Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

38. Zobowiązania warunkowe oraz pozostałe gwarancje i zabezpieczenia

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

38.1 Zabezpieczenia wekslowe, gwarancje bankowe bądź inne formy zabezpieczeń udzielanych przez instytucje finansowe

Gwarancje bankowe i inne formy zabezpieczeń wystawione na zlecenie Jednostki Dominującej oraz spółek z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz udzielone przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

31 grudnia 2011 roku
(w tysiącach złotych) Beneficjent
Wartość udzielonych zabezpieczeń w walucie Waluta zabezpieczenia Wartość udzielonych zabezpieczeń w PLN (1) Data obowiązywania zabezpieczenia Bank lub inna instytucja udzielająca zabezpieczenia Rodzaj udzielonego zabezpieczenia/ informacja o dłużniku
Zabezpieczenia zlecone przez Grupę LOTOS S.A.
Port Lotniczy "Rzeszów - Jasionka" Sp. z o.o. 4.116 PLN 4.116 2012-12-31 (2) PKO BP S.A. Gwarancja bankowa
UOP CH SARL 700 USD 2.392 2012-01-15 (3) Deutsche Bank S.A. Gwarancja bankowa
Port Lotniczy Wrocław 5.547 PLN 5.547 2013-01-30 ING Bank Śląski S.A. Gwarancja bankowa
Pozostałe (każde poniżej 1.000 tysięcy złotych) 2.210 PLN 2.210 - - Gwarancje bankowe
Pozostałe (każde poniżej 1.000 tysięcy złotych) 134 EUR 591 - - Gwarancje bankowe
Pozostałe (każde poniżej 1.000 tysięcy złotych) 36 USD 123 - - Gwarancje bankowe
Razem zabezpieczenia zlecone przez Grupę LOTOS S.A. 14.979      
Zabezpieczenia udzielone/ zlecone przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Rząd Norweski - - - bezterminowo LOTOS Petrobaltic S.A. Gwarancja za działania LOTOS Exploration and Production Norge AS w zakresie poszukiwań i wydobycia na norweskim szelfie kontynentalnym
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 18.556 (4) PLN 18.556 2015-02-20 Bank Pekao S.A. Gwarancja bankowa
Pozostałe, w tym: 25.652 PLN 25.652 - - -
z tytułu gwarancji bankowych 5.168 PLN 5.168 - - -
z tytułu gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy 18.634 PLN 18.634 - - -
Razem pozostałe zabezpieczenia udzielone/ zlecone przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 44.208      
RAZEM GRUPA 59.187  

(1) zabezpieczenia w walucie przeliczone wg kursów średnich NBP z dnia 31 grudnia 2011 roku.

(2) pierwotny termin obowiązywania 31 grudnia 2011 roku został wydłużony aneksem do dnia 31 grudnia 2012 roku.

(3) zobowiązanie wygasło po terminie obowiązywania.

(4) gwarancja bankowa stanowi zabezpieczenie pożyczki z dnia 29 czerwca 2007 roku zawartej przez LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 35.000 tysięcy złotych.

31 grudnia 2010 roku
(w tysiącach złotych) Beneficjent
Wartość udzielonych zabezpieczeń w walucie Waluta zabezpieczenia Wartość udzielonych zabezpieczeń w PLN (1) Data obowiązywania zabezpieczenia Bank lub inna instytucja udzielająca zabezpieczenia Rodzaj udzielonego zabezpieczenia/ informacja o dłużniku
Zabezpieczenia zlecone przez Grupę LOTOS S.A.
VITOL S.A. 9.130 USD 27.062 2011-01-15 (2) Deutsche Bank S.A. Akredytywa stand-by
Pozostałe (każde poniżej 1.000 tysięcy złotych) 734 PLN 734 - - Gwarancje bankowe
Pozostałe (każde poniżej 1.000 tysięcy złotych) 169 EUR 669 - - Gwarancje bankowe
Pozostałe (każde poniżej 1.000 tysięcy złotych) 36 USD 107 - - Gwarancje bankowe
Razem zabezpieczenia zlecone przez Grupę LOTOS S.A. 28.572      
Zabezpieczenia udzielone/ zlecone przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Rząd Norweski - - - bezterminowo LOTOS Petrobaltic S.A. Gwarancja za działania LOTOS Exploration and Production Norge AS w zakresie poszukiwań i wydobycia na norweskim szelfie kontynentalnym
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25.056 (3) PLN 25.056 2015-02-20 Bank Pekao S.A. Gwarancja bankowa
Pozostałe, w tym: 15.975 PLN 15.975 - - -
z tytułu gwarancji bankowych 5.614 PLN 5.614 - - -
z tytułu gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy 10.361 PLN 10.361 - - -
Pozostałe (EUR) 143 EUR 566 - - -
Razem pozostałe zabezpieczenia udzielone/ zlecone przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 41.597      
RAZEM GRUPA 70.169  

(1) zabezpieczenia w walucie przeliczone wg kursów średnich NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku.

(2) zobowiązanie wygasły po terminie obowiązywania.

(3) gwarancja bankowa stanowi zabezpieczenie pożyczki z dnia 29 czerwca 2007 roku zawartej przez LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 35.000 tysięcy złotych.

