Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Optimum. Odpowiedzialne decyzje
- wywiad z Prezesem Zarządu

Koncern dąży do wybudowania na Pomorzu kawern solnych. To idealne miejsce dla regionalnego centrum sektora energii.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Wywiad z Pawłem Olechnowiczem, Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Grupy LOTOS S.A.

- Tytuł Raportu Rocznego to „Optimum. Odpowiedzialne decyzje”. Ideą przewodnią publikacji jest optymalne, czyli jak najlepsze w danych warunkach, dążenie do realizacji celów. Czy tak scharakteryzowałby Pan działalność Grupy Kapitałowej LOTOS w 2011 r.?

Rok 2011 był pierwszym, w którym mogliśmy liczyć na pierwsze realne efekty zrealizowanego z powodzeniem Programu 10+. Jednocześnie jednak rok ten przyniósł nową falę niepewności finansowej i gospodarczej na świecie. Działania koncernu były w tym okresie podporządkowane prowadzeniu biznesu w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie posiadanego potencjału, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności bezpiecznego rozwoju oraz utrzymaniu zaufania rynku. Odpowiedzialnymi decyzjami ograniczyliśmy poziom ryzyka w działalności, przyczyniając się jednocześnie do powstania dodatkowej wartości społecznej i ekonomicznej, oczekiwanej przez gospodarkę w trudnym czasie.

Grupa LOTOS realnie i optymalnie ocenia swoje możliwości w konkretnych warunkach otoczenia, dzięki czemu jej zachowanie na rynku gwarantuje bezpieczeństwo, stabilność, pewność i zaufanie – wartości szczególnie pożądane w gospodarce czasów kryzysu. Dajemy w ten sposób dowód swego przekonania o wartości, jaką stanowi zrównoważony rozwój zarówno biznesu, jak i jego społecznego otoczenia.

W niesprzyjających okolicznościach zyskały na znaczeniu wartości i kompetencje firmy, które pozytywnie wyróżniają nas na tle otoczenia. Należy do nich zaliczyć otwartość na potrzeby oraz dobre rozumienie oczekiwań kluczowych interesariuszy, połączone z poczuciem odpowiedzialności wobec nich. Ten rodzaj postawy skłania nas do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań. Realizacja wspomnianych wartości znalazła swoje odzwierciedlenie w 2011 roku nie tylko w przejrzystej komunikacji z rynkiem kapitałowym, skutkującej wiarygodnością biznesową, w dobrych wynikach działalności podstawowej, ale i w kreowaniu oferty usług i produktów dostosowanych do nowych wyzwań gospodarczych i społecznych.

To właśnie w 2011 roku firma wprowadziła na rynek nową markę: LOTOS Optima. Brand ten reprezentuje szybko powiększającą się sieć ekonomicznych stacji paliw. Segment ekonomiczny nastawiony na wartość, to obecnie najdynamiczniej rozwijająca się i perspektywiczna część rynku. Klienci stają się coraz bardziej pragmatyczni, dlatego koncern oferuje im produkty i usługi dostarczające więcej korzyści i wartości dodanej, w sposób dostosowany do zasobności finansowej dużej części Polaków. Optima to odpowiedź koncernu na nowe oczekiwania rynku.

- Strategia koncernu jest także ukierunkowana na ochronę środowiska oraz zwiększania bezpieczeństwa w sektorze energii.

Grupa LOTOS dąży do stałego ograniczania wpływu swojej działalności na środowisko przez rygorystyczne stosowanie obowiązujących standardów wydobywania, produkcji i przerobu węglowodorów, a także spełnianie ostrych norm środowiskowych w procesie produkcji, transportu i sprzedaży produktów ropopochodnych. W swojej działalności wydobywczej stosujemy najlepsze dostępne obecnie techniki i zasady postępowania, stale analizując możliwości stwarzane w tym zakresie przez nowe technologie.

Zmierzamy do rozpoznania i rozwinięcia możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz niekonwencjonalnych. Jeszcze w 2012 roku Grupa LOTOS planuje rozpoczęcie poszukiwań gazu łupkowego oraz zakłada wzięcie udziału w nowych przetargach na koncesje poszukiwawcze i wydobywcze węglowodorów na terytorium Litwy. Jednak już obecnie, dzięki zakończonej w 2011 r. realizacji Programu 10+, gdańska rafineria koncernu dysponuje technologiami efektywnymi energetycznie. Dzięki zastosowaniu metod efektywnego wykorzystywania energii zamierzamy do 2020 roku o 6% zredukować poziom emisji dwutlenku węgla. 
W najbliższych tygodniach nastąpi zmiana paliwa zasilającego rafinerię na gaz ziemny. Zmiana przyniesie korzyści ekologiczne Spółce i jej otoczeniu, ponieważ gaz emituje mniej niż dotychczas stosowane paliwa dwutlenku siarki i tlenków azotu, a także gazów cieplarnianych, głównie CO2

