Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Bezpieczeństwo i zdrowie klientów

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W przypadku produktów asfaltowych produkowanych przez LOTOS Asfalt kwestią, poruszaną w branży, jest szkodliwość oparów asfaltu wytwarzanych w czasie stosowania produktu w wysokich temperaturach (150-180°C - produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii „na gorąco” oraz powyżej 250°C - w przypadku aplikacji asfaltu do specjalnych zastosowań hydroizolacyjnych). Choć obecnie brak jest naukowych dowodów na szkodliwość tego czynnika, a według obowiązujących rozporządzeń asfalty naftowe są zaliczane do substancji nie będących niebezpiecznymi, LOTOS Asfalt w swoich materiałach, tj. Kartach Informacji o substancjach lub składnikach mieszaniny, dla których nie jest wymagana tzw. Karta Charakterystyki, prezentuje najnowsze rekomendacje związane z bezpiecznym postępowaniem z wyrobem.

Asfalty z grupy wyrobów przeznaczonych dla drogownictwa, stanowiące powyżej 95% wolumenu produkcji spółki, podlegają ocenie zgodności, której wynik stanowi zapewnienie dla konsumenta, że produkt posiada odpowiednie właściwości użytkowe i spełnia wymagania budowlane. Produkty LOTOS Asfalt posiadają deklaracje zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych. W spółce funkcjonują procedury mające na celu zapewnienie identyfikacji zmian w wymaganiach prawnych dotyczących jej działalności.

Aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania produktów, spółka objęła zakresem działań podnoszących bezpieczeństwo także procesy transportu i dystrybucji. Funkcjonują instrukcje oraz materiały filmowe dotyczące bezpiecznej pracy z asfaltami w trakcie ich załadunku, transportu i rozładunku. Prowadzi się także weryfikację spełnienia standardów bezpieczeństwa LOTOS Asfalt przez dostawców usług transportowych.

Etapy cyklu użytkowania, w których usprawniany jest wpływ produktów LOTOS Asfalt na zdrowie i bezpieczeństwo Tak Nie
Koncepcja rozwoju produktu x -
Badania i rozwój x -
Certyfikacja x -
Produkcja i wytwarzanie x -
Marketing i promocja x -
Dystrybucja zapasów i zaopatrzenie x -
Użytkowanie i serwis x -
Wycofanie z użytkowania, ponowne użycie lub recykling - x

  

W LOTOS Asfalt w 2011 r. nie odnotowano żadnych przypadków niezgodności w odniesieniu do regulacji lub dobrowolnie przyjętego trybu postępowania dotyczącego wpływu produktów i usług spółki na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia.

LOTOS Kolej, jako przewoźnik kolejowy, specjalizuje się w przewozie towarów niebezpiecznych i realizuje kompleksową obsługę związaną z transportem kolejowym na obszarze całego kraju w ramach posiadanej licencji nr WPR/007/2003, udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie przewozu rzeczy. Spółka zapewnia kompleksową obsługę spółek Grupy Kapitałowej LOTOS.

Usługę przewozów towarów niebezpiecznych spółka wykonuje zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • Ustawą z dnia 19 marca 2011 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych,
 • Przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych m.in.:
  • Regulaminem dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym załącznik do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF),
  • Załącznikiem nr 2 do przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS).

Mając na uwadze wysoką jakość świadczonych usług, LOTOS Kolej zapewnia swoim pracownikom cykliczne szkolenia z zakresu BHP oraz przewozu towarów niebezpiecznych. Każdy nowo zatrudniony pracownik, przed podjęciem czynności związanych z wykonywaniem przewozów, obowiązkowo odbywa wspomniane szkolenia oraz przechodzi proces autoryzacji potwierdzony odpowiednim zapisem przez instruktora ds. trakcji lub wagonów. Dodatkowo każdy pracownik związany z ruchem kolejowym uczestniczy dwa razy w roku w tzw. „pouczeniach ruchowych”, na których jest informowany o zmianach w przepisach obowiązujących w trakcie wykonywania przewozów.

W 2011 r. spółka przewiozła 6,6 mln ton towarów niebezpiecznych, co stanowi 63% całości przewiezionej masy.

W tym samym okresie z udziałem pracowników LOTOS Kolej i eksploatowanego taboru miało miejsce 15 wypadków oraz 8 incydentów (zgodnie z klasyfikacją wynikającą z Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.). Z winy pracowników spółki doszło do jednego wypadku, którego przyczyną było nieprzestrzeganie przez maszynistę przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Pozostałe wypadki i incydenty nie powstały z winy spółki.

Wszystkie wyroby produkowane w LOTOS Oil posiadają Karty Charakterystyki, które są sporządzane w oparciu o obowiązujące wymagania rozporządzenia REACH. Na ich podstawie  produkty klasyfikowane są jako bezpieczne lub niebezpieczne. Opis produktu przedstawiony w  Karcie informuje użytkownika o potencjalnych zagrożeniach, jakie niesie produkt w odniesieniu do zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego. W Karcie znajduje się też informacja o niebezpiecznych składnikach w wyrobie, kontroli narażenia, postępowania w przypadku pożaru i przedostania się produktu do środowiska oraz dalszego postępowania z opróżnionym opakowaniem.
W przypadku produktu zaklasyfikowanego jako niebezpieczny, opis zagrożeń jest umieszczony także na etykiecie produktu. W Karcie i na etykiecie znajduje się również numer telefonu kontaktowego, pod którym można uzyskać więcej informacji na jego temat.

