Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Wynagradzanie Zarządu

W odniesieniu do zasad wynagradzania Zarządu Spółki mają zastosowanie przepisy tzw. ustawy kominowej.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Z uwagi na fakt, iż udział Skarbu Państwa przekracza 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki (50% liczby akcji) w stosunku do Grupy LOTOS, w odniesieniu do zasad wynagradzania członków Zarządu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.). Zgodnie z Ustawą organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego prezesa Zarządu jest Walne Zgromadzenie. Natomiast określenie wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu pozostaje w gestii Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień Statutu Spółki.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza, działając w ramach przyznanych jej kompetencji na podstawie §13 ust. 2 pkt 1 Statutu Grupy LOTOS oraz na podstawie ustawy z 3 marca 2000 r., ustaliła w 2009 r. wysokość wynagrodzenia wiceprezesów Zarządu Spółki na poziomie 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz wystąpiła z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia prezesa Zarządu na tym samym poziomie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przychylając się do wniosku Rady Nadzorczej, określiło w grudniu 2009 r. zasady wynagradzania prezesa Zarządu Spółki przy jednoczesnym uchyleniu uchwały Walnego Zgromadzenia z 2000 r., dotychczas regulującej zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki.

Ponadto zgodnie z indywidualnymi umowami o pracę, w czasie ich obowiązywania, członkom Zarządu Grupy LOTOS przysługują świadczenia dodatkowe obejmujące:

 • koszty polisy ubezpieczenia na życie (włączając w to comiesięczne stawki ubezpieczeniowe),
 • ponadstandardową opiekę medyczną w niepublicznej placówce opieki zdrowotnej zarówno w kraju, jak i za granicą dla członka Zarządu oraz jego rodziny.

Poza tym prezesowi Zarządu oraz wiceprezesowi Zarządu ds. handlu przysługuje świadczenie dodatkowe w postaci wyposażonego mieszkania służbowego na terenie Trójmiasta (wraz z pokryciem przez Spółkę kosztów najmu i kosztów eksploatacyjnych), z którego osoby te nie korzystają.

Jednocześnie, zgodnie ze wspomnianą Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22, poz. 259), członkom Zarządu może zostać przyznana nagroda roczna. Nagroda roczna może zostać przyznana w przypadku, gdy spółka:

 • poprawiła wyniki finansowe,
 • wzmocniła pozycję rynkową lub branżową,
 • efektywnie wdrażała plany restrukturyzacji lub rozwoju,
 • nie przekroczyła maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.

Nagroda może zostać przyznana w przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Uprawnionym do otrzymania nagrody rocznej jest członek Zarządu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zgodnie z przepisami maksymalna wysokość nagrody to 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Decyzję o przyznaniu nagrody rocznej prezesowi Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej. W przypadku pozostałych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, decyzję o przyznaniu nagrody rocznej podejmuje Rada Nadzorcza.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami „ustawy kominowej”, członkom Zarządu w 2011 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej w 2010 r.

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu w 2011 r.
  Kwota (w zł)
Paweł Olechnowicz 315.156,00
Marek Sokołowski 315.156,00
Mariusz Machajewski 315.156,00
Maciej Szozda 316.011,00