Nasza odpowiedzialność przejawia się także w podejściu do zwiększania poziomu bezpieczeństwa w sektorze energii w kraju. Grupa LOTOS wspiera polski rząd, aby zmienić system zapasów obowiązkowych. To jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego. Zapewniamy nie tylko stabilne dostawy surowca energetycznego, jakim jest ropa naftowa, ale i jesteśmy wraz z PERN „Przyjaźń” inicjatorem działań zmierzających do wybudowania zbiorników na ropę i paliwa płynne, takie jak olej napędowy czy lekki olej opałowy, w kawernach solnych. Pomorze z uwagi na warunki geologiczne, a także bezpośredni dostęp do morza i dobrze rozwiniętą infrastrukturę portową, jest dobrym miejscem dla powstania regionalnego centrum sektora energii.

- Grupa LOTOS aktywnie uczestniczy w realizacji polityki państwowej dotyczącej sektora energii. Co w tym obszarze, poza wspomnianymi projektami, przyniósł 2011 rok?

Naszym stałym zadaniem jest uczestniczenie w eksperckich zespołach powoływanych przez administrację państwową, których celem jest wypracowywanie nowych rozwiązań legislacyjnych w obszarze sektora energii oraz branie udziału w konsultacjach społecznych projektów ustaw regulujących działalność sektora.

Grupa LOTOS współpracuje z Ministerstwem Gospodarki przy przygotowywaniu materiałów informacyjnych dla Międzynarodowej Agencji Energii na temat branży paliwowej, uczestniczy także w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Prawa Naftowego. Prace legislacyjne w 2011 roku obejmowały m.in. opiniowanie projektu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych czy ustawy o zapasach ropy naftowej i paliw. Ponadto uczestniczymy w posiedzeniach Komisji Międzyrządowych Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Ukrainy i  Białorusi. Spółka stale uczestniczy w organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Środowiska spotkaniach na najwyższym szczeblu w zakresie funkcjonowania sektora energii. W 2011 roku Grupa LOTOS m.in. przygotowała wspólnie z uczelniami wyższymi ,,Program kształcenia i doskonalenia kadr dla sektora energii Libii‘’ w związku z wizytą wiceministra spraw zagranicznych wraz z grupą polskich przedsiębiorców w tym kraju. 

W drugiej połowie roku wspieraliśmy administrację państwową w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. W Spółce odbyły się w tym czasie dwa ważne spotkania zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki, tj. wizyta Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej oraz wizyta Attaché ds. energii z krajów Wspólnoty.

- Jest Pan Przewodniczącym Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners, które w 2011 r. szczególnie aktywnie działało na rzecz budowy efektywnej energetycznie gospodarki Unii Europejskiej.

Współczesny biznes chcąc świadomie uczestniczyć w przemianach podejmuje dyskusję z partnerami biznesowymi, rządowymi, społecznymi i politycznymi. Dominuje klimat otwarcia na współpracę zmierzającą do budowy lepszej przyszłości nie tylko samych firm, ale i ich społecznego i gospodarczego otoczenia. Konieczne jest zmierzenie się z globalnymi wyzwaniami, nie tylko klimatycznymi. To dowód odpowiedzialnego i mądrego przywództwa zarządów i firm, które są liderami w swoich branżach. Dzięki współpracy z organizacjami naukowo-badawczymi, a także działaniom lobbingowym na forum międzynarodowym, przyczyniamy się do powstawania nowatorskich rozwiązań służących potrzebom zrównoważonego rozwoju. 

Przykładem tego rodzaju zaangażowania ze strony Grupy LOTOS jest właśnie działalność na forum Central Europe Energy Partners (CEEP) – organizacji non-profit, której Spółka jest jednym z członków założycieli. Celem tego międzynarodowego stowarzyszenia jest działanie na rzecz wspierania integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa Unii Europejskiej w sektorze energii. W tym zakresie CEEP blisko współpracuje z renomowanymi think-tankami, takimi jak Center for Strategic & International Studies oraz Atlantic Council w Waszyngtonie, Windsor Energy Group i King’s College w Londynie, a także organizacjami - International Energy Agency w Paryżu czy Europia w Brukseli.

CEEP bierze udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach dotyczących sektora energii organizowanych na forum Unii Europejskiej, w tym także w grupach roboczych. W 2011 roku stowarzyszenie włączyło się w prowadzoną przez Komisję Europejską dyskusję na temat przyszłości sektora energii w Unii Europejskiej do 2050 roku. LOTOS, jako jeden z członków CEEP, aktywnie uczestniczy w konsultacjach oraz pomaga w przygotowywaniu materiałów eksperckich na potrzeby instytucji unijnych.