Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

45. Zarządzanie kapitałem

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Celem polityki finansowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest zapewnienie długoterminowej płynności przy jednoczesnym stosowaniu odpowiedniej dźwigni finansowej, wspomagającej realizację celu nadrzędnego, jakim jest maksymalizacja stopy zwrotu na kapitale przynależnym akcjonariuszom.
Realizacja powyższego  celu, dokonuje się poprzez dążenie do osiągnięcia pożądanej struktury finansowania na poziomie Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. monitoruje strukturę finansowania stosując wskaźnik relacji długu do kapitału własnego, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do kapitałów własnych.

Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Kapitały własne obejmują kapitał własny należny wspólnikom Jednostki Dominującej powiększony o udziały niekontrolujące.

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Oprocentowane kredyty i pożyczki długoterminowe 34 4.983.889 4.403.453
Oprocentowane kredyty i pożyczki krótkoterminowe 34 2.407.740 1.923.341
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 (383.680) (382.601)
Zadłużenie netto   7.007.949 5.944.193
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej   7.781.436 7.498.819
Udziały niekontrolujące 33 947 14.658
Kapitały własne razem   7.782.383 7.513.477
Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego   0,90 0,79

Monitoring struktury finansowania dokonywany jest w celu zapewnienia realizacji celu ujętego w Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na lata 2011-2015, która zakłada zmniejszenie wielkości zadłużenia i osiągnięcie wskaźnika relacji długu do kapitału własnego na poziomie nieprzekraczającym 0,4 na koniec okresu objętego Strategią.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część