  

Zabezpieczenia wekslowe

31 grudnia 2011 roku
(w tysiącach złotych)
Podmiot, któremu został wystawiony weksel
Wysokość wystawionego weksla/(i) w walucie Waluta wystawionego weksla/(i) Wysokość wystawionego weksla/(i) w PLN (1) Data obowiązywania weksla/(i) Rodzaj
Weksle wystawione przez Grupę LOTOS S.A.          
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 240.000 PLN 240.000 2012-08-19 (2) Zobowiązanie warunkowe w formie zabezpieczenia ryczałtowego podatkowego na kwotę 800.000 tysięcy złotych
PKO BP S.A. 300.000 PLN 300.000 2016-11-25 (3) Zabezpieczenie kredytu
Razem weksle wystawione przez Grupę LOTOS S.A.   540.000    
Weksle wystawione przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 10.000 PLN 10.000 2012-04-30 (4) Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.500 PLN 1.500 2012-09-30 Zabezpieczenie dofinansowania
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 7.000 PLN 7.000 2012-02-29 (5) Zabezpieczenie akcyzowe
BRE Bank S.A. 50.000 PLN 50.000 2013-03-15 (6) Zabezpieczenie kredytu
PKO BP S.A. 60.000 PLN 60.000 2012-04-16 (7) Zabezpieczenie kredytu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.450 PLN 3.450 2012-12-31 Zabezpieczenie dofinansowania
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej 13.224 PLN 13.224 2012-06-30 Zabezpieczenie akcyzowe generalne
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 200.000 PLN 200.000 (8) Zabezpieczenie kredytu
Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. 8.000 USD 27.339 2013-06-30(9) Zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych z tytułu nabycia udziałów i wierzytelności
Bank Ochrony Środowiska S.A. 27.413 PLN 27.413 2016-06-30 Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytowej
Bank Ochrony Środowiska S.A. 9.490 PLN 9.490 2016-12-20 Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytowej
NORDEA BANK POLSKA S.A. 20.000 PLN 20.000 2012-07-31 Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytowej
BRE BANK S.A. 35.000 PLN 35.000 2012-04-25 Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytowej
Millennium Leasing Sp. z o.o. 9.824 (10), (12) EUR 43.390 - Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów leasingu
NORDEA FINANCE POLSKA S.A. 16.143 (11), (12) EUR 71.301 - Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów leasingu
Pozostałe (każdy poniżej 1.000 tysięcy złotych) 2.142 PLN 2.142 - -
Razem weksle wystawione przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 581.249    
RAZEM GRUPA     1.121.249    

(1) zabezpieczenia w walucie przeliczone wg kursów średnich NBP z dnia 31 grudnia 2011 roku.

(2) poprzedni termin ważności zabezpieczenia akcyzowego obowiązywał – do dnia 19 sierpnia 2011 roku.

(3) z dniem 25 listopada 2011 roku wprowadzono aneksem do umowy limitu kredytowego zmianę terminu obowiązywania do dnia 25 listopada 2016 roku oraz zmieniono kwotę limitu kredytowego z 200.000 tysięcy złotych na 300.000 tysięcy złotych.

(4) termin obowiązywania z dnia 30 kwietnia 2011 roku został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

(5) został przedłużony do dnia 29 lutego 2012 roku, pierwotny termin obowiązywał do dnia 28 lutego 2011 roku.

(6) termin obowiązywania został przedłużony do dnia 15 marca 2012 roku a następnie do dnia 15 marca 2013 roku, zwiększono wysokość kwoty kredytu z 30.000 tysięcy złotych do 50.000 tysięcy złotych.

(7) termin obowiązywania został przedłużony do dnia 16 marca 2012 roku a następnie do dnia 16 kwietnia 2012 roku, zmianie uległa również wysokość kwoty kredytu ze 100.000 tysięcy złotych do 60.000 tysięcy złotych.

(8) umowa kredytowa z dnia 15 listopada 2010 roku.

(9) termin płatności ostatniej raty ceny nabycia udziałów i wierzytelności od Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd.

(10) wartość przedmiotu leasingu wynosi 11.192 EUR.

(11) wartość przedmiotu leasingu wynosi 18.582 EUR.

(12) wartość zobowiązania z tytułu opłat na dzień 31 grudnia 2011 roku.

31 grudnia 2010 roku
(w tysiącach złotych)
Podmiot, któremu został wystawiony weksel
Wysokość wystawionego weksla/(i) w walucie Waluta wystawionego weksla/(i) Wysokość wystawionego weksla/(i) w PLN (1) Data obowiązywania weksla/(i) Rodzaj
Weksle wystawione przez Grupę LOTOS S.A.
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 240.000 PLN 240.000 2011-08-19 Zobowiązanie warunkowe w formie zabezpieczenia ryczałtowego podatkowego na kwotę 800.000 tysięcy złotych
PKO BP S.A. 200.000 PLN 200.000 2011-08-25 (2) Zabezpieczenie kredytu
Razem weksle wystawione przez Grupę LOTOS S.A.   440.000    
Weksle wystawione przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 10.000 PLN 10.000 2011-04-30 Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 5.000 PLN 5.000 2011-02-28 (3) Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.500 PLN 1.500 2012-09-30 Zabezpieczenie dofinansowania
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 7.000 PLN 7.000 2012-02-29 (4) Zabezpieczenie akcyzowe
BRE Bank S.A. 30.000 PLN 30.000 2012-03-15 (5) Zabezpieczenie kredytu
PKO BP S.A. 100.000 PLN 100.000 2011-04-16 (6) Zabezpieczenie kredytu
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej 13.174 PLN 13.174 2011-06-30 Zabezpieczenie akcyzowe generalne dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi w procedurze zawieszonego poboru akcyzy
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 200.000 PLN 200.000 (7) Zabezpieczenie kredytu
Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. 13.000 USD 38.533 2013-06-30 (8) Zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych z tytułu nabycia udziałów i wierzytelności
Bank Ochrony Środowiska S.A. 27.413 PLN 27.413 2016-06-30 Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów kredytowych
Bank Ochrony Środowiska S.A. 9.490 PLN 9.490 2016-12-20 Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów kredytowych
BRE BANK S.A. 20.000 PLN 20.000 2011-06-15 (9) Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów kredytowych
Millennium Leasing Sp. z o.o. 11.192 (10) EUR 44.324 (11) - Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów leasingu
NORDEA FINANCE POLSKA S.A. 18.582 (10) EUR 73.590 (12) - Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów leasingu
Pozostałe (każdy poniżej 1.000 tysięcy złotych) 1.490 PLN 1.490 - -
Razem weksle wystawione przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 581.514    
RAZEM GRUPA     1.021.514    

