Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Dojrzałość organizacyjna

Wynik oceny za 2011 rok wskazuje, że Grupa LOTOS jest organizacją ukierunkowaną na profesjonalizację podejmowanych działań.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W 2011 r. została przeprowadzona ocena dojrzałości organizacyjnej Grupy LOTOS za okres objęty niniejszym sprawozdaniem. Taka ocena, zgodnie z przyjętym założeniem, dokonywana jest w cyklach rocznych przez audyt wewnętrzny przy wsparciu konsultanta zewnętrznego.

Dojrzałość organizacyjna przedsiębiorstwa to osiągnięty poziom profesjonalizacji kluczowych rozwiązań organizacyjnych, procesów i podejmowanych działań, a także ich zgodności z najlepszymi praktykami w obszarze funkcjonowania organizacji i zarządzania nią, które stanowią czynnik wpływający na możliwość odnoszenia sukcesów w zakresie ochrony i budowania wartości dla interesariuszy.

W związku z przyjętym przez Grupę LOTOS podejściem do zarządzania, zakładającym ciągłe doskonalenie, Spółka podejmuje działania zmierzające do uzyskania obiektywnego zapewnienia dotyczącego dojrzałości przyjętych rozwiązań w zakresie:

 • kontroli wewnętrznej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • zgodności („compliance”),
 • przeciwdziałania nadużyciom,
 • ładu korporacyjnego.

W celu dokonania oceny powyższych systemów został opracowany na potrzeby Grupy LOTOS model oparty o najlepsze praktyki biznesowe ujęte w modelu GRC (Governance, Risk Management, and Compliance) wypracowanym przez Open Compliance & Ethics Group oraz inne źródła, np. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” odnoszące się do zasad ładu korporacyjnego. Model ten zakłada jednolite podejście do dokonywania przeglądu i formułowania ocen w odniesieniu do zaprojektowania poszczególnych systemów, jak i zgodności ich działania z zaprojektowaniem. Pozwala to formułować zarówno ocenę każdego z systemów z osobna, jak również dokonywać kompleksowej oceny dojrzałości organizacyjnej Spółki. Podejście to umożliwia identyfikowanie obszarów, w których zachodzi poprawa lub pogorszenie wyników, a także formułowanie rekomendacji i inicjowanie działań usprawniających.

 • System kontroli wewnętrznej badano w aspekcie zarówno rozwiązań stanowiących ramy środowiska kontroli wewnętrznej, jak i wbudowanych w poszczególne zdefiniowane w organizacji procesy. Oceniając system kontroli wewnętrznej, ustalono, że w Grupie LOTOS zostały ustanowione, zaprojektowane w sposób odpowiadający wymogom dobrych praktyk, najważniejsze kluczowe rozwiązania organizacyjno-procesowe składające się na ramy systemu kontroli wewnętrznej i funkcjonują one w zgodności z  zaprojektowaniem ustanowionych rozwiązań.
 • System zarządzania ryzykiem korporacyjnym badano w aspekcie zaprojektowania zagadnień związanych z zapewnieniem prawidłowego zdefiniowania i funkcjonowania ram tego systemu oraz przeprowadzania identyfikacji i oceny ryzyk. Oceniając system zarządzania ryzykiem korporacyjnym, ustalono, że w Grupie LOTOS opracowane i wdrożone zostały ramy funkcjonowania systemu, które stanowią ważny czynnik dla zapewnienia, aby system ten mógł spełniać cel w postaci rzeczywistego wspierania procesu zarządzania Spółką i kreowania wartości dodanej.
 • System zgodności („compliance”) oceniany jest przede wszystkim pod kątem poprawności rozwiązań skierowanych na zapewnienie zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Oceniając system zapewnienia zgodności, ustalono, że w Grupie LOTOS podejmowane są aktywne działania skierowane na zapewnienie zgodności realizowanych przez nią aktywności oraz ustanowionych regulacji wewnętrznych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Spółka dba również o zapewnienie zgodności faktycznie podejmowanych działań z wymaganiami zdefiniowanymi w funkcjonujących w organizacji regulacjach wewnętrznych.
 • System przeciwdziałania nadużyciom badany jest pod kątem ustanowienia w Spółce rozwiązań służących przeciwdziałaniu nadużyciom, a w tym ukierunkowanych na budowanie i pielęgnowanie właściwych postaw etycznych oraz działania związane z procesem identyfikacji i oceny obszarów narażonych na nadużycia. Oceniając system przeciwdziałania nadużyciom, ustalono, że wskazane jest podjęcie działań ukierunkowanych na podniesienie poziomu odporności Spółki na nadużycia poprzez zbudowanie systemowego podejścia do przeciwdziałania nadużyciom.
 • Ład korporacyjny badano pod kątem kwestii związanych z efektywnością zarządzania i sprawnością organizacyjną wewnątrz Spółki, jak i w relacjach z jej interesariuszami. Oceniając rozwiązania składające się na ład korporacyjny, ustalono, że Grupa LOTOS ustanowiła większość kluczowych rozwiązań z zakresu ładu korporacyjnego zarówno dotyczących relacji pomiędzy organami spółki, jak i o charakterze wewnętrznym (związanych z podejściem do zarządzania organizacją i jej zasobami), które odpowiadają formułowanym w tym zakresie standardom i stosowanym dobrym praktykom.

Wynik oceny dojrzałości organizacyjnej Spółki za 2011 r. wskazuje, że Grupa LOTOS jest organizacją, która ukierunkowana jest na profesjonalizację podejmowanych działań oraz przyjmowanie rozwiązań stanowiących dobre praktyki w zakresie funkcjonowania podmiotu i zarządzania nim. Generalnie poziom zaprojektowania i zgodności funkcjonowania z zaprojektowaniem w większości systemów kształtuje się na poziomie „wysokim”, niemniej jednak występują różnice w zakresie przyjęcia i stosowania dobrych praktyk w poszczególnych systemach wpływających na stan dojrzałości organizacyjnej Spółki.

Ocena uzyskana przez Grupę LOTOS została osiągnięta w znacznym stopniu dzięki wysiłkom poczynionym w poprzednich latach na rzecz zabezpieczenia wartości i funkcjonowania przedsiębiorstwa, których wyrazem są sprawnie działający system kontroli wewnętrznej oraz rozwiązania tworzące ład korporacyjny i służące zapewnieniu zgodności. Rezultat ten był możliwy również dzięki systematycznym działaniom skierowanym na ustanawianie i wbudowanie w sposób funkcjonowania organizacji systemu zarządzania ryzykiem, który konsekwentnie wdrażany i powiązany z procesami decyzyjnym zachodzącymi w Spółce, staje się istotnym czynnikiem w procesie kreowania wartości dla akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy.