Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Zgodność z przepisami

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W 2011 r. w Grupie LOTOS oraz spółkach handlowych: LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa i LOTOS Parafiny nie zarejestrowano żadnej reklamacji ani skargi związanej z naruszeniem prywatności klienta i utratą danych. 

W 2011 r. nie odnotowano także istotnych incydentów związanych z dostarczeniem i użytkowaniem produktów oraz świadczeniem usług. W związku z powyższym nie zastosowano wobec żadnego z podmiotów Grupy Kapitałowej LOTOS istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.

Jednakże w latach 2010-2011 toczyło się postępowanie opisane w rozdziale „Wpływ na społeczeństwo” niniejszego Raportu Link →, dotyczące postępowania antymonopolowego Prezesa UOKiK, a 10 marca 2011 r. Grupa LOTOS zapłaciła zobowiązanie wynikające z wyroku z dnia 11 lutego 2011 r. w kwocie 1.000 tys. zł, wykorzystując utworzoną wcześniej rezerwę. 

W 2011 r. zostało także zakończone postępowanie Urzędu Regulacji Energetyki dotyczące negatywnego wyniku kontroli jakości paliwa w LOTOS Paliwa w 2009 r. Wysokość grzywny wyniosła 50 tys. zł (najwyższa sankcja administracyjna w okresie sprawozdawczym). Sąd Okręgowy w Warszawie uznał odwołanie spółki od decyzji Prezesa URE w tej sprawie i zmniejszył pierwotny wymiar nałożonej kary (100 tys. zł) o połowę oraz potwierdził w uzasadnieniu wyroku, że zdarzenie nie było wynikiem zaniedbań po stronie LOTOS Paliwa, tylko świadomego i nieuprawnionego działania osób trzecich, co nie zwolniło jednak spółki z odpowiedzialności prawnej w tej sprawie.