(1) zabezpieczenia w walucie przeliczone wg kursów średnich NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku.

(2) z dniem 25 sierpnia 2010 roku wprowadzono aneksem do umowy limitu kredytowego zmianę terminu obowiązywania do dnia 25 sierpnia 2011 roku oraz zmieniono kwotę limitu kredytowego z 250.000 tysięcy złotych na 200.000 tysięcy złotych.

(3) zabezpieczenie wygasło po terminie obowiązywania.

(4) został przedłużony do dnia 29 lutego 2012 roku, pierwotny termin obowiązywania do dnia 28 lutego 2011 roku.

(5) termin obowiązywania został przedłużony do dnia 15 marca 2012 roku, zwiększono wysokość kwoty kredytu z 30.000 tysięcy złotych do 50.000 tysięcy złotych.

(6) termin obowiązywania został przedłużony do dnia 16 kwietnia 2011 roku.

(7) umowa kredytowa z dnia 15 listopada 2010 roku.

(8) termin płatności ostatniej raty ceny nabycia udziałów i wierzytelności od Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd.

(9) umowa została zakończona z dniem 26 kwietnia 2011 roku.

(10) wartość przedmiotu leasingu.

(11) na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość zobowiązania z tytułu zapłaconych zaliczek wyniosła 14.959 tysięcy złotych.

(12) na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość zobowiązania z tytułu zapłaconych zaliczek wyniosła 43.381 tysięcy złotych.

  

38.2 Warunkowe zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z podpisanych istotnych umów dotyczących nakładów na rzeczowe aktywa trwałe (Program 10+) (31 grudnia 2010: 29,8 milionów złotych).

38.3 Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku, biorąc pod uwagę limit przyznanych uprawnień na lata 2008-2012, w Grupie występowała nadwyżka przyznanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) w stosunku do wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) i w związku z powyższym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie zostały utworzone rezerwy.

Z dniem 1 lipca 2008 roku Rada Ministrów w drodze rozporządzenia przyjęła Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) na lata 2008 - 2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO2) dla instalacji istniejących i zmienianych (Dz.U. Nr. 202 poz.1248 z dnia 14 listopada 2008 roku). Zgodnie z obowiązującym prawem wyżej wymienione uprawnienia na drugi okres rozliczeniowy (2008 - 2012)  zostały rozdzielone bezpłatnie dla wszystkich instalacji objętych systemem handlu emisjami.

Na lata 2011 - 2012 zgodnie z rozporządzeniem Grupie przyznano średnioroczny limit emisji dwutlenku węgla (CO2) w wysokości 1.228 tysięcy ton. Dodatkowo Grupa LOTOS S.A. zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2011 roku na rok 2011 i 2012 otrzymała uprawnienia w liczbie 143 tysięcy ton na każdy rok dla elektrociepłowni oraz 433 tysięcy ton na każdy rok dla rafinerii. W dniu 29 lipca 2011 roku decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego Grupie LOTOS S.A. zostały przyznane dodatkowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2) dla nowo oddanych instalacji w wysokości 175 tysięcy ton na rok 2011 oraz 185 tysięcy ton na rok 2012.

Łączna wysokość przyznanego średniorocznego limitu emisji dwutlenku węgla (CO2) z uwzględnieniem powyższej decyzji na rok 2011 wynosi 1.979 tysięcy ton oraz na rok 2012 wynosi 1.989 tysięcy ton.

Emisja dwutlenku węgla (CO2) wyliczona na podstawie danych produkcyjnych dla instalacji objętych systemem handlu emisjami oraz zweryfikowana zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku wyniosła 2.061  tysięcy ton oraz 31 grudnia 2010 roku wyniosła 1.163 tysięcy ton.

38.4 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach Jednostki Dominującej lub jednostek od niej zależnych

Istotne postępowania przed organami administracji w związku z prowadzoną przez Jednostkę Dominującą działalnością

Postanowieniem Prezesa UOKiK z dnia 21 marca 2005 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem zawarcia przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku oraz Grupę LOTOS S.A. w Gdańsku porozumienia w sprawie jednoczesnego zakończenia produkcji i dystrybucji benzyny uniwersalnej U95. Zdaniem Zarządu Spółki, w związku z faktem kontynuacji produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U95 zarzuty UOKiK są bezpodstawne i w kwietniu 2005 roku Zarząd wystosował wniosek o wydanie decyzji o niestwierdzeniu stosowania przez Grupę LOTOS S.A. praktyki ograniczającej konkurencję.

