Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

39. Informacje o podmiotach powiązanych

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

39.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi nie objętymi konsolidacją

Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych.

Obszary transakcji z podmiotami powiązanymi

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Spółki wyceniane metodą proporcjonalną    
Sprzedaż na rzecz jednostek powiązanych (z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową) 6.579 -
Zakupy od jednostek powiązanych (z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową) 34.510 (1) -
Koszty finansowe z tytułu odsetek od pożyczek - -
Spółki wyceniane metodą praw własności    
Sprzedaż na rzecz jednostek powiązanych (z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową) - -
Zakupy od jednostek powiązanych (z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową) - -
Koszty finansowe z tytułu odsetek od pożyczek 15 15

(1) w tym zakup ropy naftowej.

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Spółki wyceniane metodą proporcjonalną    
Należności netto od jednostek powiązanych 90 -
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6.823 -
Spółki wyceniane metodą praw własności    
Należności netto od jednostek powiązanych - -
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych - 7.936

W okresie roku zakończonego 31 grudnia 2010 roku łączna wartość udzielonych pożyczek przez jednostki powiązane wyceniane metodą praw własności wyniosła 7.921 tysięcy złotych (2.000 tysiące EUR).

39.2 Podmiot o znaczącym wpływie na Grupę

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 Skarb Państwa był właścicielem 53,19% akcji Grupy LOTOS S.A.

W ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku, nie wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Skarbem Państwa.

39.3 Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Jednostki Dominującej

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki przedstawiało się następująco:

Wynagrodzenie Zarządu w 2011 roku

w tysiącach złotych Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) Nagrody jubileuszowe Świadczenia pracownicze w formie akcji Zarząd – jednostki zależne (1) Razem wynagrodzenie wypłacone
Paweł Olechnowicz 315 - - 872 1.187
Marek Sokołowski 315 - - 641 956
Mariusz Machajewski 315 - - 641 956
Maciej Szozda 316 - - 641 957
Razem 1.261 - - 2.795 4.056

(1) krótkoterminowe świadczenia pracownicze, wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych i Radzie Dyrektorów spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2011 roku

w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji Razem wynagrodzenie wypłacone (1)
Wiesław Skwarko 1.01 – 31.12.2011 41
Leszek Starosta 1.01 – 31.12.2011 41
Małgorzata Hirszel 1.01 – 31.12.2011 41
Oskar Pawłowski 1.01 – 31.12.2011 41
Michał Rumiński 1.01 – 31.12.2011 41
Rafał Wardziński 1.01 – 31.12.2011 41
Ewa Sibrecht-Ośka 1.01 – 08.11.2011 39
Rafał Lorek 1.01 – 27.06.2011 24
Razem   309

(1) krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., które miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego.

Wynagrodzenie Zarządu w 2010 roku

w tysiącach złotych Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) Nagrody jubileuszowe Świadczenia pracownicze w formie akcji Zarząd – jednostki zależne (1) Razem wynagrodzenie wypłacone
Paweł Olechnowicz 302 - - 158 460
Marek Sokołowski 301 - - 92 393
Mariusz Machajewski 301 - - 91 392
Maciej Szozda 261 - - 91 352
Razem 1.165 - - 432 1.597

(1) krótkoterminowe świadczenia pracownicze, wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych i Radzie Dyrektorów spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2010 roku

w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji Razem wynagrodzenie wypłacone (1)
Wiesław Skwarko (2) 1.01 – 31.12.2010 3
Leszek Starosta 1.01 – 31.12.2010 42
Mariusz Obszyński 1.01 – 11.02.2010 9
Radosław Barszcz 1.01 – 11.02.2010 9
Małgorzata Hirszel  1.01 – 31.12.2010 42
Jan Stefanowicz  1.01 – 11.02.2010 9
Ireneusz Fąfara  1.01 – 29.03.2010 14
Oskar Pawłowski 11.02 – 31.12.2010 33
Michał Rumiński 11.02 – 31.12.2010 33
Rafał Wardziński 11.02 – 31.12.2010 33
Ewa Sibrecht – Ośka 28.06 – 31.12.2010 17
Rafał Lorek 28.06 – 31.12.2010 17
Razem   261

(1) krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., które miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego.
(2) Pan Wiesław Skwarko z dniem 1 listopada 2010 roku odwołał złożone do Spółki oświadczenie dotyczące nie pobierania wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Spółka posiada rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. w wysokości 350 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 260 tysięcy złotych)

