Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

46. Istotne zdarzenia następujące po dniu bilansowym

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
 1. W dniu 10 stycznia 2012 roku nastąpiła sprzedaż 100% udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz podmiotu zewnętrznego tj. na rzecz spółki Krokus Chem Sp. z o.o., w której swoje udziały posiada Fundusz Nova Polonia Natexis LPII oraz kadra menadżerska LOTOS Parafiny Sp. z o.o. W dniu 30 listopada 2011 roku Grupa LOTOS S.A. podpisała ze spółką Krokus Chem Sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. (patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień). Dodatkowym elementem transakcji było zawarcie w dniu 29 listopada 2011 roku siedmioletniej umowy na dostawy gaczy parafinowych przez Grupę LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2018 roku. Jej szacunkowa wartość wynosi 780 milionów złotych netto. Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi 98 milionów złotych netto. Umowa nie zawiera zapisów, które ograniczałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
 2. W dniu 14 stycznia 2012 roku dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS o kwotę 91.984 tysięcy NOK, do poziomu 664.718 tysięcy NOK, poprzez emisję nowych akcji serii B o wartości nominalnej 1 NOK każda. Wszystkie nowo wyemitowane akcje serii B zostały objęte przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A.
 3. W dniu 17 stycznia 2012 roku w wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2011, spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS pozyskała udziały w dwóch koncesjach poszukiwawczych położonych na Morzu Norweskim. Udziałowcami koncesji PL 643 – blok 6406/ & 6406/4 (Halten Terrace) zostały spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS – 30%, VNG Norge AS – 40% (operator koncesji); Edison International Spa – 30%, zaś na koncesji PL 655 – blok 6610/2 (Træna Basin): LOTOS Exploration and Production Norge AS – 30%; Wintershall – 30% (operator koncesji); Centrica – 20%; VNG – 20%.
 4. W dniu 2 lutego 2012 roku dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce LOTOS Petrobaltic S.A. Grupa LOTOS S.A., korzystając z przysługującego prawa poboru, w dniu 15 grudnia 2011 roku złożyła zapisy na akcje nowej emisji serii C. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce LOTOS Petrobaltic S.A. nastąpiło o 2.800 tysięcy złotych, czyli z poziomu 96.600 tysięcy złotych do poziomu 99.400 tysięcy złotych w związku z emisją 280.000 sztuk akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja. Grupie LOTOS S.A. przydzielono 279.996 sztuk akcji. Po rejestracji podwyższenia kapitału Grupa LOTOS S.A. posiada 99,95% w kapitale zakładowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A.
 5. Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS po uzyskaniu zgód korporacyjnych w dniu 14 marca 2012 roku podjęła decyzję o rezygnacji z licencji PL 455 i PL 515. Ponadto, w związku z brakiem pozytywnych rezultatów wierceń na licencji PL 455  oraz wynikami badań potencjału geologicznego zasobów, na dzień 31 grudnia 2011 roku dokonano odpisu aktualizującego skapitalizowanych kosztów badań na licencji PL 455 opisanych szerzej w 18 Dodatkowych informacji i objaśnień.
 6.  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część