W lipcu 2005 roku Spółka złożyła do Sądu Antymonopolowego zażalenie na postanowienie UOKiK w przedmiocie ograniczenia dostępu do części zebranego w sprawie materiału dowodowego. Niezależnie od złożonego zażalenia Spółka wystąpiła we wrześniu 2005 roku z kolejnym wnioskiem o wydanie decyzji o stwierdzenie niestosowania przez Grupę LOTOS S.A. praktyk monopolistycznych. W październiku 2005 roku wpłynęło kolejne postanowienie UOKiK w przedmiocie ograniczenia dostępu do części zebranego materiału dowodowego, na które Spółka złożyła do Sądu Antymonopolowego zażalenie. Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił zażalenia. Na postanowienia w przedmiocie oddalenia zażaleń, Grupa LOTOS S.A. wniosła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie stosowne zażalenia, które zostały oddalone.

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2007 roku ograniczono Grupie LOTOS S.A. na wniosek PKN ORLEN S.A. prawo wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu antymonopolowym w postaci materiałów zgromadzonych w trakcie kontroli PKN ORLEN S.A. w Płocku w zakresie części załączników do protokołu kontroli biur w Płocku oraz ograniczono wgląd do protokołu kontroli biur w Warszawie i załączników. Tym samym Postanowieniem odmówiono uwzględnienia wniosku PKN ORLEN S.A. o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w zakresie protokołu kontroli biur wnioskodawcy w Płocku. W dniu 26 kwietnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła zażalenie na Postanowienie ograniczające Grupie LOTOS S.A. prawo wglądu do materiału dowodowego. W dniu 9 maja 2007 roku Grupa LOTOS S.A. otrzymała Wezwanie UOKiK do udzielenia informacji dotyczących zmiany cen U95 i Pb95. Tego samego dnia Spółka przesłała do UOKiK wymagane informacje. Dnia 2 sierpnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. wysłała pismo do UOKiK informujące o zakończeniu produkcji benzyny U95. W dniu 31 grudnia 2007 roku Prezes UOKiK nałożył na Grupę LOTOS S.A. karę w wysokości 1.000 tysiąca złotych. W związku z tym w dniu 17 stycznia 2008 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie zostało złożone odwołanie od tej decyzji.

W dniu 23 września 2008 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji  i Konsumentów przesłał odpowiedź Prezesa UOKiK na odwołanie Grupy LOTOS S.A. od decyzji Prezesa UOKiK. Prezes UOKiK w odpowiedzi na odwołanie Grupy LOTOS S.A. stwierdził, iż zarzuty Grupy LOTOS S.A., zarówno dotyczące przepisów materialnych, jak i formalnych, są bezzasadne i wniósł o oddalenie odwołania powoda w całości oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

W dniu 27 kwietnia 2010 roku Sąd odroczył wydanie wyroku do dnia 6 maja 2010 roku. W dniu 6 maja 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok oddalający odwołanie od decyzji UOKiK w sprawie postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu wynikającego z postanowienia Prezesa UOKiK z dnia 21 marca 2005 roku dotyczącego dystrybucji benzyny uniwersalnej U95, jednocześnie Sąd utrzymał w mocy kary nałożone przez UOKiK w wysokości 1.000 tysięcy złotych na Grupę LOTOS S.A. oraz 4.000 tysięcy złotych na PKN ORLEN S.A. W dniu 15 czerwca 2010 roku wpłynął wyrok o oddaleniu odwołania od decyzji Prezesa UOKiK. W dniu 28 czerwca 2010 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła apelację od wyroku. W kolejnych okresach Grupa LOTOS S.A. i UOKiK odpowiedzieli na apelację PKN ORLEN S.A., natomiast PKN ORLEN S.A. i UOKiK odpowiedzieli na apelację Grupy LOTOS S.A. Sąd opublikował wyrok oddalający apelację Grupy LOTOS S.A. i PKN ORLEN S.A w dniu 11 lutego 2011 roku. W dniu 30 maja 2011 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła skargę kasacyjną od wyroku,  w którym to zaskarżyła w całości wyrok i wniosła o jego uchylenie. Również w tym dniu wpłynęła skarga kasacyjna PKN ORLEN S.A. W dniu 17 czerwca 2011 roku wpłynęła odpowiedź na skargę kasacyjną Grupy LOTOS S.A., w której to Prezes UOKiK wniósł o odrzucenie skargi i zasądzenie kosztów procesowych na rzecz UOKiK. W dniu 2 grudnia 2011 roku Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skarg kasacyjnych. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa została zakończona.

W dniu 10 marca 2011 roku Spółka zapłaciła zobowiązanie wynikające z wyroku z dnia 11 lutego 2011 roku w kwocie 1.000 tysiąca złotych wykorzystując utworzoną wcześniej rezerwę.

Istotne postępowania przed organami administracji w związku z działalnością prowadzoną przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Postępowanie dotyczące zobowiązań podatkowych od towarów i usług za miesiąc styczeń i marzec 2005 roku

W dniu 30 marca 2006 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2005 roku. Działając na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z o późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego nałożył na spółkę dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które dotyczy rozliczenia transakcji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. (dawniej LOTOS Mazowsze S.A.). W dniu 25 lipca 2006 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 lipca 2006 roku uchylającą decyzję organu pierwszej instancji określającą w tytule podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2005 roku zobowiązanie podatkowe oraz ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. W dniu 6 lipca 2007 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego Nr PV/4400-96/124/VT/06/AR, w której określono spółce zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku na 23 tysiące złotych i kwotę dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 7 tysięcy złotych. Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie odwołała się od tej decyzji uznając ją jako korzystną dla spółki. Poprzednia decyzja Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego Nr PV/440-95/124/VT/AG z dnia 28 marca 2006 roku w przedmiotowej sprawie określała zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego na 24.055 tysięcy złotych i dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 7.850 tysięcy złotych (decyzja ta została uchylona decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 lipca 2006 roku).