Etapy cyklu użytkowania, w których usprawniany jest wpływ produktów LOTOS Oil na zdrowie i bezpieczeństwo Tak Nie
Koncepcja rozwoju produktu x -
Badania i rozwój x -
Certyfikacja x -
Produkcja i wytwarzanie x -
Marketing i promocja x -
Dystrybucja zapasów i zaopatrzenie x -
Użytkowanie i serwis x -
Wycofanie z użytkowania, ponowne użycie lub recykling x -

  

Wyroby dostarczane są klientom wraz ze świadectwem jakości. Jeśli produkt jest zaklasyfikowany, jako niebezpieczny, Karta Charakterystyki jest każdorazowo dołączana do dokumentów przy pierwszej dostawie danego wyrobu. W pozostałych przypadkach klient otrzymuje Kartę na życzenie. Karty Charakterystyki oraz pozostała dokumentacja technologiczna są aktualizowane na bieżąco zgodnie z wymaganiami procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W 2011 r. w LOTOS Oil nie odnotowano żadnego incydentu niedostosowania do obowiązujących regulacji, przepisów i kodeksów w zakresie wpływu produktu na zdrowie i bezpieczeństwo.

LOTOS Paliwa zapewnia transport w odniesieniu do około 30% sprzedawanego paliwa (hurt i detal razem), w tym w 100% dla stacji własnych sieci LOTOS oraz w 100% dla wysyłek kolejowych. Pozostała sprzedaż jest realizowana z odbiorem transportem klienta.
Transport drogowy paliw jest realizowany przez zewnętrzne podmioty spoza Grupy Kapitałowej LOTOS na zasadach outsourcingu usług. Prowadzony jest nadzór nad bezpieczeństwem tego etapu realizacji usługi, poprzez ustalanie warunków oraz nadzór dostaw na podstawie umów i procedur. Transport kolejowy do odbiorców jest realizowany przez LOTOS Kolej.

W ramach nadzoru nad kwestiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie drogowym, monitorowane są m.in. następujące etapy:

 • załadunek w bazach,
 • bezpieczny przejazd cysterny na kontrolowanej trasie,
 • bezpieczeństwo miejsc rozładunku,
 • rozładunek zgodnie z ustaloną procedurą postępowania oraz wskaźnik jej realizacji,
 • postępowanie w przypadku rozlania, awarii,
 • działania korygujące w przypadku zaistnienia nieprawidłowości.

LOTOS Paliwa prowadzi systematyczny monitoring jakości paliw w sieci stacji własnych i partnerskich pod kątem spełnienia wymagań jakościowych. Każda stacja jest kontrolowana raz w roku w odniesieniu do wszystkich gatunków paliw.

W zakresie sprzedaży paliw na stacjach własnych spółka ustala standardy i prowadzi nadzór nad ich realizacją przez zarządzających stacjami. Proces uregulowany jest na podstawie odrębnych umów i obowiązujących procedur postępowania, które są systematycznie poddawane doskonaleniu. W ramach ustalonych standardów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa nadzorowane i poddawane ocenie na zgodność z nimi są m.in. następujące etapy:

 • dostawy paliw,
 • nadzór nad infrastrukturą,
 • postępowanie w przypadku wypadków i awarii,
 • zasady bezpieczeństwa w zakresie obsługi klienta i sprzedaży paliw,
 • zarządzanie środowiskowe zgodne z normą PN-EN ISO 14001: 2005,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z normą PN-N-18001.

W ramach prowadzonej działalności LOTOS Paliwa posiada certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001: 2009 w zakresie hurtowego obrotu paliwami do pojazdów samochodowych oraz lekkimi olejami opałowymi, sprzedaży paliw do klientów biznesowych oraz zarządzania sprzedażą detaliczną paliw.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na stacjach paliw LOTOS podejmowane są działania o charakterze diagnostycznym i profilaktycznym, w tym:

• szacowanie ryzyka i skutków wystąpienia awarii,
• monitorowanie stanu BHP i ochrony środowiska,
• opracowywanie i wdrażanie odpowiednich procedur i instrukcji,
• szkolenie ajentów i testowanie procedur awaryjnych,
• nadzorowanie budowli i budynków oraz urządzeń i wyposażenia pozostającego w gestii LOTOS Paliwa.

System szkoleń dla ajentów zarządzających stacjami paliw obejmuje takie tematy, jak: serwisowanie sprzętu przeciwpożarowego, wymagania przepisów dla nadzoru i realizacji prac pożarowo niebezpiecznych, wymagania opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dokumentacji zabezpieczenia przed wybuchem, zasady postępowania w trakcie awarii oraz wymagania przepisów bezpieczeństwa dla ajentów, jako pracodawców i jako zarządzających obiektami stacji paliw.