Ponadto, zgodnie z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (ustawa kominowa), Spółka utworzyła rezerwę na maksymalne przewidziane ww. ustawą wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej dla członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. za rok 2011 w wysokości 249 tysięcy złotych (2010: 249 tysięcy złotych wypłacone w 2011 roku, wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej, wykazane w pozycji Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) w tabeli Wynagrodzenie Zarządu w 2011 roku).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku i na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

39.4 Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 30.769 27.243
Razem wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej (za wyjątkiem członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.) 30.769 27.243

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Spółka posiada rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla członków głównej kadry kierowniczej w wysokości 7.155 tysięcy złotych (2010: 6.351 tysięcy złotych).

Ponadto, Grupa utworzyła rezerwę na przewidywane dla członków głównej kadry kierowniczej wynagrodzenie z tytułu premii rocznej za rok 2011 w wysokości 7.275 tysięcy złotych (2010: 6.188 tysięcy złotych wypłacone w 2011 roku wynagrodzenie z tytułu premii rocznej, wykazane w pozycji Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) w tabeli powyżej za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku saldo udzielonych przez Grupę pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom głównej kadry kierowniczej wyniosło 21 tysięcy złotych (31 grudnia 2010 roku: 39 tysięcy złotych).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Grupa nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom głównej kadry kierowniczej.

39.5 Inne transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami

Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami

W roku zakończonym 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku, Spółka lub podmioty z Grupy nie zawierała żadnych znaczących transakcji z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej (1), nie udzielała wymienionym osobom żadnych pożyczek, zaliczek, gwarancji, ani nie zawierała żadnych umów, z których wynikałyby znaczące korzyści dla Grupy LOTOS S.A. lub jej jednostek zależnych lub stowarzyszonych. W roku zakończonym 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Grupa LOTOS S.A. nie uzyskała wiedzy o transakcjach zawartych przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania z Grupą LOTOS S.A. lub z podmiotem Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

(1) z uwzględnieniem zmian w składzie Rady Nadzorczej (patrz Nota 3 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

W 2011 roku na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki o zawartych transakcjach ze stronami powiązanymi wystąpiły następujące rodzaje transakcji:

Rodzaj powiązania
(w tysiącach złotych)
Sprzedaż Zakup Należności Zobowiązania
Osoby nadzorujące 127 - 1.543 355
Osoby zarządzające - - - -
Razem 127 - 1.543 355

W 2010 roku na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki o zawartych transakcjach ze stronami powiązanymi wystąpiły następujące rodzaje transakcji:

Rodzaj powiązania
(w tysiącach złotych)
Sprzedaż Zakup Należności Zobowiązania
Osoby nadzorujące 1.307 - - -
Osoby zarządzające - - - -
Razem 1.307 - - -

  

39.6 Dodatkowe informacje o wynikach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

w tysiącach złotych Wynik finansowy netto (1)
  za rok zakończony
31 grudnia 2011 roku
za rok zakończony
31 grudnia 2010 roku
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. 27.282 63.800
LOTOS Gaz S.A. 173 (1.239)
LOTOS Oil S.A. 30.906 39.755
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. 194.219 149.277
LOTOS Ekoenergia S.A. 10 (1)
LOTOS Kolej Sp. z o.o. 5.254 19.398
LOTOS Serwis Sp. z o.o. 11.553 7.947
LOTOS Lab Sp. z o.o. 5.079 4.478
LOTOS Straż Sp. z o.o. 184 258
LOTOS Ochrona Sp. z o.o. 99 462
LOTOS Parafiny Sp. z o.o. 18.024 15.564
LOTOS Tank Sp. z o.o. (1.026) 794
Grupa Kapitałowa LOTOS Czechowice S.A. 63.470 27.561
LOTOS Jasło S.A. 2.828 (2) (2.579)
Grupa Kapitałowa LOTOS Petrobaltic S.A.  234.156 101.495
UAB LOTOS Baltija - 4 (3)
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. 4 (18)

(1) na podstawie pakietów konsolidacyjnych (patrz Nota 9 dodatkowych informacji i objaśnień),

(2) w wyniku finansowym spółki LOTOS Jasło S.A. uwzględniono wynik spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. do dnia utraty kontroli (patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień),

(3) wynik finansowy za okres 11 miesięcy zakończony 30 listopada 2010 roku, do momentu przejęcia kontroli nad spółką przez Grupę Kapitałową LOTOS Petrobaltic S.A. (patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień).

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część