W dniu 6 lipca 2007 roku Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wydał postanowienie Nr VT/440-185/07/WP/DP o wszczęciu postępowania podatkowego w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2005 roku wobec spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. W dniu 11 września 2007 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 10 września 2007 roku w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2005 roku. Działając na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z o późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego nałożył na spółkę dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które dotyczy rozliczenia transakcji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. W decyzji Nr PV/4400-170/185/VT/07/DP określono zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku o 26.141 tysięcy złotych oraz ustalono dodatkowe zobowiązanie podatkowe za marzec 2005 roku w wysokości 7.842 tysięcy złotych. Kwoty określone w decyzji spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. uiściła. W dniu 24 września 2007 roku spółka odwołała się od decyzji Pomorskiego Urzędu Skarbowego.

W dniu 18 stycznia 2008 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wydał decyzję Nr PC/4407-660/07/13 utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 10 września 2007 roku, Nr PV/4400-170/185/VT/07/DP, określającą dla spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w podatku od towarów i usług za marzec 2005 roku nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 5.292 tysięcy złotych, w tym kwota zwrotu różnicy podatku w wysokości 5.292 tysięcy złotych oraz ustalającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za marzec 2005 roku w wysokości 7.842 tysięcy złotych. W dniu 1 lutego 2008 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Skarbowej Nr PC/4407-660/07/13 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Przedmiotem decyzji jest uprawnienie spółki do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę na skutek rozliczenia transakcji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. oraz konstytucyjność dodatkowych sankcji podatkowych z tego tytułu.

W dniu 24 czerwca 2008 roku odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku na rzecz spółki zwrot kosztów postępowania.
Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku złożył dnia 31 lipca 2008 roku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 roku.

W dniu 19 stycznia 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2005 roku wobec spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 17 czerwca 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. W związku z powyższym wykazywana w latach poprzednich należność z tytułu zapłaconej przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o. sankcji dotyczącej dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 7.850 tysięcy złotych została ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. za 2010 rok. Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. złożyła w dniu 25 sierpnia 2010 roku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W dniu 28 lipca 2011 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie przewiduje dodatkowych kosztów dotyczących rozliczenia transakcji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A.

Istotne postępowania sądowe wszczęte przeciwko Grupie LOTOS S.A.

Postępowanie z powództwa PETROECCO JV Sp. z o.o. o odszkodowanie za szkodę doznaną na skutek stosowanych praktyk monopolistycznych

