Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Podstawowe dane 2011

Przychody ze sprzedaży wyniosły 29.259,5 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 49% w porównaniu z 2010 rokiem.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
Grupa LOTOS – wybrane dane
  Jednostka Za rok zakończony 31.12.2011 r. Za rok zakończony 31.12.2010 r. Zmiana Jednostka(**) Za rok zakończony 31.12.2011 r. Za rok zakończony 31.12.2010 r. Zmiana
Dane
finansowe (*) 
    (dane przekształcone)       (dane przekształcone)  
Przychody ze sprzedaży tys. zł 27.289.314 18.124.675 51% tys. euro 6.591.463 4.526.190 46%
Zysk operacyjny tys. zł 603.398 606.305 0% tys. euro 145.745 151.410 -4%
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 324.345 520.433 -38% tys. euro 78.342 129.965 -40%
Zysk netto z działalności kontynuowanej tys. zł 307.670 464.954 -34% tys. euro 74.315 116.111 -36%
Całkowite dochody ogółem tys. zł (111.611) 464.954 -124% tys. euro (26.959) 116.111 -123%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 138.906 282.395 -51% tys. euro 33.551 70.521 -52%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (29.986) (407.232) - tys. euro (7.243) (101.696) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (113.629) 401.470 -128% tys. euro (27.446) 100.257 -127%
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (21.079) 273.685 -92% tys. euro 5.091 68.346 -93%
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą        zł 2,37 3,58 -34% euro 0,57 0,89 -36%
Inwestycje społeczne tys. zł 706 1.240 -43% tys. euro 171 310 -45%
Inwestycje proekologiczne tys. zł 12.116 16.812 -28% tys. euro 2.926 4.198 -30%
    Stan na 31.12.2011 r. Stan na 31.12.2010 r.     Stan na 31.12.2011 r. Stan na 31.12.2010 r.  
      (dane przekształcone)          
Aktywa razem tys. zł 16.449.524 14.678.065 12% tys. euro 3.724.308 3.706.301 0%
Kapitały własne tys. zł 5.833.442 5.945.053 -2% tys. euro 1.320.739 1.501.162 -12%

  

  Jednostka  Za rok zakończony 31.12.2011 r. Za rok zakończony 31.12.2010 r. Zmiana
Dane pozafinansowe     (dane porównywalne)  
Pracownicy liczba zatrudnionych 1.329 1.310 1%
Skala rotacji zatrudnienia % 12,4 10,6 1,8 p.p.
Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin) (***)   2,4 3,4 -29,5%
Całkowity pobór wody m3 3.809.856 3.961.494 -3,8%
Emisja CO2 tys. ton/rok 2.045 1.607 27%

  

 
Grupa Kapitałowa LOTOS – wybrane dane skonsolidowane
  Jednostka Za rok zakończony
31.12.2011 r.
Za rok zakończony 31.12.2010 r. Zmiana Jednostka(**) Za rok zakończony
31.12.2011 r.
Za rok zakończony 31.12.2010 r. Zmiana
Dane finansowe (*)     (dane przekształcone)       (dane przekształcone)  
Przychody ze sprzedaży tys. zł 29.259.586 19.662.804 49% tys. euro 7.067.362 4.910.300 44%
Zysk operacyjny tys. zł 1.084.794 1.061.354 2% tys. euro 262.021 265.047 -1%
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 551.379 721.939 -24% tys. euro 133.180 180.286 -26%
Zysk netto z działalności kontynuowanej tys. zł 649.322 681.353 -5% tys. euro 156.837 170.151 -8%
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 648.994 679.180 -4% tys. euro 156.758 169.608 -8%
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany udziałom niekontrolującym tys. zł 328 2.173 -85% tys. euro 79 543 -85%
Całkowite dochody ogółem tys. zł 277.628 678.609 -59% tys. euro 67.058 169.466 -60%
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 277.271 676.450 -59% tys. euro 66.972 168.927 -60%
Całkowity dochód przypisany udziałom niekontrolującym tys. zł 357 2.159 -83% tys. euro 86 539 -84%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 902.359 882.693 2% tys. euro 217.956 220.431 -1%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (846.943) (1.055.590) - tys. euro (204.571) (263.608) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (35.582) 458.688 -108% tys. euro (8.594) 114.546 -108%
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 43.319 283.821 -85% tys. euro 10.463 70.877 -85%
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą 5,00 5,23 -4% euro 1,21 1,31 -8%
Inwestycje społeczne tys. zł 837 1.485 -44% tys. euro 202 371 -46%
Inwestycje proekologiczne tys. zł 34.709 33.648 3% tys. euro 8.384 8.403 0%
    Stan na
31.12.2011 r.
Stan na 31.12.2010 r.     Stan na
31.12.2011 r.
Stan na 31.12.2010 r.  
      (dane przekształcone)       (dane przekształcone)  
Aktywa razem tys. zł 20.423.220 17.727.364 15% tys. euro 4.623.986 4.476.268 3%
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 7.781.436 7.498.819 4% tys. euro 1.761.781 1.893.498 -7%
Udziały niekontrolujące tys. zł 947 14.658 -94% tys. euro 214 3.701 -94%
Kapitały własne razem tys. zł 7.782.383 7.513.477 4% tys. euro 1.761.996 1.897.199 -7%

  

Dane pozafinansowe Jednostka Za rok zakończony 31.12.2011 r. Za rok zakończony 31.12.2010 r. Zmiana
      (dane porównywalne)  
Pracownicy liczba zatrudnionych 5.168 5.010 3%
Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin) (***)   3,3 5,9 -44%
Udział w rynku paliw % 33,5 31,7 1,8 p.p.
Wydobycie ropy naftowej tys. ton 227,1 186,5 22%
Wydobycie gazu mln Nm3 16,1 20,7 -22%

  

(*) Szczegółowe omówienie wyników finansowych zostało zaprezentowane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Link→

(**) W celu przeliczenia pozycji w Sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabelach „Wybrane dane" oraz „Wybrane skonsolidowane dane"  na 31 grudnia 2011 r., użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,4168 PLN. Pozycje Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,1401 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.).

W celu przeliczenia pozycji w Sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabelach „Wybrane dane" oraz „Wybrane skonsolidowane dane" na 31 grudnia 2010 r., użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu, tj. 1 EUR = 3,9603 PLN. Pozycje Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0044 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.).

(***) Wskaźnik LTIF – liczba zdarzeń powodujących niezdolność do pracy x106/liczba roboczogodzin, liczony dla średniego zatrudnienia w roku.