pozostałych zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz 1 stycznia 2010 roku wartość pozostałych zobowiązań wzrosła odpowiednio o 866 tysięcy złotych oraz o 2.560 tysięcy złotych. W związku z powyższym w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku zmianie uległy przepływy z działalności operacyjnej i inwestycyjnej o kwotę 1.694 tysięcy złotych. 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część