Pozwem z dnia 18 maja 2001 roku PETROECCO JV Sp. z o.o. wniosła powództwo o zasądzenie od Spółki kwoty 6.975 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 maja 1999 roku tytułem odszkodowania za szkodę doznaną na skutek stosowanych przez Spółkę praktyk monopolistycznych polegających na sprzedaży olejów bazowych BS w sposób powodujący uprzywilejowanie niektórych odbiorców poprzez realizowanie ich zamówień w zakresie nieproporcjonalnie większym niż zamówień PETROECCO JV Sp. z o.o. Stosowanie przez Spółkę zarzuconych jej praktyk monopolistycznych stwierdzone zostało decyzją Urzędu Antymonopolowego z dnia 26 września 1996 roku, którą Urząd nakazał Spółce ich zaniechanie. Spółka odwołała się od tej decyzji. Sąd Wojewódzki w Warszawie – Sąd Antymonopolowy wyrokiem z dnia 22 października 1997 roku zmienił w zasadzie tylko redakcję decyzji i również nakazał Spółce zaniechanie praktyk monopolistycznych. Kasację Spółki od tego wyroku Sąd Najwyższy oddalił wyrokiem z dnia 2 czerwca 1999 roku.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrokiem z dnia 21 grudnia 2002 roku, oddalił powództwo o odszkodowanie, w całości uwzględniając zgłoszony przez Spółkę zarzut przedawnienia. Wyrok ten został jednak uchylony w dniu 4 grudnia 2003 roku przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie I ACa 824/03 i przekazany do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku. Sąd Apelacyjny uznał zarzut przedawnienia za nietrafiony. Zdaniem tego Sądu dopiero w dniu 2 czerwca 1999 roku (data orzeczenia Sądu Najwyższego) PETROECCO JV Sp. z o.o. dowiedziała się, że doznana przez nią szkoda jest efektem praktyk monopolistycznych, z którą związana jest odpowiedzialność deliktowa Spółki, i to od tej daty – zdaniem Sądu – biegnie trzyletni okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.
Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku (sąd I instancji), sygnatura IX GC 134/04. Spółka broniła się również zarzutami merytorycznymi (kwestionuje fakt wystąpienia jakiejkolwiek szkody po stronie PETROECCO JV Sp. z o.o., jej wysokość i istnienie związku przyczynowego pomiędzy praktyką monopolistyczną a szkodą). Po rozprawie w czerwcu 2005 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku zlecił biegłemu z zakresu księgowości i ekonomii sporządzenie opinii w przedmiocie ustalenia strat, jakie poniósł powód z tytułu działań Grupy LOTOS S.A. W przekazanej opinii biegły wskazał, że na podstawie materiałów przedstawionych przez PETROECCO JV Sp. z o.o. nie jest możliwe obliczenie wysokości strat, czy też samego ich istnienia. Biegły wskazał również, iż opinia powinna być zlecona innemu ekspertowi, niż biegłemu z zakresu księgowości. Brak dowodów do wystawienia takiej opinii uniemożliwił powodowi doprowadzenie do wyboru kolejnego biegłego. Rozprawa odbyła się 27 marca 2007 roku. Publikacja wyroku została wyznaczona na dzień 10 kwietnia 2007 roku, następnie odroczona została do dnia 20 kwietnia 2007 roku. Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2007 roku powództwo zostało oddalone. W dniu 17 maja 2007 roku Spółka wniosła zażalenie na postanowienie o kosztach postępowania. W dniu 4 czerwca 2007 roku PETROECCO JV Sp. z o.o. złożyła apelację od wyroku z dnia 20 kwietnia 2007 roku. W dniu 12 sierpnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła odpowiedź na apelację. W dniu 20 grudnia 2007 roku Sąd oddalił apelację PETROECCO JV Sp. z o.o. od wyroku Sądu Okręgowego. W dniu 19 marca 2008 roku został złożony u Komornika wniosek egzekucyjny przeciwko PETROECCO JV Sp. z o.o. W dniu 17 kwietnia 2008 roku PETROECCO JV Sp. z o.o. złożyła skargę kasacyjną od wyroku z dnia 20 grudnia 2007 roku. Skarga została doręczona Grupie LOTOS S.A. w dniu 17 czerwca 2008 roku. W dniu 30 czerwca 2008 roku została wysłana odpowiedź na skargę. Sprawa została skierowana na przedsąd na 14 listopada 2008 roku. W dniu 14 stycznia 2009 roku Sąd Najwyższy postanowił uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do ponownego rozpoznania. W dniu 10 marca 2009 roku akta zostały przekazane do Sądu Apelacyjnego. W dniu 3 kwietnia 2009 roku Komornik przesłał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W dniu 14 maja 2009 roku Sąd Apelacyjny przekazał sprawę do Sądu Okręgowego do ponownego rozpoznania. Na rozprawie w dniu 3 listopada 2009 roku Sąd zobowiązał PETROECCO JV Sp. z o.o. do wyznaczenia biegłego. W dniu 1 października 2010 roku odbyła się rozprawa, na której został przesłuchany biegły. Grupa LOTOS S.A. w dniu 16 maja 2011 roku wysłała odpowiedź na wezwanie do złożenia oświadczenia dotyczącego podtrzymania wniosku dowodowego z opinii biegłego oraz do uiszczenia zaliczki na poczet opinii w kwocie 23 tysięcy złotych. W dniu 18 maja 2011 roku wpłynęło pismo procesowe PETROECCO JV Sp. z o.o., w którym podtrzymano dotychczasowe stanowisko w powyższej sprawie. W dniu 14 marca 2012 roku wpłynęła opinia Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, do której Grupa LOTOS S.A. ustosunkowała się 28 marca 2012 roku. W dniu 22 marca 2012 roku wpłynęło pismo procesowe PETROECCO JV Sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że ryzyko związane z przegraną ewentualnego sporu jest niewielkie, w związku z tym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie zostały utworzone rezerwy na potencjalne odszkodowanie.

Postępowanie z powództwa Ministra Skarbu Państwa o unieważnienie umowy sprzedaży udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o.

W dniu 3 listopada 2005 roku wpłynął do Grupy LOTOS S.A. pozew wniesiony przez Ministra Skarbu Państwa o uznanie za nieważną umowę z dnia 18 sierpnia 1998 roku zawartą pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i Polską Żeglugą Morską przedsiębiorstwem państwowym dotyczącą sprzedaży dwóch udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o. o wartości 3.340 tysięcy złotych. W dniu 21 kwietnia 2006 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy wydał wyrok oddalający powództwo w całości. W dniu 8 czerwca 2006 roku Minister Skarbu Państwa wniósł apelację od wyroku sądu z dnia 21 kwietnia 2006 roku oddalającego powództwo Ministra Skarbu Państwa o uznanie za nieważną umowę z dnia 18 sierpnia 1998 roku zawartej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i Polską Żeglugą Morską przedsiębiorstwem państwowym dotyczącej sprzedaży dwóch udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o. o wartości 3.340 tysięcy złotych. W dniu 30 czerwca 2006 roku Spółka złożyła odpowiedź na powyższą apelację. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniono zaskarżony wyrok z dnia 21 kwietnia 2006 roku ustalając za nieważną umowę zbycia dwóch udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o. W dniu 6 kwietnia 2007 roku Spółka wniosła kasację wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania wyroku II instancji. Postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2007 roku, wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku sądu II instancji został oddalony. Sąd Najwyższy w dniu 10 sierpnia 2007 roku wydał postanowienie o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania. Sąd Najwyższy w dniu 21 listopada 2007 roku wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Rozprawa odbyła się w dniu 7 maja 2008 roku. Sąd oddalił w całości powództwo i przyznał Grupie LOTOS S.A. zwrot kosztów procesu w wysokości 100 tysięcy złotych. Z dniem 7 maja 2008 roku wyrok sądu uprawomocnił się. Skarb Państwa w dniu 20 sierpnia 2008 roku wniósł skargę kasacyjną. W dniu 11 grudnia 2008 roku akta sprawy wpłynęły do Sądu Najwyższego, Izba Cywilna, Wydział II. W dniu 6 marca 2009 roku na posiedzeniu niejawnym przyjęto skargę do rozpoznania. Wyznaczono termin rozprawy na dzień 6 maja 2009 roku, na której Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na rozprawie w dniu 30 września 2009 roku Sąd Apelacyjny oddalił powództwo i zasądził na rzecz Grupy LOTOS S.A. zwrot kosztów postępowania sądowego przez Skarb Państwa. Dnia 11 stycznia 2010 roku do Sądu Apelacyjnego wpłynęła skarga kasacyjna Skarbu Państwa, która wpłynęła do Spółki wraz z postanowieniem o przyjęciu do rozpoznania w dniu 6 czerwca 2010 roku. W dniu 8 lipca 2010 roku na rozprawie Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W dniu 17 lutego 2011 roku odbyła się rozprawa w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, który nie wydał wyroku ze względu na zawiłość sprawy. W dniu 13 lipca 2011 roku Sąd Najwyższy wydał postanowienie w sprawie zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny. W dniu 23 listopada 2011 roku Sąd oddalił apelację Ministra Skarbu Państwa.  W dniu 6 marca 2012 roku  wpłynęła skarga kasacyjna Skarbu Państwa.  W dniu 20 marca 2012 roku wpłynęła odpowiedź Polskiej Żeglugi Morskiej na skargę kasacyjną. Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że ryzyko związane z przegraną ewentualnego sporu jest niewielkie, w związku z tym w sprawozdaniu finansowym nie zostały utworzone rezerwy na potencjalne zobowiązania.

Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Grupy na dzień 31 grudnia 2011 roku utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe.

Postępowania sądowe wszczęte przez Spółkę lub jednostki z Grupy Kapitałowej Spółki oraz przeciwko Spółce lub jednostkom z Grupy Kapitałowej

Postępowanie sądowe wszczęte przez Rafinerię Jasło S.A. (obecnie LOTOS Jasło S.A.) przeciwko osobie fizycznej

W dniu 4 grudnia 2003 roku Sąd Okręgowy w Krośnie wydał na rzecz spółki LOTOS Jasło S.A., w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty kwoty 4.829 tysięcy złotych wraz z odsetkami, stanowiącej wierzytelności wynikające z nieuregulowanych faktur za sprzedany towar (sygn. akt VIII GNc 292/03). Powyższy nakaz zapłaty uprawomocnił się. Z uwagi na fakt, iż w dniu 2 kwietnia 2004 roku w stosunku do dłużnika została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu, spółka LOTOS Jasło S.A. zgłosiła sędziemu komisarzowi swoją wierzytelność w łącznej wysokości 7.668 tysięcy złotych, na którą składa się kwota: (i) 6.138 tysięcy złotych jako niezapłacona należność główna za sprzedany towar; (ii) 1.498 tysięcy złotych jako odsetki za zwłokę; (iii) 32 tysięcy złotych jako koszty procesu w sprawie przed Sądem Okręgowym w Krośnie. Wierzytelności do kwoty 2.580 tysięcy złotych obejmującej należność główną, jak również odsetki nie są objęte układem, ze względu na ich zabezpieczenie na mieniu upadłego hipoteką kaucyjną. Do dnia 31 grudnia 2011 roku wpłynęły wszystkie raty układu. Na dzień 31 grudnia 2011 roku z uwzględnieniem realizacji założeń układu nie występują należności.

Postępowanie sądowe z powództwa WANDEKO którego stroną jest spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Przeciwko spółce LOTOS Paliwa Sp. z o.o. toczy się postępowanie sądowe z powództwa Pana Andrzeja Wójcika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WANDEKO. W dniu 28 października 2009 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy wydał wyrok zaoczny i zasądził od spółki na rzecz powoda kwotę 1.921 tysięcy złotych wraz z odsetkami umownymi. Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. utworzyła na zasądzoną kwotę rezerwę wraz z odsetkami w wysokości 15.318 tysięcy złotych. Spółka zaskarżyła wyrok składając sprzeciw od wyroku zaocznego do Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 10 listopada 2009 roku. Na skutek sprzeciwu sprawa jest w rozpoznaniu co do istoty przez Sąd I instancji. Wyrok zaoczny nie stanowi tytułu wykonawczego ze względu na uchylenie na wniosek Spółki stosownego postanowienia. Jednocześnie zważywszy, że wyrok zaoczny jest z mocy ustawy tytułem zabezpieczenia, LOTOS Paliwa spółka z o.o. złożyła wniosek o uchylenie również tego rygoru. Nieprawomocnym postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2010 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił przedmiotowe zabezpieczenie w całości zgodnie z wnioskiem spółki. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił w związku z zażaleniem Pana Andrzeja Wójcika z dnia 18 maja 2010 roku powołane postanowienie Sądu Okręgowego postanowieniem z dnia 13 października 2010 roku, w wyniku czego wyrok zaoczny dalej pozostaje tytułem zabezpieczenia. Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2010 roku Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie Pana Andrzeja Wójcika na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku o odmowie uchylenia postanowienia w przedmiocie uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego i zasądził na rzecz spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zwrot kosztów postępowania. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.

Pozostałe postępowania których stroną jest spółka LOTOS Gaz S.A. w likwidacji

Na dzień 31 grudnia 2011 roku toczą się postępowania, których stroną jest spółka LOTOS Gaz S.A. w likwidacji szerzej opisane poniżej.

W dniu 23 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ogłosił upadłość KRAK-GAZ Sp. z o.o. Majątkiem spółki zarządza syndyk masy upadłości. Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego postępowanie upadłościowe jest w toku.

