Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Plany rozwoju

Celem dotyczącym pozycji na rynku detalicznym jest konsekwentny rozwój w segmentach: premium i zorientowanym na wartość.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Należy ocenić, iż w obecnym otoczeniu gospodarczym perspektywy rozwoju działalności Grupy Kapitałowej LOTOS są dobre i wynikają z dostosowania profilu działalności do potrzeb rynku.

Grupa LOTOS liczy się ze zmianami przepisów dotyczących tworzenia i finansowania zapasów interwencyjnych ropy naftowej i jej produktów, wynikającymi z konieczności implementacji dyrektywy 2009/119/WE. Spółka oczekuje przyjęcia takich rozwiązań systemowych w tym obszarze, które zagwarantują odpowiedni poziom zapasów oraz odciążą od 2013 r. obowiązek finansowania swoich zapasów w wysokości 1/10 ich wartości. Przy tworzeniu nowych rozwiązań w obszarze zapasów Grupa LOTOS jest zainteresowana zarówno zmianami regulacyjnymi, jak i powstaniem nowych pojemności magazynowych w kawernach solnych do składowania węglowodorów.

Po zrealizowaniu Programu 10+ Grupa LOTOS produkuje i sprzedaje większy wolumen paliw, uwzględniający zwiększony udział średnich destylatów. Jest to grupa produktowa stanowiąca największą część konsumpcji paliw w Europie oraz wykazująca trend wzrostowy. Konsumpcja oleju napędowego wzrasta nie tylko w reakcji na intensyfikację powiązań gospodarczych, ale także przez coraz większe zużycie w segmencie aut osobowych. Wraz z ożywieniem gospodarczym oczekuje się także wzrostu zapotrzebowania na paliwo lotnicze – nie tylko w kraju, ale i globalnie.

Wzrost produkcji przemysłowej oraz zwiększenie i eksploatacja parku samochodowego powodują popyt na różnego rodzaju oleje przemysłowe i motoryzacyjne, na rynku których Grupa Kapitałowa LOTOS jest znaczącym graczem. Ważne jest także trwałe i wysokie zapotrzebowanie na asfalty, które jest następstwem realizacji rządowego programu budowy i modernizacji sieci dróg krajowych oraz lokalnych w kraju.

Plany rozwojowe segmentu handlowego w 2012 r. oraz w następnych latach są następstwem realizacji celów wyznaczonych dla tego obszaru w strategii przedsiębiorstwa na lata 2011-2015.

Paliwa silnikowe

W następstwie ukończonego Programu 10+ wolumen sprzedawanych produktów będzie w 2012 r. wyższy niż w latach poprzedzających. Grupa LOTOS będzie kontynuować i rozwijać współpracę z koncernami międzynarodowymi. Równolegle prowadzona będzie intensywna współpraca z klientami hurtowymi w kanale B2B. Rozważa się także możliwość dostarczania paliw do sieci stacji będących w posiadaniu hipermarketów. Obrót towarowy będzie intensyfikowany w ramach rozwijanego tradingu.

Rozwój sieci stacji

Spółka LOTOS Paliwa, realizująca strategię Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze sprzedaży detalicznej paliw, będzie kontynuowała działania umożliwiające realizację celu strategicznego w tym segmencie. Kluczowe zadania obejmują:

• uruchamianie nowych obiektów,
• rozwój kanału sprzedaży LOTOS Optima,
• promowanie paliw premium LOTOS Dynamic 98 i LOTOS Dynamic Diesel,
• rozwój programu flotowego LOTOS Biznes,
• trwałe podnoszenie i monitorowanie jakości obsługi klienta,
• sukcesywne wycofywanie się z modelu stacji patronackich DODO, przy założeniu kontynuacji współpracy z wybranymi stacjami w formule stacji partnerskich DOFO,
• ujednolicenie wizualizacji stacji,
• rozwój oferty gastronomicznej na stacjach.
 

Paliwo lotnicze

Grupa Kapitałowa LOTOS planuje intensyfikację działań w zakresie sprzedaży paliwa lotniczego, poprzez umacnianie relacji z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwanie nowych odbiorców. W obszarze sprzedaży lotniskowej grupa kapitałowa będzie podejmować działania zwiększające sprzedaż na lotniskach krajowych.

Oleje smarowe

Działania spółki LOTOS Oil w kolejnym roku skupione będą na dwóch elementach: intensyfikacji działań rynkowych oraz procesie budowy i wzmacniania marki LOTOS. Kontynuowane będą intensywne działania wspierające aktywność sprzedażową służb handlowych spółki oraz Autoryzowanych Dystrybutorów, ze szczególnym naciskiem na działania skierowane do warsztatów, punktów wymiany oleju oraz klientów sieciowych (serwisy i warsztaty samochodowe, KIA Motors Polska, Subaru Import Polska i inni partnerzy strategiczni).

Asfalty

W segmencie asfaltów podejmowane będą komplementarne działania w obszarze wytworzenia, logistyki oraz handlu, ukierunkowane na optymalizację istniejących procesów, głównie w obszarze kosztów, dostępności i technologii produkcji.

Logistyka

Kluczowe zadania w obszarze logistyki obejmą optymalizację łańcucha logistycznego prowadzoną w oparciu o rachunek ekonomiczny, dalszą integrację logistyki pierwotnej i wtórnej, pozyskanie niezbędnych pojemności zbiornikowych, systematyczny wzrost poziomu obsługi klienta oraz zapewnienie bezpieczeństwa dystrybucji produktów w Grupie Kapitałowej LOTOS.
Spółka LOTOS Kolej koncentruje swoje działania przede wszystkim na zabezpieczeniu, zwiększonego po realizacji Programu 10+ wolumenu przewozów na rzecz Grupy Kapitałowej LOTOS oraz dalszym rozwoju przewozów dla klientów zewnętrznych, w tym także przewozów zagranicznych.