W 2011 r. nie odnotowano niezgodności z regulacjami prawnymi w tym zakresie, w których stwierdzono by winę LOTOS Paliwa.

W ramach monitorowania jakości paliw w łańcuchu logistycznym LOTOS Paliwa odnotowano łącznie w całym 2011 r.:

 • 4 przypadki zdarzeń w transporcie paliw, które wiązały się z pogorszeniem jakości paliw w zakresie parametrów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo stosowania tych paliw,
 • 19 przypadków zdarzeń w obrocie paliwami, które wiązały się z pogorszeniem jakości paliw w zakresie parametrów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo stosowania tych paliw.

Dokładna analiza wspomnianych zdarzeń nie potwierdziła, że skutkowały one sytuacjami niebezpiecznymi u użytkowników.

W LOTOS Parafiny, podobnie jak w pozostałych spółkach, stosowane są procedury mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa na wszystkich etapach cyklu życia produktów oraz usług. Na etapie projektowania ustalane są dostępne surowce i źródła ich pochodzenia, zakres niezbędnych analiz przeprowadzanych dla surowców i projektowanego wyrobu oraz określany jest potencjalny wpływ realizacji projektu na środowisko. W trakcie produkcji stosowany jest odpowiedni system nadzorowania produkcji w toku oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Dla wyrobów gotowych wykonywane są analizy zgodnie z obowiązującym harmonogramem badań oraz badania dodatkowe mające na celu ocenę wpływu produktów na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników. 

W oparciu o zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania wprowadzono odpowiednie narzędzia umożliwiające nadzorowanie i zidentyfikowanie nieprawidłowości występujących w trakcie realizacji poszczególnych procesów, tj.:

 • Harmonogram badań – określający zakres oraz częstotliwość wykonywanych analiz dla surowców, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych;
 • Dokumentacja techniczno-produkcyjna – opisująca sposób prowadzenia produkcji, dopuszczone surowce oraz wymagania dla wyrobu gotowego;
 • Wprowadzony system nadzorowania Kart Charakterystyki substancji i mieszanin umożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania surowców w trakcie produkcji oraz wyrobów wprowadzanych do obrotu. Dodatkowo system zapewnia nadzór nad aktualnością Kart oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami (rozporządzenia REACH i CLP);
 • Plan monitorowania środowiska;
 • Instrukcja postępowania w przypadku rozlania i awarii;
 • Wdrożona procedura gospodarki odpadami. Dodatkowo spółka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów parafinowych;
 • Procedura zabezpieczenia wyrobu w Jednostce Biznesu Parafin oraz monitorowanie jego jakości: w zakresie transportu kontrolowana jest czystość opakowań celem zabezpieczenia wyrobu gotowego przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
 • Wprowadzony system okresowej kontroli produktów w zakresie zawartości substancji rakotwórczych oraz metali ciężkich,
 • Wprowadzony System Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) wraz z elementami Dobrej Praktyki Higienicznej w Zakładzie Produkcji Parafin Jasło w zakresie produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Wyroby dostarczane są klientom wraz z atestem jakości, obowiązującymi warunkami technicznymi oraz Informacją o Produkcie lub Kartą Charakterystyki. Dokumentacja techniczna aktualizowana jest na bieżąco. Obowiązujące procedury obejmują wszystkie produkty spółki.
W czerwcu 2011 r. spółka zakończyła realizację dwuletniego projektu badawczo-wdrożeniowego „Opracowanie nowej generacji mas modelowych dla odlewnictwa precyzyjnego i uruchomienie ich produkcji”. W wyniku projektu została opracowana masa modelowa miękka spełniająca wymagania polskich odlewni precyzyjnych stosujących technologię wosku traconego. Gotowy wyrób wprowadzono do obrotu pod nazwą FORMOWAX. Projekt obejmował również zadanie środowiskowe dotyczące określenia możliwości regeneracji miękkiej masy modelowej. Sposób otrzymywania masy modelowej stanowił podstawę zgłoszenia patentowego dokonanego 28 marca 2011 r. w Urzędzie Patentowym RP. Urząd nadał zgłoszeniu numer P.394360.

W związku z planowaną na 2013 r. rejestracją w ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) dwóch substancji, spółka rozpoczęła prace związane z pozyskaniem danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji.

Etapy cyklu użytkowania, w których usprawniany jest wpływ produktów LOTOS Parafiny na zdrowie i bezpieczeństwo Tak Nie
Koncepcja rozwoju produktu x -
Badania i rozwój x -
Certyfikacja x -
Produkcja i wytwarzanie x -
Marketing i promocja - x
Dystrybucja zapasów i zaopatrzenie x -
Użytkowanie i serwis x -
Wycofanie z użytkowania, ponowne użycie lub recykling x -

Ocenie poddano wszystkie produkty LOTOS Parafiny.

W 2011 r. w LOTOS Parafiny nie odnotowano żadnego incydentu niedostosowania się do obowiązujących regulacji, przepisów i kodeksów w zakresie wpływu produktu na zdrowie i bezpieczeństwo.