Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Rada Nadzorcza

Rada analizuje kwestie zrównoważonego rozwoju: dostęp do surowców oraz społeczny i środowiskowy wpływ Spółki na otoczenie.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Rada sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki.

W skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji wchodzi obecnie 6 członków.

Stałe komitety Rady to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Zasady wynagradzania członków Rady określiło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 2000 roku.

Grupa LOTOS nie posiada informacji dotyczących niezależności członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Spółka nie ma informacji dotyczących zaistnienia w 2011 r. ewentualnych konfliktów interesów w odniesieniu do członków Rady.

Rada w 2011 r. odniosła się do wyników, szans i ryzyk Spółki w obszarach kluczowych dla zrównoważonego rozwoju.