Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav
   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Szanowni Interesariusze,

Rok 2011 upłynął pod znakiem dużo trudniejszej koniunktury dla przemysłu naftowego niż rok poprzedni. W obliczu trudnych warunków zewnętrznych, nie do końca ustabilizowanych rynków finansowych oraz napięć politycznych w różnych regionach świata, skutkujących wzrostem cen ropy naftowej, Grupa LOTOS osiągnęła dobre wyniki finansowe. 29.260 mln zł, to przychody ze sprzedaży, jakie koncern wypracował po czterech kwartałach ubiegłego roku, co dało wzrost o blisko 49% w porównaniu z 2010 rokiem. Zysk operacyjny koncernu wyniósł 1.085 mln zł, a zysk netto 649 mln zł.

Osiągnięte wyniki są potwierdzeniem skuteczności rozbudowy mocy produkcyjnych rafinerii w ramach sfinalizowanego w marcu 2011 roku Programu 10+. W trakcie roku Grupa LOTOS udowodniła swoje możliwości w zakresie wykorzystania nowo skonfigurowanych instalacji. Osiągnięta dzięki rozbudowie elastyczność operacyjna rafinerii daje możliwość szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Efektem w pełni zakończonej inwestycji był rekordowy przerób ropy naftowej na poziomie 9,2 mln ton, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z poprzednim rokiem. Poprawiła się także struktura uzysków na korzyść wysokomarżowych produktów, szczególnie oleju napędowego oraz paliwa lotniczego. Poprawia to zyskowność gdańskiej rafinerii, dając jej przewagę konkurencyjną nad mniej zaawansowanymi podmiotami.

Przy okazji podkreślania wagi Programu 10+, warto również podnieść kwestię bezpieczeństwa finansowego. Program 10+ został niezwykle precyzyjnie i trafnie zdefiniowany. Zrobione zostało wszystko, co zapewnia rafinerii długie lata bezpiecznego funkcjonowania z najwyższymi parametrami technicznymi, umożliwiającymi osiąganie oczekiwanych wyników finansowych. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie Programu 10+ było i musi być postrzegane jako bardzo dobre posunięcie. Mimo iż koszty jego obsługi obciążają dziś wynik Spółki, to modernizacja dokonana dzięki dodatkowym środkom, pozwoliła Grupie LOTOS wykorzystać szansę na dołączenie do grona najbardziej zaawansowanych technologicznie i efektywnych rafinerii europejskich.

Zakończenie realizacji programu, będącego kluczowym elementem poprzedniej strategii, pozwoliło skoncentrować siły na wyzwaniach płynących ze Strategii na lata 2011–2015. Mimo niesprzyjających warunków otoczenia makroekonomicznego udało się podjąć znaczące kroki w zakresie realizacji jej kluczowych filarów.

W segmencie handlowym Spółka zwiększyła liczebność sieci stacji paliw, m.in. otwierając 50 nowych stacji w roku 2011 w ramach nowo powstałego segmentu ekonomicznego LOTOS Optima. W sytuacji rosnących cen paliw, zaproponowanie klientom produktu opartego na konkurencyjnej cenie jest w ocenie Spółki właściwym posunięciem w celu powiększenia udziałów w rynku.

W obszarze segmentu poszukiwawczo-wydobywczego istotnym krokiem na drodze realizowania strategii jest finalizacja przejęcia 100% akcji litewskiej spółki wydobywczej AB Geonafta, jak również dalszy rozwój działalności na Morzu Bałtyckim. Niestety, z przyczyn będących poza kontrolą Grupy LOTOS, odnotowano kolejne opóźnienie w realizacji projektu YME na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, skutkujące koniecznością dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów tego projektu.

Warto podkreślić, że w związku z trudną sytuacją gospodarczą w Europie, Spółka zdecydowała się wdrożyć Program Optymalnej Ekspansji na rok 2012. Program ten zakłada uruchomienie szeregu projektów poprawiających efektywność funkcjonowania koncernu, przy zachowaniu realizacji kluczowych projektów strategicznych. Grupa LOTOS już raz udowodniła umiejętność podjęcia działań oszczędnościowych, wdrażając pakiet antykryzysowy w roku 2009. Sukces, jakim zakończyło się przeprowadzenie tamtego pakietu, pozwala wierzyć, że i tym razem osiągnięte efekty będą więcej niż satysfakcjonujące.   

Wyniki osiągnięte w 2011 roku i stabilna sytuacja finansowa stanowią trwałą podstawę do realizacji zadań wytyczonych na najbliższe lata, a zakończone w 2011 roku projekty rozwojowe oraz ich efekty dowodzą zdolności do realizacji ambitnych celów zawartych w strategii. 
 

Z poważaniem,

Mariusz Machajewski, podpis

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno–Finansowych
Grupa LOTOS S.A.