W dniu 15 grudnia 2008 roku Zarząd spółki LOTOS Gaz S.A. wszczął postępowanie arbitrażowe przeciwko zbywcom udziałów spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. W dniu 14 kwietnia 2010 roku został wydany wyrok Sądu Arbitrażowego w sprawie z powództwa spółki LOTOS Gaz S.A. przeciwko zbywcom KRAK-GAZ Sp. z o.o. oraz z powództwa wzajemnego zbywców przeciwko spółce LOTOS Gaz S.A. o zapłatę. Sąd zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz spółki LOTOS Gaz S.A. kwotę 4.155 tysięcy złotych wraz z odsetkami od dnia 19 grudnia 2008 roku do dnia zapłaty oraz zasądził od spółki LOTOS Gaz S.A. na rzecz zbywców  z powództwa wzajemnego kwotę 1.682 tysięcy złotych wraz z odsetkami od dnia 5 lipca 2009 roku do dnia zapłaty. Tytułem zwrotu kosztów postępowania sąd zasądził od pozwanych na rzecz spółki LOTOS Gaz S.A. kwotę 209 tysięcy złotych oraz od spółki LOTOS Gaz S.A. na rzecz zbywców kwotę 98 tysięcy złotych. Ponadto, sąd zniósł wzajemnie pozostałe koszty między stronami. W wyniku złożonej skargi o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przez spółkę LOTOS Gaz S.A. Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 15 września 2011 roku Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił wyrok Sądu Arbitrażowego w całości, wyrok uprawomocnił się.

W maju 2009 roku spółka LOTOS Gaz S.A. złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę spółki LOTOS Gaz S.A. przez zbywców spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, w lutym 2010 roku postępowanie zostało rozszerzone o zbadanie dochowania należytej staranności przez osoby uczestniczące po stronie Grupy LOTOS S.A. w procesie akwizycji spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. W dniu 4 kwietnia 2011 roku postępowanie zostało ponownie podjęte po sporządzeniu opinii biegłego. Postanowieniem z dnia 27 maja 2011 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ umorzyła śledztwo w sprawie. W dniu 12 czerwca 2011 roku spółka LOTOS Gaz S.A. w likwidacji wniosła zażalenie na postanowienie prokuratury. W wyniku rozpoznania zażalenia postanowienie zostało uchylone. Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2011 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ ponownie umorzyła śledztwo. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego postępowanie w prokuraturze jest zakończone.

We wrześniu 2011 roku spółce LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, doręczono pozew Syndyka masy upadłości  KRAK-GAZ Sp. z o.o. o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną wobec masy upadłości tj. podważenie ustanowionych zabezpieczeń w formie hipotek (skarga pauliańska).  Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego postępowanie jest w toku.

W dniu 23 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ogłosił upadłość KRAK -GAZ Sp. z o.o. Majątkiem spółki zarządza syndyk masy upadłości. Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego postępowanie upadłościowe jest w toku. W dniu 13 marca 2012 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. wydał postanowienie uwzględniające sprzeciwy do listy wierzytelności i uznał wierzytelność LOTOS Gaz S.A. w likwidacji w łącznej kwocie 23.695 tysięcy złotych w tym kwotę należności głównej w wysokości 21.435 tysięcy złotych oraz uznał jako zabezpieczone hipotekami wierzytelności w wysokości 21.132 tysięcy złotych. Postanowienie na dzień dzisiejszy nie jest prawomocne.

Postępowanie którego stroną jest spółka Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A.

W dniu 16 stycznia 2012 roku odbyła się rozprawa sądu arbitrażowego dotycząca roszczeń spółki Single Buoy Moorings Inc. („SBM”) - dostawcy platformy MOPU (ang. Mobile Operating and Production Unit) przeznaczonej do eksploatacji złoża YME. Wniosek z roszczeniem SBM został wniesiony do sądu arbitrażowego w Norwegii w dniu 25 stycznia 2011 roku przeciwko Talisman Energy Norge AS oraz pozostałym udziałowcom projektu YME i dotyczył:

 • kwoty 90.000 tysięcy USD tytułem dodatkowego wynagrodzenia - bonusu za dostarczenie platformy w terminie określonym w umowie na dostawę platformy,
 • kwoty 3.700 tysięcy USD tytułem zwrotu kosztów w związku innym sposobem transportu platformy.

Udział LOTOS Exploration and Production Norge AS w kwocie roszczenia SBM wynosi 20% kwot określonych powyżej, tj. łącznie 18.740 tysięcy USD. W świetle informacji uzyskanej przez LOTOS Norge od operatora koncesji i lidera projektu YME, tj. Talisman Energy Norge AS roszczenie SBM nie znajduje uzasadnienia na gruncie umowy na dostawę platformy MOPU.
W dniu 20 lutego 2012 roku ogłoszono werdykt postępowania arbitrażowego. Całość roszczeń spółki Single Buoy Moorings Inc. została odrzucona a postępowanie arbitrażowe zostało zakończone.

Ponadto, na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego trwają prace przygotowawcze związane z drugim postępowaniem arbitrażowym dotyczącym roszczeń spółki Single Buoy Moorings Inc. („SBM”). Roszczenie obejmuje sporne koszty dotyczące stosunku stron po przybyciu platformy MOPU (ang. Mobile Operating and Production Unit) do Norwegii opiewające na kwotę 330.000 tysięcy USD.

Udział LOTOS Exploration and Production Norge AS w kwocie roszczenia SBM wynosi 20% kwoty określonych powyżej, tj. 66.000 tysięcy USD.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część